Her kan du se alle kandidater, der opstiller og genopstiller til bestyrelsen samt en præsentation af hver af kandidaterne.

Kandidater til bestyrelsen - opstiller

Dea Seidenfaden
dea seidenfaden

Deas præsentation:

Vores fag gør en kæmpe forskel og jeg er stolt af at være psykolog. Dansk Psykolog Forening er en stærk og dagsordensættende forening, og vi har et vigtigt bidrag til udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Det skal vi blive ved med. Vi skal bruge vores faglighed til at sætte kloge løsninger på den politiske dagsorden. Vi skal være synlige og sikre standen indflydelse. Vi skal have et stærkt og mangfoldigt fagfællesskab. Vi skal løfte hinanden, vi skal debattere, udvikle og fremtidssikre vores fag. Vi skal stå tæt sammen om fortsat at sikre gode arbejdsvilkår og indtjeningsmuligheder på alle områder.

Jeg stiller op til bestyrelsen for at bidrage til en stærk forening, der kæmper for, at vi psykologer hver dag har de bedste betingelser for at bære psykologien ud i alle dele af samfundet.

Om mig:

Jeg er 41 år og bor på Nørrebro med min mand og vores tre døtre. Jeg blev uddannet psykolog i 2007, og har efterfølgende arbejdet som klinisk psykolog og som leder. Jeg sad i DPs bestyrelse mellem 2016 og 2018, og har fra 2016 være udpeget af DP til at varetage en bestyrelsespost i DIGNITY, hvor jeg siden januar 2021 har været næstformand. Jeg stiller nu op til genvalg til bestyrelsen, så jeg kan være med til at præge både foreningen men vigtigst de dagsordener, vi som psykologer skal være helt på forkant med de kommende år. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for:

 • Sikre at Dansk Psykolog Forening er en stærk, involverende og dagsordensættende forening for alle – også de unge, som har brug for et stærkt fagfællesskab.
 • Løn og vilkår – det er afgørende at psykologers løn, vilkår og ansvar matcher den opgave psykologer løfter i samfundet.
 • Psykiatrien skal løftes og der skal være et solidt psykologfagligt aftryk på ti-årsplanen for psykiatri. Der er masser af væsentlige udviklingsmuligheder, både for psykologers konkrete opgaver, men også for at sætte dagsorden vedr. samarbejdet mellem den kommunale og regionale del af opgaven, overgangen mellem unge- og voksentilbud, forebyggelse af behandlingskrævende psykisk lidelse i et bredere samfundsperspektiv osv.
 • Børn og unge-området. Forståelsen og håndteringen af mistrivslen hos børn og unge er en af de vigtigste dagsordener de kommende år. En psykologfaglig-informeret tilgang vil vægte grundige analyser af samfundsmæssige mekanismer (f.eks. folkeskolen efter reformen, ensomhed under corona etc.) og vil samtidig byde ind med konkrete løsninger, både for at sikre trivsel i almensystemet for de fleste børn og præcis og kvalificeret hjælp til dem, der har brug for det. Dette fordrer et stærkt og godt samarbejde mellem almenområdet, PPR, det nære sundhedsvæsen og den regionale og kommunale specialiserede opgaveløsning.

Som kliniker i psykiatrien, ansat i Røde Kors og leder af en kommunal enhed med mange faggrupper har jeg de sidste ti år set, hvilken forskel psykologer gør. Hvordan vi gennem terapi hjælper udsatte og mennesker, der lider af psykisk sygdom, hvordan vi får organisationer til at udvikle sig gennem en bedre forståelse af medarbejderne, og hvordan vi er med til at løse sociale problemer for børn, unge og familier. Med andre ord gør vi psykologer uanset stilling og sektor hver dag vores til, at vi får et samfund med mennesket lidt mere i centrum. Med en bred erfaring i rygsækken har jeg et solidt indblik i de forskellige grene af vores fag. Jeg vil glæde mig til at bære denne vigtige dagsorden frem.

Dansk Psykolog Forening har igennem de senere år udgjort samlingsstedet for fagligt engagerede og motiverede psykologer. Foreningen har fået langt mere indflydelse på de politiske beslutningsprocesser, og psykologerne er med helt fremme i udviklingen af samfundet. Jeg håber gennem en plads i bestyrelsen at kunne udvikle foreningen til at blive en endnu stærkere fagpolitisk organisation for alle psykologer og sikre fremtidig indflydelse.

Videopræsentation: Dea Seidenfaden

Kristin Munch-Christiansen
kristin munch kristiansen

Kristins præsentation:

I de 14 år siden jeg blev færdig som cand.psych har jeg har arbejdet klinisk i psykiatrien, først i voksen psykiatri og de sidste par år i børne og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. Både i det kliniske arbejde og igennem min position som TR samt deltagelse i forskellige udvalg på Psykiatrisk Center København har jeg fået interesse for de organisatoriske og strukturelle forhold som danner rammen for psykologers virke i sundhedssektoren. Jeg vil gerne engagere mig fagpolitisk for at få mulighed for, på et andet niveau at være med til at arbejde for forhold som giver mulighed for at levere den optimale psykologfaglige behandling til mennesker i en udsat position, og at være med til videre at fremme det psykologfaglige perspektiv i psykiatrien.  Jeg har som en af de første SPUer været vidne til, og haft gavn af det langvarige, strategiske og arbejde som foreningen har lagt, i at støtte specialpsykologers indtræden i et felt som ikke traditionelt har haft den plads til os vi har fået i dag. Jeg er meget inspireret af at se den forandring det her har været muligt at skabe, og er også optaget af at medvirke fagpolitisk til, at den udvikling som har været bl.a. i forhold til øget fokus på psykoterapi og evidensbaseret ikke-medicinsk behandling bl.a. ved satsning på KAG psykoterapi samt udrulning af den kognitive miljøterapi under indlæggelse i RegionH fortsætter. Jeg mener desuden at det det er vigtigt yderligere at styrke uddannelsen af nye psykologer indenfor det psykopatologiske felt, som jeg tænker er en central kompetence hvad enten dette er ens primære beskæftigelse eller som differentiel diagnostisk baggrundsforståelse.

Et andet område som optager mig, er overgange i behandling, både sektorovergange, overgangen fra barn til voksen i såvel det psykiatriske som det kommunale system, og de patienter som ”falder mellem to stole”. Jeg vil gerne medvirke til at foreningen har fokus på at støtte op om den spændende udvikling som er i gang fx i samarbejdet omkring dobbeltdiagnoser, men også at gøre opmærksom på de områder hvor der er væsentlige mangler. Psykologer er repræsenteret både i psykiatri, den kommunale og den private sektor, med forskellige perspektiver på de problemer borgeren står med, og jeg tror vi som faggruppe har en unik mulighed for at identificere såvel problemer som løsninger, når vi står sammen med vores betragtninger. Igennem mit arbejde som tillidsrepræsentant har jeg set, at der heldigvis er rigtig meget omkring løn og arbejdsvilkår for psykologer der er velfungerende, men også at der er områder hvor der er forbedringspotentiale, bl.a. i forhold til regionale forskelle. Jeg vil gerne bidrage til foreningens arbejde for at sikre, at man uanset hvor man er bosat i landet kan regne med at få løn for sine særlige kompetencer og opgaver.

Videopræsentation: Kristin Munch-Christiansen

Caspar Christensen
Caspar Christensen – foto

Caspars præsentation:

Kære kollega

Jeg brænder for en fagforening, som er drevet af værdier som medinddragelse og stor omsorg for medlemmerne. Jeg ønsker en stærk fagforening, som er for alle psykologer og psykologistuderende, uanset køn, tro, kulturel baggrund, seksuel orientering eller politisk ståsted. Værdier skal ikke blot italesættes, men aktivt efterleves i de valg vi træffer i bestyrelsen. Til dagligt arbejder jeg som specialpsykolog i psykiatrien. Jeg vil således være et bestyrelsesmedlem med mine ben solidt plantet i en klinisk virkelighed. Jeg arbejder derudover som censor ved universiteterne i psykologi.

Jeg har arbejdet i psykiatrien siden 2012 og er specialist i psykoterapi. Som klinisk psykolog gennem snart et årti og tidligere TR har jeg stor forståelse for behovet for et godt arbejds- og læringsmiljø for psykologer og stor indsigt i organisatoriske udfordringer samt problemløsninger. Jeg har også stor forståelse for behovet for et godt studie- og læringsmiljø for vores psykologistuderende. Jeg har tidligere været studenterrepræsentant i studienævn og bestyrelsesmedlem af Foreningen Af Psykologistuderende i Aarhus.

I mit bestyrelsesarbejde i Dansk Psykolog Forening vil jeg udvise integritet, venlighed og nysgerrighed. Med andre ord, så vil jeg bestræbe mig på, at være “hård på sagen og blød på relationerne”. Jeg stiller op for at gøre det så godt som muligt for alle medlemmer af vores forening.

Ud over min store interesse i at sikre psykologers arbejdsvilkår og kompetencer, så er jeg også meget interesseret i at psykologien bliver brugt til at fremme bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på. Vi skal som psykologer synliggøre, hvordan psykologien er vigtig for at nå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

På generalforsamlingen træffes der beslutning om, hvilke mål bestyrelsen skal forfølge. Her er tre fagpolitiske mærkesager, som jeg selv er særligt optaget af:

 • Psykologuddannelsen skal forbedres

Uddannelsesindtægter gives via et taxametersystem, som tildeler universiteterne midler for at føre de studerende gennem uddannelserne. Psykologuddannelsen får desværre den laveste takst. Sundhedsministeren har igangsat en undersøgelse af, hvorvidt psykologer bør autoriseres som sundhedspersoner, ligesom f.eks. læger. Hvis psykologer i fremtiden autoriseres som sundhedspersoner bør vi arbejde for, at psykologuddannelsen netop får flere midler pr. Studenterårsværk som en sundhedsvidenskab. For at blive godt uddannet som psykolog, så er der behov for at kløften mellem forskning, viden og praksis bliver mindre på studiet. Hvorfor ikke give de studerende mulighed for flere fokuserede ophold under uddannelsen end blot et enkelt praktikforløb?

 • Psykologers retssikkerhed er essentiel

I takt med at psykologer får mere behandlingsansvar i sundhedsvæsnet, vil psykologer oftere blive indklaget til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har længe været udsat for kritik fra f.eks. læger for at straffe enkeltpersoner uden at tage højde for arbejdsbetingelserne i den travle hverdag på sygehusene (Jf. bevægelsen ’#Detkuhaværetmig’ fra 2017). Det skal være trygt at være patient, og det skal også være trygt at være psykolog. Hvis ikke vi har tillid til retssikkerheden, så er vi ikke åbne om vores fejl. Hvis ikke vi er åbne om vores fejl, kan vi ikke lære af dem og forhindre at fejl gentages. Risikoen ved manglende tillid til psykologers retsstilling ved tilsynssager kan føre til defensiv journalføring, -behandling og dermed større udgifter for samfundet. Vi skal arbejde for, at psykologer kan have tillid til retssikkerheden. Vores medlemmer skal have den bedste rådgivning og støtte fra Dansk Psykolog Forening, hvis man bliver indklaget.

 • Psykiatrien skal styrkes

Gennem mange år er hunden blevet fodret med sin egen hale. Vi har behov for en psykiatri med tilstrækkelig kapacitet til at patienterne kan få den bedste behandling. Psykiatrien skal indrettes, så der bliver et større fokus på ægte tværfaglig behandling, koordinering mellem forskellige sektorer, tid til refleksion og udvikling af hjælpende relationer, udjævning af magtforhold mellem patienter og sundhedspersoner samt tilpasning af behandlingen til den enkelte patients ønsker og behov. Vi skal i højere grad udnytte det fulde omfang af psykologers kompetencer. Flere psykologer skal have reelt personaleledelse. Vi skal finde gode alternativer til tvang og medicin som førstevalget i psykiatrien.

Alt det ovenstående er essentielt for arbejdet i bestyrelsen, som skal favne bredden af vores medlemmer.
Jeg har skrevet flere debatindlæg i medier om mine mærkesager. Det er muligt at få et endnu større indblik i mine fagpolitiske holdninger ved at læse følgende udvalgte debatindlæg.

Jeg håber I vil give mig muligheden for at præge vores fælles fagforening.

Godt valg

https://www.altinget.dk/social/artikel/psykiater-og-specialpsykolog-saet-mere-fokus-paa-mennesket-frem-for-diagnosen
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/psykolog-vi-skal-finde-et-nyt-navn-til-psykiatrien
https://www.information.dk/debat/2014/10/sundhedsvaesnet-plages-usund-registreringsiver
https://www.information.dk/debat/2019/08/laeserbreve-20

Videopræsentation: Caspar Christensen

Rose-Marie Mollerup
Rose-Marie

Rose-Maries præsentation:

Jeg har arbejdet i psykiatrien de sidste 11 år – først på psykoseafsnit og siden i retspsykiatrien. I 2016 blev jeg fællestillidsrepræsentant for psykologerne i Regions Midt med fokus på både løn og arbejdsvilkår. Jeg siden 2016 også været aktiv Psykiatri-Listen, der er et lille lokalt parti i Region Midt, hvor psykiatri også står øverst på dagsordenen. Jeg er uddannet cand.psyk og er specialist i psykopatologi. Jeg interesserer mig meget for fremtidens psykiatri og psykologfaget i denne. Jeg tror på at psykiatrien skal være et tværfagligt speciale med en holistisk tilgang til patienterne. Patienterne skal for alvor i centrum, hvor deres behandling defineres ud fra den enkeltes problematikker, og ikke ud fra en dominerende faglighed og/eller for meget ensrettet pakketænkning.

Jeg er generelt optaget af de vilkår psykologer mange steder arbejder under. Udredning og behandlingsgarantien i psykiatrien og pres i kommunerne på eks. PPR betyder at den psykologfaglige vurdering af, hvad der er nødvendigt for den gode og tilstrækkelige udredning, behandling mv. ikke er definerende for opgaveløsningen. Dertil underprioriterer man mange steder også en tilstrækkelig efteruddannelse og supervision af psykologer. Det handler om at se så mange patienter/borgere/klienter som muligt, så hurtigt som muligt. Konsekvenserne af dette er mange. For det første er der borgere, der ikke får den rette udredning og behandling. Diagnoser tildeles uden at man har haft mulighed for at undersøge borgeren tilstrækkeligt pga. tidsnød og manglende efteruddannelse og oplæring i nødvendige faglige kompetencer. Der ses flere steder psykologer der brænder ud og/eller forlader den offentlige sektor pga. frustration over de rammer der er sat og som gør det vanskeligt at finde arbejdet tilfredsstillende fagligt, etisk og medmenneskeligt. I værste fald kan det for psykologfaget betyde en underminering af vores autoritet, da vi for ofte må gå på kompromis. Jeg ønsker at arbejde for, at Dansk Psykologforening i højere grad sætter på dagsordenen, at det kræver ordentlige rammer som tid til opgaven og tilstrækkelig efteruddannelse for at få psykologfaglige opgaver løst.

Videopræsentation: Rose-Marie

Rebecca Uldall Nøddelund
rebecca uldall

Rebeccas præsentation:

Mit navn er Rebecca Thorbek Uldall Nøddelund. Jeg blev uddannet psykolog fra Københavns universitet i 2016. Sammen med min mand, Thomas, driver jeg Rønnebæk Opholdssted, som er et hjem og behandlingssted for ni fantastiske anbragte børn og unge. Thomas og jeg er selv bosat på stedet sammen med vores to egne børn (født i hhv. 2014 og 2016).

Jeg stiller op til bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening, fordi jeg rigtig gerne vil bidrage til en styrkelse af vores netværk og fællesskab, herunder medlemsdemokratiet og vores indbyrdes faglige sparring.

Samtidig er det en mærkesag for mig at kæmpe for alle danske psykologers løn og arbejdsvilkår – ikke mindst for de nyuddannede som står og skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Jeg er også meget optaget af, hvordan vores fagstand bidrager til udviklingen af samfundet og den offentlige debat. Vi psykologer har en anderledes og kompleks viden og kunnen, men hvordan sættes den bedst på spil? Jeg vil gerne være med til at bane vejen for, at vi psykologer kommer med vores faglige bidrag, når der skal skabes politiske løsninger, herunder lige og reel adgang til psykologhjælp.

Videopræsentation: Rebecca Uldall Nøddelund

Joël C. Boukris
joel boukris

Joëls præsentation:

Jeg vil gerne stille mit kandidatur til rådighed for bestyrelsesarbejdet i DP.

Min erhvervsmæssige baggrund spænder henover mange forskellige områder og arbejdsforhold: Jeg har erfaring som timelønnet, selvstændig, iværksætter (bl.a. andelsselskabet Psykolognet), fra kommunen, NGO’er og den private sektor. Denne flersektorielle erfaring mener jeg gør, at jeg har gode forudsætninger for at tænke psykologernes forskellige situationer og vilkår ind i DP’s dispositioner. Min holdning er, at vores fag er ekstremt versatilt og det ligger mig meget på sinde, hvordan foreningen kan blive bedre til at favne denne store diversitet uden at miste fokus eller styrke. Styrken synes jeg findes i den kvalitet som psykologer bibringer til vores omkringliggende samfund, medlemmerne og deres engagement, i de kvaliteter som foreningen besidder og også i det udtryk som organisationen indtager på vegne af psykologstanden.

Mit helt overordnede mål er tofoldigt.

 1. At vi i yderligere udstrækning får adgang til at bidrage til et samfund i balance
 2. En øget anerkendelse af vores fag og vores evner gennem nogle væsentligt bedre lønsatser

Disse mål ser jeg realiseret gennem et styrket fokus på følgende områder:

 • En øget centralisering af ressourcer i DP og en strømlining af de decentrale enheder, så de mere direkte bidrager til foreningens overordnede politiske ærinder.
 • Mere tillid til det politiske mandat som bestyrelsen bestrider og derigennem mere handlekraft. Foreningen skal være modigere og mere klar til at indtage en definerende rolle i de store samfundsdiskussioner.
 • At vi tænker psykologen som en forretningsentitet uanset om denne er ansat eller selvstændig. Vores versalitet gør, at vi ofte og nemt kan navigere ind og ud af eller være hybrider af selvstændige eller ansatte. Foreningen skal kunne facilitere disse transitioner og versatilitet gennem inspiration, uddannelse og rådgivning der skal gøre at den enkelte psykolog altid bliver støttet mest muligt i at bevæge sig derhen, hvor vedkommende står stærkest etisk, fagligt og økonomisk.
 • vores fornemmelse af at være et kollektiv skal forstærkes. Flere skal føle sig hjulpet og have udbytte af deres medlemskab selvom de ikke er offentligt ansatte. Se forrige punkt.
 • Vores faglige legitimitet skal forstærkes gennem en reform af autorisationsordningen. Den skal favne vores versatilitet i stedet for primært at have fokus på arbejdet som kliniker. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal udarbejde forslag til nogle bedre kriterier for opnåelse af autorisation, således at ordningen i højere grad kan fungere som en kvalitetssikring.

Jeg håber, at I deler de fremsatte målsætninger og vil tage godt imod mit kandidatur.

Videopræsentation: Joël C. Boukris

Caroline Skjoldbirk
caroline skjoldbirk

Carolines præsentation:

Mit navn er Caroline Skjoldbirk Andersen, og jeg stiller op til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse i perioden 2021-2024. Jeg ønsker at arbejde for psykologers arbejds- og lønvilkår, en sikret gennemgående og stærk faglighed hos nyuddannede såvel som erfarne psykologer, at psykologers stemme høres og respekteres i den politiske debat samt et større fokus på etiske udfordringer i arbejdet. Konkret er nedenstående nogle af de mærkesager, som jeg brænder for:

 • Større gennemsigtighed i foreningens arbejde. Det skal være lettilgængeligt og gennemskueligt, hvad foreningen gør for foreningens forskellige faggrupper. Dertil skal det være tydeligt, hvordan og hvor man kan få støtte og vejledning.
 • Arbejde mod at få aktiveret flere medlemmer. Der var kun 21,7% af de stemmeberettigede, der stemte ved sidste overenskomst. Det er efter min mening helt grundlæggende at få dette tal op og forstå, hvorfor så få af medlemmerne stemte for løn- og arbejdsvilkår.
 • Arbejde mod bedre vejledning i lønforhandling og karriererådgivning. Dette bør indebære en strømlining af den vejledning psykologer får ift. løn og karriere.
 • Bedre faglig understøttelse af nyuddannede psykologer. Jeg vil gerne arbejde mod, at nyuddannede psykologer oplever en bedre kvalitet og et større omfang af støtte fra foreningen. Dertil at der i højere grad kommer aftaler i hus, der sikrer, at nyuddannede bliver fagligt understøttet fra starten af deres virke som psykolog.
 • Jeg vil fortsætte arbejdet med at gøre specialistuddannelsen mere gennemskuelig samt have et særligt fokus på et overenskomstbestemt specialisttillæg kommunalt og regionalt. Jeg oplever det hertil som nødvendigt, at specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi bliver mere tilgængelig og attråværdig.
 • Diversitet i bestyrelsen og dens arbejde. En af mine mærkesager er hertil, at Dansk Psykologforening skal have en bestyrelse, der afspejler og repræsenterer den diversitet, der ses blandt dens medlemmer. Jeg mener, at dette vil give de mest gunstige vilkår for at kunne repræsentere alle medlemmers bedste interesse.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er i starten af min karriere, hvor jeg til dagligt er beskæftiget som PPR-psykolog i Gladsaxe Kommune. Jeg har under det meste af min uddannelse været interesseret i og arbejdet med den pædagogiske psykologi herunder særligt børn og unges inklusion, trivsel og udvikling. Ud over dette har jeg arbejdet ved Bispebjerg Hospitals psykiatriske afdeling, Angstforeningen og på Københavns Universitet, hvor jeg har været tilknyttet forskningsprojekter, udøvet klinisk arbejde og haft erfaring med formidling. Jeg glæder mig til at se mange til generalforsamlingen, hvor I er meget velkomne til at fange mig til en dialog om vores fælles forening.

Videopræsentation: Caroline Skjoldbirk

Thea Friborg Skjellerup
thea

Theas præsentation:

Jeg hedder Thea Friborg Skjellerup. Jeg er 34 år og stiller op til bestyrelsen. Jeg har i indeværende valgperiode været suppleant for de kritiske revisorer, dette har givet mig et godt indblik ind i foreningens økonomi og drift. Jeg har dertil været TR og AMR på mit tidligere arbejde og i den forbindelse har jeg siddet i Arbejdsmiljøudvalget.

Jeg er udannet psykolog, med en bachelor fra Aalborg universitet og en kandidat fra Københavns universitet. Jeg blev for et halv år siden Souschef i PPR i Lejre Kommune og er glad for at kunne gå ledelsesvejen med min psykologfaglighed.

Det vil jeg arbejde for

 • En fagforening som rummer alle psykologer
 • Øget kvalitet i rådgivningen af medlemmer
 • Forsat at sikre støtte og styrkelse af TR og AMR værket
 • At arbejdsprogrammet skal ud og leve

Én fagforening som rummer alle psykologer

Som psykolog kan man gå mange veje i arbejdslivet, nogen mere almindelige and andre. Her vil jeg nævne ledelse, men der er selvfølgelig et utal af andre grupper som heller ikke skal glemmes. Jeg har oplevet at foreningen over den sidste valgperiode har arbejdet fokuseret og målrettet med at få ledelse til at fylde mere i psykologernes virke. Jeg kan kun bifalde denne indsats. Men vi er ikke i mål. Der skal være fokus på både at gøre vejen til ledelse lettere for dem der ønsker det og hjælpe og udvikle dem der er gået ledelsesvejen. Vi skal have flere psykologer i ledelse, især de steder hvor psykologer er ansat. Psykologien er for mig en helt naturlig vej ind i ledelse og jeg vil gerne hjælpe andre til at kunne indfri dette potentiale. Alle andre gruppe skal også rummes i foreningen, store som små, med udgangspunkt i deres behov.

Øget kvalitet i rådgivning af medlemmer

Jeg har desværre selv en kedelig oplevelse i mødet med foreningen, da jeg blev souschef og skulle forhandle løn. Jeg har en lang god historie med foreningen i kraft af min rolle som TR og AMR, men her må jeg indrømme, at jeg blev svært skuffet. Da jeg mener, at rådgivningen af vores medlemmer er en del af kerneopgaven, må vi også blive bedre, vi må kunne forvente mere af hinanden og af vores forening. Vi må kvalitetssikre vores rådgivning og sikre at medlemmerne ikke står alene, når de har brug for støtte og at medlemmerne mødes med den rådgivning og vejledning de har brug for.

Forsat sikre støtte og styrkelse af TR og AMR værket

Min oplevelse som TR og AMR var helt klart at have en kompetent og villig fagforening i ryggen. Der var fokus på udvikling og opkvalificering for de tillidsvalgte, der jo går forrest for foreningen. Vi er nødt til hele tiden at se på, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig og sikre os, at vores tillidsvalgte kan følge med og bliver kvalificeret til at imødekomme de udfordringer der kan være. Samtidig skal vi gøre TR og AMR til en attraktiv position at have på en arbejdsplads, dette for at sikre, at alle psykologer har en TR og en AMR. Jeg mener igen her at psykologfagligheden giver os en unik måde at kunne bedrive tillidshvervet på, men det er også en svær balance at arbejde med.

Arbejdsprogrammet skal ud og leve

Som kritisk revisor og medlem af Arbejdsmiljøudvalget har jeg desværre været vidne til, at det tager usandsynlig langt tid at få lavet arbejdsgrupper og få sat de projekter i søen som står beskrevet i arbejdsprogrammet. I indeværende valgperiode har Covid-19 selvfølgelig være en stor stopklods, men det er ikke desto mindre noget jeg ønsker at forbedre og arbejde fokuseret på. Foreningens fleksibilitet og accelerationshastighed ifm. arbejdsprogrammet må og kan øges.

Jeg oplever generelt Dansk Psykolog Forening som støttende, udviklende, vejledende og kompetent. Men vi skal selvfølgelig altid udvikle os og forsøg at blive bedre. Det arbejde vil jeg gerne være med til.

Videopræsentation: Thea Friborg Skjellerup

Josephine Løntoft-Jørgensen
josephine løntoft

Josephines præsentation:

32, cand. psych.

Jeg blev færdiguddannet som psykolog i 2018. Siden da har jeg arbejdet i PPR samt lavet frivilligt arbejde. Jeg er ligeledes uddannet jurist, og selvom mit hjerte banker for psykologi, er juraen et nyttigt redskab i mit arbejdsliv og vil ligeledes være det i bestyrelsesarbejdet. Som medlem af bestyrelsen vil jeg særligt arbejde for, at:

 • Realisere medlemmernes arbejdsprogram. Det er os medlemmer, som i fællesskab udgør Dansk Psykologforening. Derfor vil det vigtigste for mig ikke være at arbejde for mine egne personlige holdninger, men derimod at realisere de emner og målsætninger medlemmerne på generalforsamlingen har besluttet, at DP i de kommende år skal stå for og kæmpe for.
 • Sikre stadig større faglighed i psykologers arbejde, og tydeliggøre vores faglighed udadtil. Psykologi kan være vanskeligt at indkapsle videnskabeligt. Samtidig arbejder vi psykologer på mange forskellige måder. Denne alsidighed skal vores fagforening kunne rumme, men vi skal samtidig arbejde for endnu bedre uddannelse og mere forskning, så vi kan opnå stadig større faglighed i vores arbejde. Faglighed gør det dog ikke alene. Vi skal i højere grad kunne tydeliggøre vores faglighed udadtil, så vi bl.a. kan tilvejebringe flere ressourcer til vores fag til gavn for psykisk velfærd og trivsel hos de mennesker vi arbejder med og for vores egne arbejdsvilkår.
 • Bidrage med stærk juridisk kompetence. Bestyrelsen skal navigere inden for foreningens vedtægter og landets love og regler. Med min supplerende baggrund indenfor jura, vil jeg kunne bidrage til at klarlægge, hvilket råderum DP og bestyrelsen skal agere indenfor, samt ikke mindst til at kortlægge hvilke muligheder DP har for at ændre på de områder, vi prioriterer at arbejde for.

Jeg håber, at du med ovenstående har fået indsigt i, hvad jeg særligt ønsker at arbejde for som bestyrelsesmedlem. Har du nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at komme over til mig på GF eller kontakte mig via Psykologforeningen.

Videopræsentation: Josephine Løntoft-Jørgensen

Kandidater til bestyrelsen - genopstiller

Eva Secher Mathiasen
evasm3-pressefoto-maj2017

Eva genopstiller som formand for foreningen.

Videopræsentation: Eva Secher Mathiasen

Mette-Sofie Arnvig
mette-sofie arnvig

Mette-Sofies præsentation:

Hvis man slår ordet ”fagforening” op på Google kan man få følgende definition: ”En fagforening er organisation af medlemmer inden for et eller flere fag, som arbejder for bedre løn- og arbejdsforhold primært gennem aftaler og overenskomster.”  Som medlem af en fagforening kan man dog nogle gange blive i tvivl om, hvad det egentlig er man betaler til. Jeg vil derfor beskrive, hvad du betaler til med mig som din repræsentant i DP’s bestyrelse.

Jeg har været medlem af bestyrelsen fra 2018-2021 og genopstiller til næste periode. Jeg vil arbejde for:

 • Bedre løn – psykologer tjener for lidt ift andre akademikere. Det skyldes bl.a. en overenskomst med en lav grundløn. Overenskomsten dækker mange akademikere, men nogle af de andre faggrupper har særlige tillæg, der hæver dem. Vi skal arbejde på at få bedre tillæg og på sigt få hævet grundlønnen.
 • Større anerkendelse – psykologers virke anerkendes ikke nok. Psykologens arbejde er ofte centralt for kvaliteten i en behandlingsindsats men anerkendes for sjældent på linje med andre akademiske faggrupper som fx læger. Vi skal arbejde politisk for større anerkendelse og indflydelse.
 • Rimelige arbejdsvilkår – arbejdsbetinget stress er en trussel som mange – især offentligt ansatte -psykologer møder. Rammerne for behandling presses i stigende grad i disse år, og mange psykologer oplever, at de får sværere og sværere ved at opretholde kvaliteten i indsatsen. Der gås ofte på kompromis med kvaliteten af psykologens arbejdsmiljø for at tilgodese klientens/patientens behov. Vi skal kræve rimelige forhold, hvor psykologer fx ikke oplever at være nødt til at lægge administrativt arbejde i fritiden for at få jobbet gjort.
 • Udvikling af kompetencer – det burde være en selvfølge, at psykologens arbejdsgiver betaler for relevant efteruddannelse, men det er desværre ofte langt fra tilfældet. Jeg vil arbejde for en højere grad af fast aftalt uddannelse betalt af arbejdsgiver. Især autorisationsuddannelsen burde være en selvfølge i denne kategori. Jeg vil også arbejde for en arbejdsgiverbetalt specialpsykologuddannelse i almenpsykologi til brug for kommunalt ansatte psykologer.

Fakta om mig:

Jeg er uddannet specialpsykolog og arbejder fuldtid som dette på Sexologisk Klinik på Psykiatrisk Center København. Igennem min mangeårige karriere som offentligt ansat psykolog har jeg arbejdet på både voksen- og børneområdet, og mine faglige interesser omfatter neuropsykologi og – psykiatri med særligt fokus på autisme.

Mine fagpolitiske mærkesager er de offentligt ansatte psykologers vilkår inden for sundhedssektoren og børneområdet. Jeg har været tillidsrepræsentant i både kommunalt og regionalt regi. Senest har jeg været fællestillidsrepræsentant i Region Hovedstaden Psykiatri, og samarbejdet med organisationens A-side har givet mig et godt indblik i de særlige måder, bevæggrunde, kommunikationsveje og magtfordelinger, der gør sig gældende i en stor offentlig organisation. Jeg har et stort netværk fra dette arbejde, der giver mig nogle fordele i det politiske arbejde. Dette har jeg brugt i mit hidtidige bestyrelsesarbejde, når det har været muligt, men jeg har ambitioner om, at det skal fylde meget mere, hvis jeg bliver genvalgt til en kommende bestyrelsesperiode.

Videopræsentation: Mette-Sofie Arnvig

Christina Holst Holliday
Christina Holst Holliday – foto

Christinas præsentation:

42 år, cand.psych

Jeg har været ansat i PPR Slagelse i snart 13 år, hvor jeg indtil for ganske nylig har været tillidsrepræsentant i 12 år. Psykologers løn og arbejdsvilkår og hvordan psykologer kan komme mere i spil med deres særlige kompetencer er og har altid været mit hjerteblod. Jeg har nu kastet mig ud i nye og spændende udfordringer på samme arbejdsplads som tværfaglig personaleleder og psykologfaglig koordinator. Før min ansættelse i PPR var jeg ansat som psykolog i et par år i privat regi.

Jeg har siden december 2019 været 1. suppleant i Dansk Psykolog Forening og deltaget aktivt i bestyrelsesarbejdet. Jeg har også været suppleant i AMU udvalget, og jeg brænder for at kunne fortsætte med bestyrelsesarbejdet og bidrage med mine erfaringer og synspunkter fra både offentligt- og privat regi. Som bestyrelsesmedlem er man både psykolog og politiker på ’een og samme tid. Det mest centrale er, at varetage arbejdet med arbejdsprogrammet, så beslutningerne på GF realiseres og følges til dør. Man forholder sig også løbende til mange andre ting, såsom budget, drift og hvordan de samfundspolitiske diskurser kan have indflydelse på vores stand. Jeg mener, at der fortsat skal være meget fokus på, hvordan de politiske og samfundsmæssige ønsker, narrativer og diskurser kan have indflydelse på psykologien og på standen. Jeg bestræber mig på at realisere de politiske målsætninger, som medlemmerne prioriterer.  Dette optager mig meget, og jeg synes det har været utroligt spændende at være en del af bestyrelsen og på den måde kunne sætte mit præg på dette og på psykologernes virke, arbejdsområder og vilkår.

 

Hvis jeg kort skal opsummere mit standpunkt, så er jeg stolt af vores fagfaglighed, vores kompetencer og vores stand, og jeg ønsker at understøtte, at psykologien kontinuerligt er på den politiske dagsorden og kommer mere i spil i den offentlige debat til gavn for os psykologer og for samfundet generelt.

Jeg mener, at en høj faglighed og et stærkt sammenhold i vores fagforening er ekstremt vigtigt, og jeg ønsker at have fokus på at fastholde de psykologer, der allerede er i dette fællesskab og gøre mit til at dette fællesskab tiltrækker endnu flere psykologer, så alle psykologer, uanset arbejdsområde, kan se det værdifulde i at være medlem af Dansk Psykolog Forening og kan identificere sig med foreningens mål og ønsker. Dette er utvivlsomt værdifuldt for os, og vi har i den grad også brug for fællesskabet. Dansk Psykolog Forening er således ikke bare en traditionel fagforening men også et aktivt og dynamisk fagpolitisk organ.

Jeg ønsker, at der kontinuerligt er fokus på, hvordan der kan oprettes nye psykologstillinger og nye arbejdsområder, hvor vores kompetencer kan komme i spil.

Jeg håber virkelig på jeres stemme. Det har været spændende at erfare, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer og jeg mener, bestemt at min erfaring med bestyrelsesarbejdet, mit TR -arbejde samt min motivation gør, at jeg vil være et værdifuldt og bidragende bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening.

Videopræsentation: Christina Holst Holliday

Arne Grønborg Johansen
arne grønborg

Arnes præsentation:

63 år, cand.psych.aut, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

Siden jeg i 2000 kom i bestyrelsen første gang, har jeg bestræbt mig på at udføre et stykke professionelt bestyrelsesarbejde. Dette er sket ved at gennemføre bestyrelsesuddannelser på Ålborg Universitet og Finansforbundet (2011), CBS-Handelshøjskolen i København (2014) plus intern bestyrelsesuddannelse i DP (2018). I den lange periode har der været mange udfordringer, men i alle årerne har mine overordnede mål været:

 • Styrke: DP’s eksterne og interne profilering. Udadtil som en troværdig og respekteret forening, der er til at stole på og indadtil som en rummelig forening med plads til alle dele af psykologien.
 • Udbygge: DP’s medlemsservice på relevante områder og sikre at DP’s organisation løbende bliver gearet til de opgaver der tjener DP’s overordnede interesser bedst.
 • Forvalte: DP’ økonomi på en god og sund måde, på trods af, hvad der kan komme af interne og eksterne tiltag, der vil kunne forrykke dette forhold.

I den forhåbentligt nye bestyrelsesperiode vil det være de samme mål der danner ramme for mit arbejde, da vi som tidligere skal være klar til at handle på de muligheder og udfordringer, der måtte dukke op i de kommende år.

Hvad angår MP-pension (nu AkademikerPension), så har jeg fra 2006 – 2018 været udpeget af DP til at siddet i bestyrelsen og har desuden været formand (2011-2012) og næstformand (2014-2015) for pensionskassen. I forbindelse med mit arbejde i MP pension har jeg også været formand for forretningsudvalget (2012) i Unipension I/S (samarbejde med dyrelæger og arkitekter).

MP-pension har i den periode hvor jeg har siddet i bestyrelsen, bevæget sig fra at give et beskedent afkast, til at være en af de pensionskasser der giver det højst afkast til medlemmerne på ca. 9% om året fra 2006-2018.

Både arbejdet i DP’s bestyrelse og arbejdet med at sikre gode pensioner vil jeg gerne forsætte med, og søger derfor opbakning til dette.

I DP har jeg siden jeg i 1990 blev psykolog, været aktiv i Arbejds- og Organisationspsykologisk selskab og siddet i fagnævnet for A&O. Derudover har jeg siddet i bestyrelsen for Informations Psykologisk Forum, Storstrøms Amts Psykolog Forening og Erhvervs Psykologisk Forum.

I min tid i bestyrelsen har jeg udover bestyrelsesarbejdet:

 • Siddet i Forretningsudvalget
 • Siddet i Revisorgruppen
 • Siddet i Kommunikationsforum
 • Været ansvarshavende redaktør for Psykolog Nyt
 • Været formand for Specialistudvalget
 • Været formand for Arbejdsmiljøudvalget
 • Været næstformand i DP under Evas barsel
 • Siddet i styregruppen for ”Alt om Psykologi”

Jeg har også varetaget DP’s eksterne interesser i Dansk Psykologisk Forlag’s bestyrelse siden 2011 og fra 2014 i Forbrugsforeningens repræsentantskab.

Fra 2007 har jeg været udpeget til at deltage i DP internationale arbejde i EFPA (Europæisk Psykolog Forening) Prag 2007, Oslo 2009, Istanbul 2011, Stockholm 2013, Milano 2015, Amsterdam 2017, Moskva 2019 og Prag 2021 (digitalt). Samtidig har jeg også deltaget i IUPsyS (verdensorganisationen for psykologer) Berlin 2008, Cape Town 2012, Yokohama 2016 og Prag 2021 (digitalt). Til kongresserne i Cape Town, Yokohama, Amsterdam og Prag som leder af den danske delegation.

Professionelt har jeg fra 1990 – 2002 været ansat som konsulent og personalechef i RAMBØLL koncernen. Fra 2002 – 2008 været konsulent i BST-Nord. Fra 2008-2016 været ansat som konsulent i Faxe kommune indenfor KAPS-området i PPR. Fra 2016 – 2021selvstændig psykolog indenfor A&O. Fra 2021 ansat som PPR psykolog i Hvidovre Kommune.

Derudover er jeg selvstændig erhvervsdrivende, som gårdejer i Sydsjælland. Sideløbende med dette har jeg været ekstern lektor indenfor A&O området ved Københavns Universitet. På nuværende tidspunkt er jeg censor ved CBS, Ålborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Siden 2020 har jeg også arbejdet som domsmand ved retten i Næstved.

Jeg tilbyder en meget stor bestyrelseserfaring, der specielt er vigtig når der sker en stor udskiftning bestyrelsen ved valget. Har udover bestyrelsesarbejdet i Dansk Psykolog Forening også erfaring fra bestyrelsesarbejde inden for bosted for beboer med psykiatriske udfordringer, sport (volleyball og ridning), kultur (teater og kortfilmklub) og forsyning (vandværk).

Med venlig hilsen

Arne Grønborg Johansen

Videopræstentation: Arne Grønborg Johansen

Amanda Kusk Jessen
amanda kusk jessen

Amandas præsentation:

Jeg hedder Amanda Kusk Jessen, jeg er 34 år. Jeg genopstiller til bestyrelsen, og har været med siden 2016. Jeg er formand for Arbejdsmiljøudvalget og er med i Løn- og Stillingsstrukturudvalget.

Jeg er autoriseret cand.psych, og uddannet fra Aalborg Universitet i 2013. Jeg har arbejdet nogle år i PPR og arbejder nu i Børns Vilkår. Her er jeg noget af tiden rådgivningsansvarlig på BørneTelefonen. Derudover er jeg også projektmedarbejder i forskellige programmer. Det jeg synes er mest spændende, er et program om skolefravær. Det handler bl.a. om at skabe ny viden om skolefravær, lave kurser til vores frivillige og påvirke politikere. Det føles meningsfuldt at kunne trække på min erfaring fra PPR i arbejdet med at nedbringe børns skolefravær i hele landet.

Det vil jeg kæmpe for

Hvis du stemmer på mig, får du en kandidat, der vil kæmpe for følgende:

 • DP skal være for alle psykologer
 • Større politisk indflydelse
 • TR og AMR skal styrkes
 • Arbejdsgiverbetalt efteruddannelse

DP skal være for alle psykologer

Færre psykologer melder sig ind i DP i disse år. For at vende den udvikling, er der nødt til at være tilbud, der er attraktive for både dig, der er studerende, ung psykolog eller erfaren psykolog. Og ikke mindst på tværs af alle de områder, psykologer beskæftiger sig. Det er afgørende for psykologforeningens fremtid, at der sammen med medlemmerne skabes en fremtidssikret og relevant forening – for alle psykologer.

Jeg synes DP skal fremtidssikres ved bl.a. at skabe mulighed for at du kan:

 • Få god rådgivning lige meget hvad, du arbejder med som psykolog
 • Få fleksibel rådgivning, f.eks. at kunne ringe om aftenen eller se korte videoer om emnet
 • Se en rarere tone på sociale medier og på generalforsamlingen, så flere deltager i debatten
 • Engagere dig i DP på både traditionelle måder og mere ad hoc efter din interesse

Måske du får øje på noget helt andet? Det er din holdning, der skal være med til at fremtidssikre DP.

Større politisk indflydelse

Psykologernes trivsel og arbejdsvilkår har stor betydning. -Ikke kun for os selv, men også de mange børn, voksne, ledere, medarbejdere, organisationer mm., vi hjælper hver dag. Det kan betale sig at investere i os. Bedre løn- og arbejdsvilkår tilkæmpes ikke kun ved forhandlingsbordet, der er også brug for endnu mere fokus på, at Psykologforeningen påvirker politikerne.

Derfor skal Dansk Psykolog Forening bruge den viden, der kommer fra dig og dine kollegaer, og løfte jeres oplevelser ind på politikernes skrivebord. Dét der virker, skal vi gøre mere af. F.eks. når:

 • DP støtter psykologer i at være aktive i samfundsdebatten
 • Formanden løbende er i dialog med politikere
 • DP samarbejder med andre organisationer om at løfte en fælles dagsorden

TR og AMR skal styrkes

TR og AMR spiller en vigtig rolle i at skabe gode arbejdsforhold ude på den enkelte arbejdsplads. De skal føle sig rustet til at kæmpe den kamp for alle deres kollegaer.

Jeg har selv været TR i PPR og ved, hvor svært det kan være, og hvor stor betydning et fagligt fællesskab med andre TR’ere kan have. DP skal i tættere dialog med TR’ere og AMR’ere om hvad, de har brug for. Og så skal det prioriteres at give dem det. F.eks. om hvorvidt de:

 • Oplever sig fagligt klædt godt nok på
 • Får den relevante hjælp
 • Er en del af et relevant fagligt fællesskab

Arbejdsgiverbetalt efteruddannelse

Hvis vi psykologer tager en specialistuddannelse, får vi ikke altid et fair tillæg for vores kompetencer. Mange oplever desuden at skulle betale for dele af- eller hele uddannelsen selv. Derfor skal vi have arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, der afspejler bredden af vores fag. Første skridt var Specialpsykologuddannelsen i psykiatri. Det er et langt og sejt træk, men DP skal fortsætte med at kæmpe for det. Det er vigtigt for os som fagstand, da det f.eks. giver mulighed for:

 • At flere psykologer kan dygtiggøre sig
 • Et overenskomstforhandlet tillæg for uddannelsen
 • Større legitimitet af uddannelsens kvalitet, at det ikke er DP’s eget uddannelsessystem

Videopræsentation: Amanda Kusk Jessen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge