Etiknævnets opgave er at udbrede kendskabet til de etiske principper for nordiske psykologer og at øge psykologernes bevidsthed om de etiske dilemmaer, der knytter sig til de faglige funktioner, som psykologerne udfører.

Rådgivning og klager

Derudover behandler nævnet klagesager over psykologer, som ikke er autoriseret, samt sager, hvor psykologer klager over psykologer. Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening kan også henlægge sager til behandling i Etiknævnet. Etiknævnets sagsbehandlingstid kan variere meget, og det kan vare op til 12 måneder, før en sag er afsluttet.

Endelig rådgiver nævnet om etiske problemstillinger i klagesager, der er under behandling i Psykolognævnet eller Patientklagenævnet.

Om Etiknævnet

Etiknævnet vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling og mødes ca. 12 gange om året. Nævnet består af 5 repræsentanter og 2 suppleanter. Suppleanterne deltager altid i nævnets møder. Der er knyttet en sekretær til nævnet.
Ved møderne diskuteres bl.a. indbragte sager, samt hvilke tiltag nævnet skal iværksætte for at øge opmærksomheden på de etiske principper.

Etiknævnet deltager i det europæiske arbejde med at udarbejde fælles europæiske etiske principper for psykologer.

Etisk refleksion

Etiknævnets vigtigste opgave er at stimulere den etiske refleksion hos medlemmerne. Den etiske refleksion er også et centralt element i et klagesagsforløb.

Mange psykologer benytter nævnets telefoniske rådgivning til spørgsmål og dialog om etiske dilemmaer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge