På denne side kan du se alle kandidater, der stiller op til Komité for Etik samt en præsentation af kandidaterne.

Kandidater til Komité for Etik

Johanne Bratbo
johanne bratbo

Johannes præsentation:

Johanne stiller op til formandsposten i Komité for etik.

Etiske principper er et professionelt varemærke

Jeg hedder Johanne Bratbo og opstiller som kandidat til posten som formand for Komite for Etik. Jeg blev valgt til Komiteen i 2018 og har varetaget posten som næstformand og konstitueret formand i to længere perioder. Jeg anså det i 2018 som en vigtig opgave, at styrke formidlingen af vores fælles etiske principper og værdien af refleksion over de etiske dilemmaer som uundgåeligt optræder i psykologarbejde. Den målsætning har vi satset på i perioden, og jeg vil meget gerne fortsat bidrage til udvikling af de konkrete indsatser.

Vores etiske principper repræsenterer grundlæggende opfattelser af vigtige værdier i professionelt arbejde også udover lovgivning, og har stor betydning for, hvordan vi opleves af klienter, kolleger og opfattes som stand i omverdenen. Derfor skal etiske principper anvendes i praksis, men også kunne efterprøves, hvis de skal have reel betydning for kvaliteten af psykologydelser.

Om mig selv kan jeg henvise til en lang psykologkarriere både som klinisk psykolog bl.a. i PPR-regi og som leder med fagligt og organisatorisk ansvar de sidste 30 år. Herunder formand for DP i seks år fra 1996 til 2002, og de seneste knapt 10 år som projektleder af Landsindsatsen EN AF OS, hvis formål er at synliggøre stigmatisering af psykisk sygdom og de medborgere, der berøres heraf, som led i at modvirke ulighed i sundhed og eksklusion fra samfundslivet, som ellers er et livsvilkår for alt for mange.

Jeg håber på din opbakning til posten

Johanne Bratbo

Videopræsentation: Johanne Bratbo

Jens Jacob Prasse
jens jacob

Jens Jacobs præsentation:

Jeg hedder Jens Jacob Prasse, er 61 år og er privatpraktiserende psykolog med ydernummer i Århus. Jeg opstiller som kandidat til Komite for Etik. Det gør jeg, fordi jeg oplever, at faglige og etiske principper bliver udfordret i disse år, hvor efterspørgslen efter psykologfaglige ydelser er stigende, og at der er brug for nye perspektiver på de etiske spørgsmål. Psykologers arbejde har altid været fyldt med dilemmaer og vanskelige vurderinger. Men hvor der tidligere var bedre tid til at reflektere, tøve og være i tvivl, presses psykologer i stigende grad til at producere mere og mere, hvilket uvilkårligt går ud over den faglige kvalitet.

I privat praksis presses psykologer ovenfra af private sundhedstilbud og pengestærke forsikringsselskaber, der prøver at tiltvinge sig adgang til journalerne og presser os til at bryde vores tavshedspligt. Samtidig øves der et pres nedefra fra alternative behandlere, frivillige organisationer og faggrupper uden akademisk uddannelse, der dumper priserne på terapeutiske samtaler og eroderer indtægtsgrundlaget.

I det offentlige sundhedsvæsen presser kontorchefer i regioner og kommuner psykologer til at øge produktiviteten som det kaldes med et udtryk fra New Public Management, men uden at honorarerne følger med. Ligesom det tidligere skete på uddannelsesområdet, sker det nu i sundhedssektoren, at liberalistiske ledelses- og økonomistyringsværktøjer, som kan være effektive i industrien, overføres til sundhedsområdet.

Hvis jeg vælges som medlem af den etiske komite, vil jeg arbejde på at konsolidere det tværfaglige samarbejde, der allerede foregår med andre etiske komiteer nationalt og internationalt, for at holde de etiske principper i hævd og kæmpe imod det embedsværk, der udfordrer og undergraver fagligheden.

Når jeg stiller op som kandidat til komiteen for etik, er det som repræsentant for alle psykologer. Før jeg blev psykolog i ydernummerordningen, har jeg mange års erfaring fra både PPR og psykiatrien og jeg har arbejdet flere år i Norge. Mine omfattende arbejdserfaringer og mit kendskab til de forskellige vilkår, psykologer arbejder under på mange et bredt spektrum af arbejdsområder, giver særlige kompetencer, når det drejer sig om at vejlede og oplyse om håndtering af etiske dilemmaer i forskellige sammenhænge.

Videopræsentation: Jens Jacob Prasse

Charlotte Boel
charlotte boel

Charlottes præsentation:

Mit navn er Charlotte Boel jeg er 52 år og jeg har igennem de sidste 14 år arbejdet som PPR-psykolog i Viborg kommune. Jeg genopstiller hermed som kandidat til Komite for Etik. Jeg blev valg ind i Komiteen i 2018 som suppleant og indtrådte i december 2020 som ordinært medlem. Siden januar 2019 har jeg med stor interesse varetaget Komiteens ugentlige telefonrådgivning.

Mit arbejde som PPR-psykolog i flere forskellige myndighedssammenhænge har medvirket til, at jeg igennem årene har oplevet en række psykologfaglige situationer, der har affødt etiske dilemmaer. Det er også min erfaring, at netop det at tage udgangspunkt i vores psykologfaglighed og etiske refleksion – har medvirket til, at borgere, der har stået i nogle svære situationer, har følt sig hørt og set.

Disse erfaringer er en væsentlig årsag til, at jeg generelt i mit virke som psykolog har været optaget af etik og erkendt vigtigheden af at kunne holde fast i disse perspektiver i praksis også når samarbejdspartnere eller systemer ikke har haft fokus på etiske dilemmaer og nødvendige refleksioner. Dette engagement var også motivationen for, at jeg opstillede til Komite for etik i 2018.

I den indeværende generalforsamlingsperiode har vi i Komite for Etik arbejdet med en række forskellige opgaver og det har været nogle spændende år. Da jeg forsat har stor interesse i arbejdet med etik i Komite for Etik og ønsker at bidrage til styrke og højne psykologernes etiske refleksioner igennem dialog, dilemmahåndtering og kulturudvikling, genopstiller jeg som kandidat til Komite for Etik.

Videopræsentation: Charlotte Boel

Lotte Sønderby
Lotte Sønderby – foto komite for etik

Lottes præsentation:

Kompetence, kvalitet og etik er psykologernes varemærke: Som psykologer har vi både muligheder og en forpligtelse til at turde italesætte de etiske dilemmaer, som vi møder i hverdagen. I et system der er presset indefra og udefra kan det blive en udfordring at holde fast i de psykologfaglige kompetencer. At tænke etik i hverdagen kan bidrage til at holde fast i større perspektiver for vores fagområde end blot de umiddelbare opgaver og udfordringer fra dag til dag.

Ved denne generalforsamling skal der tages stilling komiteens fremadrettede funktion og opdrag. Jeg har siddet i komite for etik siden 2014. Det sidste år har arbejdet i høj grad bestået i skelnen mellem etik, faglige kompetencer og jura. Jeg vælger at genopstille, fordi jeg gerne vil fortsætte dette arbejde, og med udgangspunkt i generalforsamlingens beslutning være med til at sikre den etiske refleksion en fortsat plads i vores faglige virke.

Videopræsentation: Lotte Sønderby

Line Nørgaard Rasbak
line nørgaard rasbak

Lines præsentation:

Jeg er cand.psych. fra 2018, og arbejder aktuelt med angstbehandling i psykiatrien. Inden jeg tiltrådte min nuværende stilling har jeg arbejdet som psykolog i retspsykiatrien og fungeret som rådgiver på hhv. Livslinien og Sind. Jeg er fortsat i gang med autorisationsuddannelsen, hvorfor jeg er særligt bevidst om nogle af de unikke etiske dilemmaer der kan opstå for psykologer der endnu ikke har opnået autorisation. Som ikke-autoriserede psykologer er vi på mange måder særligt sårbare, og det er nødvendigt med en repræsentant for vores gruppe i Komite for Etik – særligt da en af Komiteens opgaver netop er at behandle klagesager over ikke-autoriserede psykologer. Jeg vil gerne stille mig til rådighed for at løfte denne opgave. Min anden mærkesag er psykiatri. Da jeg i sin tid startede på psykologiuddannelsen, var det på baggrund af et ønske om at gøre en positiv forskel for patienter i en presset psykiatri. I årene siden jeg blev færdiguddannet er denne ambition kun blevet stærkere. Det psykologiske arbejde i psykiatrien kan inkludere nogle særlige etiske dilemmaer, bl.a. på baggrund af målgruppen, arbejdsvilkårene og den organisatoriske opbygning. Jeg stiller op til Komite for Etik, fordi jeg ønsker at bidrage til at skabe en værdig psykiatri for alle. En værdig psykiatri er en etisk funderet psykiatri, og som medlem af Komite for Etik vil jeg i særlig grad arbejde for at øge bevidstheden om de etiske dilemmaer i psykiatrien. Jeg glæder mig til at bidrage til etikområdet de næste tre år frem, og jeg håber på din opbakning.

Videopræsentation: Line Nørgaard Rasbak

Søren Willert
søren willert

Sørens præsentation:

Søren Willert, f. 1943, i dag lektor emeritus.

Jeg tilhører gruppen af ældre Københavner-studerende, der i 1968 var med til at starte Institut for Psykologi ved Århus Universitet. Jeg var på den arbejdsplads i 38 år. Jeg beskriver min akademiske profil som universitetsbaseret praktiker. Min forskning rettede sig først og fremmest mod at begribe menneskelig og social virkelighed ud fra de erfaringer, jeg gjorde som udøver af en bred vifte af psykologisk praksis: psykoterapeut, proceskonsulent, aktionsforsker, supervisor, pædagog, professionel træner m.v. I perioden 1980-90erne var jeg mangeårigt medlem, herunder formand af DPs daværende etiknævn. I perioden 2006-2019 var jeg tilknyttet Aalborg Universitet, hvor jeg primært fungerede som vejleder for organisationspraktiker-deltagere på Masteruddannelser.

Jeg stiller op til Komite for Etik for at optimere komite-arbejdet under de betingelser, der blev besluttet på GF21.

Videopræsentation: Søren Willert

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge