Regler før, under og efter en konflikt

Alle offentlige overenskomster, herunder AC’s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2018. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er konflikt en mulighed. Konflikt kan iværksættes af arbejdsgiver eller af lønmodtagerparten. Iværksættes konflikten af arbejdsgiver, er der tale om en lockout, dvs. medarbejderne bliver sendt hjem. Iværksættes konflikten af medarbejderne, er der tale om en strejke. Dvs. medarbejderne udfører ikke deres arbejde.

I konflikt-ABC’en har Dansk Psykolog Forening udarbejdet svar på en række af de problemer, der kan give anledning til spørgsmål. Har du et spørgsmål, som ikke besvares i konflikt-ABC’en, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller til foreningen. Dansk Psykolog Forening vil løbende opdatere konflikt-ABC’en her på dp.dk

Udgangspunktet er, at ansættelsesforholdet i princippet er suspenderet, mens konflikten løber. Hermed suspenderes alle de rettigheder (og pligter), der følger af overenskomsten og ansættelsesforholdet, på samme måde som hvis ansættelsesforholdet var opsagt af anden grund. Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn, herunder løn under sygdom og barsel, pension, ATP mv. ophører, når konflikten iværksættes. De ansatte, som er omfattet af konflikten, er heller ikke ledige, hvorfor der ikke er ret til dagpenge fra en a-kasse. Ansættelsesforholdet “genopstår” først efter konfliktens ophør som følge af en såkaldt “fortrædigelsesklausul” i AC-hovedaftalen, som er grundlaget for fortsat ansættelse efter en arbejdsstandsning, så der fx ikke skal udstedes nyt ansættelsesbrev.

Efter Hovedaftalen er der både pligt og ret til uden unødigt ophold at genindtræde i stillingen efter konflikten.

Det er de overenskomstansatte medlemmer af DP, som er beskæftiget ved, eller som under konflikten tiltræder beskæftigelse på et konfliktramt område, der er omfattet af konflikten. Ledere i lønramme 36 og højere samt tjenestemænd er ikke omfattet af konflikten.

Da ansættelsesforholdet er suspenderet, har den ansatte ikke ret til at opholde sig på arbejdspladsen, eller benytte dennes faciliteter mens konflikten løber, og arbejdsgiveren kan kræve, at nøgler, computere, mobiltelefoner samt andet udstyr mv., som tilhører arbejdsgiveren, afleveres. Hvis du bruger arbejdsgivers e-mail privat, skal du være opmærksom på at denne også lukkes ned i forbindelse med en konflikt.

 

A

Afspadsering

Der kan ikke afspadseres, når der er konflikt.
Hvis afspadsering er begyndt inden konfliktens iværksættelse, må afspadseringen afbrydes.
Afspadsering, som er aftalt, men ikke begyndt, kan ikke begyndes, mens konflikten løber.
Der optjenes ikke overtimer til evt. senere afspadsering under en konflikt.

Anciennitet

Ansættelsesforholdet ophører i princippet endeligt ved konfliktens begyndelse. Der optjenes derfor heller ikke anciennitet under konflikten. Fortrædigelsesklausulen medfører dog, at de rettigheder og forpligtelser, de ansatte havde optjent på tidspunktet for konfliktens start, genopstår efter konflikten, således at fx opsigelsesvarsler, ret til fratrædelsesgodtgørelse samt løn- og jubilæumsanciennitet er den samme som ved konfliktens start. Den videre optjening fortsætter efter konflikten. Reelt forskydes ancienniteten altså med antallet af dage, man har været i konflikt.

Se: Fortrædigelsesklausuler

Andet arbejde

Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt.

Medlemmer må heller ikke påtage sig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et arbejdsområde til et andet ved omstrukturering, personalerokering eller lignende.

Medlemmer med bibeskæftigelse, vil fortsat kunne varetage denne beskæftigelse, medmindre bibeskæftigelsen udføres som led i hovedstillingen eller ligger inden for det konfliktramte område.

Hvis et medlem påtager sig konfliktramt arbejde, vil det almindeligvis blive opfattet som et brud på solidariteten (strejkebryder). Det er i den arbejdsretlige praksis antaget, at en overenskomstansat, som ikke er omfattet af en iværksat konflikt, lovligt kan nægte at påtage sig konfliktramt arbejde, som en lovligt strejkende kollega skulle have udført. En sådan arbejdsvægring kan ske uden varsel.

For tjenestemænd er udgangspunktet, at de kun er forpligtet til at udføre det arbejde, der ligger inden for deres normale arbejdsområde, og at de ikke er forpligtet til at udføre konfliktramt arbejde.

I det omfang afgrænsningen af, hvad der i en konkret situation er konfliktramt arbejde, giver anledning til tvivl, bør medlemmer, der pålægges arbejde, som menes at være konfliktramt, rette henvendelse til Dansk Psykologforening.

En forventelig konsekvens af, at et medlem påtager sig konfliktramt arbejde, vil være eksklusion af Dansk Psykolog Forening.

Ansættelse

Medlemmer med flere ansættelsesforhold skal betragte hvert enkelt ansættelsesforhold isoleret, således at man kun er omfattet af konflikten i de ansættelsesforhold, hvor der er etableret konflikt.

Se: Bibeskæftigelse og kombinationsbeskæftigelse

Ansættelsestidspunkt

Se: Ledige stillinger, besættelse af

Arbejdsmarkedsbidrag og ATP

Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag (pt. 8 %) af konfliktunderstøttelse, jf. bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag, og heller ikke af dagpengeydelser efter sygedagpengeloven og barselsloven, der modtages under en arbejdskonflikt, jf. lov om en arbejdsmarkedsfond.

Der skal heller ikke indbetales ATP af konfliktunderstøttelsen.

Derimod betales der ATP af dagpenge, der modtages i forbindelse med længerevarende sygdom eller barsel under en konflikt, jf. ATP-loven.

Se: Sygdom

B

Barns sygdom

Der er ikke ret til frihed i forbindelse med barns sygdom under konflikten.

Barselsorlov, herunder graviditetsorlov, fædreorlov og forældreorlov

Medlemmer, der skal have eller har påbegyndt lønnet barselsorlov, forældreorlov mv. under konflikten, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren i henhold til overenskomstens bestemmelser under konflikten.

Medlemmer, som er begyndt på barselsorlov, forældreorlov mv. eller som begynder efter konfliktens iværksættelse, vil derimod kunne få udbetalt dagpenge efter barselsloven. Henvendelse sker til Udbetaling Danmark.

Dansk Psykolog Forening kan yde konfliktstøtte i form af opfyldning fra dagpenge til det beløb, som ydes i konfliktstøtte. Størrelsen af konfliktstøtten fastsættes af AC eller Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

Se: Konfliktstøtte

Som gravid har man efter overenskomsten krav på løn fra 6 uger i staten og 8 uger i regioner og kommuner før forventet fødsel. Herudover er der i forældreorlovsperioden ret til 6 uger med fuld løn for moderen, 7 uger for faderen samt 6 uger til deling (hvis de er omfattet af samme aftale).

Hvis man er påbegyndt barselsorlov ved konfliktens start, og der er mere end 4 uger til forventet fødsel, kan den ansatte få konfliktstøtte af DP. I denne periode er man ikke berettiget til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og skal derfor alene have godtgørelse fra foreningen.

Fra 4 uger før fødslen og resten af barselsorloven vil der kunne udbetales dagpenge fra Udbetaling Danmark. Dagpenge fra Udbetaling Danmark kan blive suppleret op med konfliktstøtte fra DP. Den ansatte skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, når der er 4 uger til forventet fødsel.

Hvis der er aftalt delvis genoptagelse af arbejdet med tilsvarende forlængelse af orloven, vil medlemmet anses for delvist på orlov og delvist i konflikt, således at man er i konflikt de dage/timer, hvor arbejdet skulle have været genoptaget. For de dage/timer, hvor man er på orlov, udbetaler Udbetaling Danmark barselsdagpenge, hvorfor medlemmet skal rette henvendelse hertil om udbetaling af dagpenge. Herudover kan DP udbetale – som supplement til barselsdagpengene – konfliktstøtte til dækning af differencen mellem den normale løn og barselsdagpengene.

Når konflikten ophører, genopstår arbejdsgiverens forpligtelse til at betale løn under barsel. Det forudsætter dog, at ansættelsesforholdet genoptages, og at medarbejderen fortsat er på barselsorlov, forældreorlov mv. med løn.

Det er også en forudsætning, at medlemmet omgående efter konfliktens ophør meddeler arbejdsgiveren, at man er begyndt på barselsorlov. Dansk Psykolog Forening anbefaler, at medlemmerne under konflikten overholder de gældende frister for varsling af barselsorlov over for arbejdsgiveren.

Den periode, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at betale løn under barsel, forlænges ikke med den tid, som konflikten har varet. Ligeledes forlænges en eventuel dagpengeret fra Udbetaling Danmark ikke.

Bibeskæftigelse

Bibeskæftigelse vil fortsat kunne varetages under konflikten, med mindre bibeskæftigelsen udføres som led i hovedbeskæftigelsen eller ligger inden for det konfliktramte område, fx på et konfliktramt tjenestested.

Er man kombinationsbeskæftiget, er hovedbeskæftigelsens stilling i konflikten afgørende for, hvorvidt man er omfattet af konflikten.

Hvis et medlem påtager sig konfliktramt arbejde, vil det blive opfattet som et brud på solidariteten (strejkebryder). En forventelig konsekvens af, at et medlem påtager sig konfliktramt arbejde, vil være eksklusion af Dansk Psykolog Forening.

Se: Konfliktramt arbejde, kombinationsbeskæftigelse

Blokade

Arbejdstagerne søger ikke, eller lader sig ikke ansætte i, de ledige stillinger, der er varslet blokade for. Blokade varsles ligesom strejke af arbejdstagernes organisationer over for én eller flere arbejdsgivere. Ingen medlemmer af AC-organisationerne må tiltræde stillinger, der hører under overenskomsternes område på de konfliktramte arbejdspladser. Efter konfliktens iværksættelse kan medlemmer søge ledige stillinger, der henhører under overenskomsternes område på de konfliktramte arbejdspladser, deltage i ansættelsessamtaler samt give tilsagn om at tiltræde, når konflikten er slut. Tiltrædelse kan først ske, når konflikten er slut.

Boykot

Varsles ligesom lockout af arbejdsgivere over for én eller flere arbejdstagerorganisationer. Ved boykot afviser arbejdsgiverne at ansætte individuelle arbejdstagere.

D

Dagpenge

Se: Ledige medlemmer

E

Efterindtægt efter funktionærlovens § 8

Efterladte til et medlem, der dør under en konflikt, er ikke berettiget til efterløn i henhold til funktionærloven fra arbejdsgiveren. I stedet må udgifterne til efterløn udredes af konfliktfonden.

Efterløn/delefterløn

Der kan udstedes efterlønsbevis under konflikt. Kontakt arbejdsløshedskassen for yderligere vejledning.

Efteruddannelse

Se: Kurser

Eksklusion

I DP’s love er der hjemmel til, at hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, der har overtrådt lovene eller optrådt illoyalt. Det betyder, at i en konfliktsituation må intet medlem offentligt modarbejde den vedtagne politik ligesom givne direktiver om konfliktens førelse nøje skal følges af medlemmerne.

Ekskluderede medlemmer modtager ikke konfliktstøtte.

F

Ferie

For medlemmer på AC overenskomsten placeres ferie efter ferielovens regler.

Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag.

Hvis ferien er begyndt inden eller senest samtidig med konfliktens begyndelse, afvikles den som aftalt. Bemærk, at en konflikt som hovedregel iværksættes ved døgnets start.

Der udbetales sædvanlig løn under ferien (såfremt der i øvrigt er optjent ferie med løn). Det vil sige, at ferien afvikles, som om der ikke er konflikt. Hvis ferien slutter under konflikten, indtræder man herefter i konflikten.

Hvis et medlem bliver syg under sin ferie (som er begyndt inden konfliktens iværksættelse, jf. ovenfor) og ønsker at få erstatningsferie iht. ferielovens regler herom, skal medlemmet indhente lægelig dokumentation for sygdommens eksistens og varighed og så hurtigt som muligt, uansat at der er iværksat en konflikt, fremsende dokumentation til arbejdsgiveren samt give arbejdsgiver besked, når man er blevet rask.

Medlemmer, der er omfattet af konflikten, kan ikke gå på ferie, når konflikten er iværksat. Det gælder også, hvis ferien er aftalt inden konflikten. Ferien udskydes med ret til erstatningsferie.

Derfor kan medlemmer, som skal holde ferie med feriedagpenge fra en a-kasse, kun få udbetalt feriedagpengene, hvis ferien begynder inden konfliktens start.

Hvis der er planlagt afspadsering umiddelbart før planlagt ferie, og selve ferien begynder efter konfliktens start, kan ferien ikke afvikles, ligesom afspadsering afbrydes.

Feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse udbetales ikke under en konflikt. Hvis der før konfliktens begyndelse er blevet udbetalt feriegodtgørelse, er det medlemmets ansvar, at feriegodtgørelsen ikke anvendes, før ferien kan afholdes.

Der optjenes ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under en konflikt. Der optjenes derimod ret til ferie uden løn. I den forbindelse understreges, at et medlem altid har ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår – uanset at der ikke nødvendigvis er optjent ret til fulde 5 ugers betalt ferie.

Når konflikten er ophørt, fastsætter arbejdsgiveren et nyt tidspunkt for, hvornår ferien skal holdes. Når et medlem ikke har kunnet holde ferie på grund af en konflikt, fastsætter arbejdsgiveren – med mindre andet aftales mellem medlemmet og arbejdsgiveren – ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie, med mindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Der er ikke noget til hinder for, at medlemmet indgår en aftale med arbejdsgiveren om, at ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør.

En sådan aftale er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde ferie, uden at den pågældende derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale med arbejdsgiveren, skal medlemmet genoptage arbejdet uden ugrundet ophold efter konfliktens ophør, hvorefter en placering af den resterende ferie kan aftales med arbejdsgiveren, eller fastsættes af denne.

Hvis forligsmanden udsætter konflikten, kan der afholdes ferie i den periode, hvor konflikten er udsat.

Hvis det umiddelbart op til ferieårets udløb den 30. april viser sig, at det som følge af konflikten ikke har været muligt at afholde restferie, kan løn/feriegodtgørelse udbetales senest ved ferieårets afslutning for den ikke afholdte ferie.

Se: Kurser, orlov, afspadsering

Feriedage, særlige/den 6. ferieuge

Afvikling af den 6. ferieuge følger de samme principper som afvikling af øvrig ferie, se ovenfor.

Særlige feriedage kan anvendes på et senere tidspunkt med de almindelige frister herfor.

Der er ikke noget til hinder for, at medlemmet – inden konfliktens iværksættelse – aftaler med arbejdsgiveren, at der skal afvikles særlige feriedage umiddelbart efter konfliktens ophør. Aftalen er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde særlige feriedage uden, at den pågældende derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale med arbejdsgiveren, skal medlemmet genoptage arbejdet uden ugrundet ophold efter konfliktens ophør. Medlemmets varsling af og placering af særlige feriedage skal herefter ske efter de almindelige regler herom.

Særlige feriedage, der ikke er holdt ved ferieårets udløb, godtgøres kontant medmindre man med ledelsen har indgået en aftale om at overføre dagene til et senere ferieår.

Flexjob job på særlige vilkår/job med løntilskud

Ansatte i flexjob, job på særlige vilkår eller job med løntilskud deltager i konflikten på lige fod med øvrige ansatte efter samme overenskomst.

Forpligtelser under konflikten

Medlemmerne skal forlade arbejdspladsen ved konfliktens ikrafttræden og må ikke befinde sig på denne, så længe konflikten varer.

Det forventes, at de konfliktende medlemmer til gengæld for konfliktunderstøttelsen deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som Dansk Psykolog Forening iværksætter i konfliktperioden, og at ikke-konfliktramte medlemmer bakker op ved også at deltage i aktiviteterne i videst muligt omfang. Dette – sammenholdt med den ansattes pligt til at genindtræde umiddelbart efter konfliktens ophør – betyder fx, at der ikke kan afvikles rejser i konfliktperioden.

Medlemmer, der ikke respekterer arbejdsstandsningen eller undlader at følge pålæg fra organisationerne under konflikten, kan forvente at blive sanktioneret, herunder eventuelt ekskluderet, i henhold til Dansk Psykolog Forenings vedtægter.

Fortrædigelsesklausuler

En såkaldt fortrædigelsesklausul er en aftale mellem konfliktens parter om, at ansættelsesforholdet kun er suspenderet i konfliktperioden.

I henhold til AC’s hovedaftale er der aftalt en sådan fortrædelighedsklausul. Den indebærer, at medarbejderne efter konfliktens ophør uden unødigt ophold skal genoptage arbejdet på de tjenestesteder, hvor de var ansat, og at de konfliktberørte medarbejdere efter konfliktens ophør har krav på at indtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten. Fortrædelighedsklausulen er ensbetydende med, at ansættelsesforholdet i praksis suspenderes i konfliktperioden med den følge, at der eksempelvis ikke skal udstedes et nyt ansættelsesbevis til den enkelte medarbejder, når arbejdet genoptages efter konfliktens ophør.

Se: Konfliktens ophør

Fritstillede medlemmer

Medlemmer, der inden konfliktens ikrafttræden er fritstillede, er omfattet af konflikten og får ikke udbetalt løn fra arbejdsgiveren under konflikten. I stedet modtager de konfliktunderstøttelse.

Fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen

Se: Tjenesterejse, konfliktens ophør og forpligtelser under konflikten.

G

Genoptagelse af arbejdet

Arbejdet udføres efter den plan, der er gældende på tidspunktet for arbejdets genoptagelse.

Arbejde udover det planlagte vederlægges særskilt.

Se: Konfliktens ophør

K

Kombinationsbeskæftigelse

Er man kombinationsbeskæftiget, beror det på en konkret vurdering i hvilket omfang, man er omfattet af konflikten. Det vil afhænge af, hvordan konflikten iværksættes. Kontakt TR eller Dansk Psykolog Forening i tvivlstilfælde.

Konfliktens ophør

Ifølge hovedaftalens fortrædigelsesklausul er ansættelsesforholdet kun suspenderet i konfliktperioden. Ved konfliktens ophør skal der således ikke udstedes et nyt ansættelsesbrev til den enkelte medarbejder, når arbejdet genoptages efter konflikten.

Ansættelsesforholdet påvirkes dog af, at dette har været afbrudt i den periode, konflikten har varet, bl.a. ved at anciennitetsbestemte rettigheder forskydes med antallet af dage, man har været i konflikt.

De konfliktberørte medarbejdere har pligt til, når konflikten ophører, uden unødigt ophold at genoptage arbejdet på de tjenestesteder, hvor de var ansat, og de har krav på at genindtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Uanset om en ansat har været bortrejst under konflikten som følge af ferie, der er påbegyndt før konflikten, er det den ansattes pligt at genindtræde umiddelbart efter konfliktens ophør. Manglende genindtrædelse er misligholdelse af mødepligten, og kan føre til bortvisning.

Ansatte, som ikke kan genoptage arbejdet pga. sygdom eller lignende, skal omgående meddele arbejdsgiveren dette efter de regler for sygemelding mv., som gælder på arbejdspladsen for at blive betragtet som genindtrådt med den virkning, at løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt.

Se: Fortrædelighedsklausuler

Konfliktramt arbejde

Medarbejdere, der er undtaget fra konflikt, må ikke udføre arbejde, der er omfattet af konflikten (konfliktramt arbejde) og kan altså nægte at påtage sig konfliktramt arbejde, som en konfliktramt kollega skulle have udført. En sådan arbejdsvægring kan ske uden varsel.

Medlemmerne må heller ikke påtage sig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et andet arbejdsområde ved omstrukturering, personalerokeringer eller lignende.

Hvis en medarbejder, der er omfattet af konflikten, som led i ansættelsesforholdet skal udføre opgaver på andre skoler, er dette arbejde også omfattet af konflikten, selv om de pågældende skoler ikke er omfattet af konflikten.

TR’erne skal henstille til uorganiserede ikke at udføre konfliktramt arbejde.

Afgrænsningen af, hvad der i den konkrete situation er konfliktramt arbejde, kan give anledning til tvivl. Medlemmer, der pålægges arbejde, som de mener, er konfliktramt arbejde, bør henvende sig til Dansk Psykolog Forening.

Se: Andet arbejde, bibeskæftigelse, tjenestemænd, uorganiserede, eksklusion

Konfliktstøtte

Da medlemmer i konflikt er afskåret fra såvel løn mv. samt dagpenge, yder Dansk Psykolog Forening konfliktstøtte til medlemmer i konflikt.

For deltidsansatte, som normalt modtager supplerende dagpenge, træder konfliktstøtten i stedet for både løn og dagpenge.

Størrelsen af konfliktstøtten fastsættes af AC s bestyrelse. Beslutningen er, at konflikten starter med 100 % dækning. Hvis strejken bliver lang, omfattende eller der sker en lockout af alle offentligt ansatte, vil AC´s bestyrelse desværre blive tvunget til at sætte dækningen ned.

For at vi kan strejke længere eller holde til en længere lockout har Akademikernes bestyrelse (AC) besluttet, at ved en eventuel konflikt kan organisationerne ud over en traditionel godtgørelsesmodel vælge en model, som baserer sig på, at medlemmerne får et lån, som kompenseres med en kontingentnedsættelse til fagforeningen.

Dansk Psykolog Forening kan vi ikke umiddelbart skifte til konfliktlånemodellen, som alle de andre akademiske organisationer kan. Det kan vi ikke, fordi vores vedtægter ikke giver os denne mulighed. Vi vil forslå Dansk Psykolog Forenings generalforsamling d. 17. – og 18. marts 2018, at vores vedtægter ændres, så vi får mulighed for at yde konfliktlån i stedet for godtgørelse og på den måde kan handle på samme måde og lige så længe, som alle de andre organisationer, vi skal stå sammen med under en konflikt.

Udgangspunktet i Dansk Psykolog Forening er, at ved en strejke med 10-15 procent af vores medlemmer, udbetaler vi konfliktgodtgørelse uanset om Generalforsamlingen godkender at vi kan gå over til lånemodellen. Hvis konflikten breder sig, vil vi kunne skifte til modellen med kontingent nedsættelse og konfliktlån.

Hvad gør Dansk Psykolog Forening konkret?

Dansk Psykolog Forening har besluttet, at hvis vi sammen med AC og eventuelt resten af statens område varsler strejke, vil DP yde medlemmerne konfliktgodtgørelse, baseret på medlemmernes bruttoindtægtstab (den samlede indtægt inkl. pension, som medlemmet skal betale skat af).

Hvis konflikten breder sig med f.eks. en lockout, og generalforsamlingen d. 17. – 18. marts godkender det, vil konfliktstøtten formegentlig blive baseret på kontingentnedsættelsesmodellen. Modellen vælges ved lockout, fordi den sikrer os at vi kan holde til en længere konflikt. Hvis konflikten bliver omfattende vil modellen samtidig gøre det billigere for medlemmerne efterfølgende at fylde reservefonden op, da trækket under konflikten vil svare til medlemmernes nettoindtægtstab (indtægt efter skat) og ikke deres bruttoindtægtstab (indtægt før skat).

Med andre ord vil DP benytte forskellige modeller afhængigt af, om der varsles strejke eller lockout. Man kan forestille sig, at lønmodtagersiden varsler strejke, og at arbejdsgiversiden svarer igen med en lockout. Her vil nogle medlemmer kunne opleve at strejke i nogle dage og efterfølgende blive lockoutet. Her vil vi så kunne benytte kontingentnedsættelsesmodellen i hele konfliktperioden.

Uanset om det er den ene eller anden model, er målet, at medlemmerne kompenseres fuldt ud. Det er for DP afgørende, at det enkelte medlem økonomisk holdes så skadesløs som muligt i tilfælde af en konflikt, uanset hvilken konfliktstøtteform der måtte blive resultatet.

Medlemmer, som er omfattet af en varslet konflikt, vil få information om konfliktstøtte samt evt. krav til dokumentation.

Medlemmer, der er omfattet af konflikten, er forpligtet til at deltage i de planlagte aktiviteter og arbejdsopgaver, der afvikles i konfliktperioden.

Se: Forpligtelser under konflikten

Kurser

Er en medarbejder begyndt på et kursus (hvortil der ydes tjenestefrihed med hel eller delvis løn fra arbejdsgiveren) forud for en konflikts iværksættelse, har vedkommende principielt pligt til at afbryde kurset.

Det kan dog lokalt aftales med TR og arbejdsgiveren, at medarbejderen kan fortsætte kurset og først deltager i konflikten, når kurset er afsluttet.

Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset.

Medarbejdere kan ikke begynde på et kursus under konflikten.

Dansk Psykolog Forening kan i forbindelse med udbetaling af konfliktunderstøttelse råde over medarbejdernes arbejdskraft og give tilladelse til fx at følge uddannelsesaktiviteter. Kontakt Dansk Psykolog Foening hvis du skal deltage i undervisning og eksamen.

L

Ledende medarbejdere, bortset fra tjenestemænd

Medlemmer af Dansk Psykolog Forening, der er ansat som ledende medarbejdere, vil for nogens vedkommende være omfattet af en konflikt, mens andre ikke vil være en del af en konflikt. Lønniveauet er afgørende for, om man som leder er omfattet.

Ledere som holdes udenfor en konflikt:

  • Ledere med personaleansvar, dvs. direkte mulighed for at ansætte og afskedige.

Akademikerne definerer det “egentlige” chefansvar således:

  • Stillingsindehaveren skal have et egentligt chefansvar, afholde mus-samtaler og sygefraværssamtaler samt have ansvar for ferietilrettelæggelse og lønforhandling.
  • Endelig skal stillingsindehaveren have det reelle beslutningsansvar i forhold til ansættelse/advarsel/afsked og lignende. Dette kan nogle steder være formaliseret i en indstillingsprocedure, men det reelle ansvar skal være hos chefen selv.

Under en lovlig konflikt har ledende medarbejdere, som holdes uden for en konflikt, pligt til at udføre såvel deres “normale” arbejde som arbejde, der ligger uden for det område, som de i øvrigt arbejder med.

Ledende medarbejdere antages at have en videregående pligt end andre medarbejdere til i konfliktsituationer at medvirke til at “redde værdier”.

Modtager en ledende medarbejder en tjenstlig ordre, hvis indhold synes at svække virkningen af den lovlige konflikt, anbefales det – af hensyn til de fremtidige samarbejdsrelationer – at man anmoder om at få ordren skriftligt, og at man kontakter Dansk Psykolog Forening for at blive rådgivet om, hvordan man skal forholde sig.

Se: Tjenestemænd, uorganiserede, konfliktramt arbejde

Ledige medlemmer

Medlemmer, som er ledige ved konfliktens ikrafttræden, dvs. hvis ledighed ikke skyldes konflikten, står uden for konflikten og kan derfor fortsat modtage dagpenge fra en a-kasse. Disse ledige medlemmer må ikke overtage konfliktramt arbejde.

Et medlem, der er ansat i en tidsbegrænset stilling, der ophører under konflikten, vil kunne få arbejdsløshedsdagpenge, eftersom ledigheden ikke er forårsaget af konflikten.

Deltagere i en konflikt kan ikke tillige oppebære arbejdsløshedsdagpenge, selv om deres ansættelsesforhold i princippet er ophørt, fordi ledigheden er forårsaget af strejke eller lockout.

Medlemmer, der oppebærer supplerende dagpenge i en a-kasse, men som bliver konfliktramt, kan ikke få dagpenge fra a-kassen, så længe konflikten løber. Det skyldes, at der i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke skelnes mellem, om dagpengene ydes fuldt eller delvist. De pågældende medlemmer skal derfor have konfliktunderstøttelse som alle andre konfliktramte medlemmer.

Ledige stillinger, besættelse af

Der skelnes mellem, om stillingen er blevet besat før konflikten med henblik på tiltræden efter dens start, eller om stillingen søges besat under konflikten.

Hvis arbejdsgiveren før konflikten har indgået aftale med en lærer om, at vedkommende skal tiltræde en stilling under en konflikt, tiltræder den nyansatte stillingen, men bliver straks omfattet af konflikten, såfremt vedkommende er medlem af Dansk Psykolog Forening, og får ret til konfliktunderstøttelse.

Stillinger, som ønskes besat under konflikten, vil normalt være blokaderamte – og dermed omfattet af konflikten – og kan ikke besættes.

Se: Blokade

Lockout

Ved lockout udelukker arbejdsgivere arbejdstagerne ved at afvise at lade arbejdstagerne på nærmere angivne tjenestesteder udføre deres arbejde eller ved at opsige disse, uden at nægtelsen eller afskedigelserne skyldes driftsmæssige hensyn.

Løn

Udbetaling af løn, der er optjent før konflikten, sker på den normale lønningsdag, også selv om den falder i konfliktperioden. Arbejdsgiveren kan fradrage løn for de dage, der ligger efter det varslede tidspunkt for konfliktstart, i den lønudbetaling, der følger før konfliktstart.

Hvis arbejdsgiveren på begæring fra andre myndigheder tilbageholder løn for skatterestancer, underholdsbidrag mv., stilles dette i bero, indtil der igen udbetales løn.

Lønanciennitet

Se: Anciennitet

M

Medlemmer af andre organisationer

Se: Konfliktramt arbejde

Merarbejde

Merarbejde forud for konfliktens start må accepteres, hvis det kræves i sædvanligt og rimeligt omfang. På Dansk Psykolog Forenings område betyder det, at merarbejde, som er planlagt forud for konfliktens start, kan afvikles i det planlagte omfang.

Under konflikten må det for medlemmer, der ikke er omfattet af konflikten, konkret vurderes, om udførelse af merarbejde vil være ensbetydende med udførelse af konfliktramt arbejde.

Se: Konfliktramt arbejde, tjenestemænd

Midlertidigt, tidsbegrænset og opgavebegrænset arbejde

Ansatte, som er ansat til at varetage midlertidigt, tidsbegrænset eller opgavebegrænset arbejde, er omfattet af konflikten.

Hvis en tidsbegrænset ansættelse efter planen skal ophøre under konflikten, slutter ansættelsesforholdet som aftalt. Da ansættelsen med udløbet er endeligt ophørt, kan medlemmet få arbejdsløshedsdagpenge, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

Arbejdsgiveren kan ikke opsige et midlertidigt/tidsbegrænset ansat medlem med konflikten som begrundelse.

Se: Vikarer, opsigelse fra arbejdsgiverens side

O

Omsorgsdage

Omsorgsdage, som er aftalt, men ikke begyndt, kan ikke begyndes, mens konflikten løber.

Omsorgsdage, der ikke er anvendt, kan anvendes på et senere tidspunkt.

Opgørelse, arbejdstid

Arbejdstiden i konfliktperioden indregnes med 7,4 timer pr. dag. Der kan dog lokalt indgås aftale om anden opgørelsesmetode.

Opsigelse fra arbejdsgiverens side

En arbejdsgiver kan opsige en medarbejder med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår, selv om en del af opsigelsesperioden kommer til at løbe i konfliktperioden.

Også under en konflikt kan en arbejdsgiver opsige medarbejdere. Det skal ligeledes ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår.

Det er dog ikke lovligt under en overenskomstmæssig konflikt at opsige medarbejdere med den begrundelse, at der er konflikt. Det gælder, selv om medarbejderne er ansat tids- eller opgavebegrænset.

Opsigelse fra medarbejderens side

Hvis en medarbejder har sagt sin stilling op, før konflikten begynder, får opsigelsen virkning efter sit indhold. Løber opsigelsesperioden under konflikten, bliver medarbejderen, hvis vedkommende er medlem af Dansk Psykolog Forening, omfattet af konflikten på samme måde som andre medarbejdere, og får konfliktunderstøttelse.

Hvis en medarbejder siger sin stilling op under en konflikt, skal det ske med sædvanligt varsel og på sædvanlige vilkår. Hvis fratrædelsestidspunktet ligger efter konfliktens slutning, er medlemmet – uanset opsigelse er afgivet – forpligtet til at genoptage arbejdet fra konfliktens slutning og frem til udløbet af medlemmets opsigelsesvarsel.

Hvis flere medarbejdere på samme tid opsiger deres stilling med det formål at presse arbejdsgiveren, er der tale om en kollektiv opsigelse og et ulovligt kampskridt. Der foreligger ikke kollektiv opsigelse som ulovligt kampskridt, hvis enkelte opsigelser er begrundet i nyt job, flytning eller anden konkret omstændighed, og således at det tidsmæssige sammenfald er en tilfældighed.

Orlov uden løn (ikke barsels/forældreorlov mv.)

Der skelnes mellem orlov, som er påbegyndt inden konflikten, og orlov, som ønskes begyndt under konflikten.

Orlov kan ikke bevilges eller begyndes under konflikt.

Medlemmer, som på tidspunktet hvor konflikten starter, har orlov uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Disse fortsætter derfor orloven uanset konflikten.

Slutter orlovsperioden under konflikten, deltager man herefter i konflikten som alle andre, dvs., der oppebæres konfliktunderstøttelse fra det tidspunkt, man indtræder i konflikten.

P

Pension

Der indbetales ikke pension til pensionskassen, da det ikke kan lade sig gøre efter de regler der er for pensionskasser. Men hvis man er i konflikt, får man pensionen udbetalt og kan så selv indbetale til sin pensionskasse. Det er dog frivilligt om man vil indbetale til pensionskasse, det bestemmer man selv, men man skal være opmærksom på at man kan bliver beskattet når vi udbetaler pensionen og at man kan få et ekstra fradrag hvis man indbetaler den til pensionskassen.

Vi vil sikre, at der senest med lønudbetalingerne foreligger mere information om dette.

Jeres pension består derudover også af en forsikringsdel. Denne del berøres ikke selvom der ikke indbetales pension på Jeres konto hos MP Pension. I er forsikret helt op til et år uden indbetalinger.

 

S

Skat

Der skal betales skat (Ekskl. ATP og Arbejdsmarkedsbidrag) af konfliktunderstøttelsen.

Stillingsopslag

Se: Ledige stillinger

Strejke

Strejkens formål er at få indgået en overenskomst. Strejke varsles ligesom blokade af arbejdstagernes organisationer med overenskomstmæssigt varsel over for én eller flere arbejdsgivere. Arbejdsnedlæggelser på områder, der ikke er varslet af organisationerne, er brud på hovedaftalen og kan medføre bod.

Studerende

Studerende, der er ansat i henhold til AC-overenskomsten, og som er omfattet af konflikten og er medlemmer af Dansk Psykolog Forening, modtager konfliktunderstøttelse.

Se: Vikarer

Sygdom

Der skelnes mellem sygdom, som opstår før konflikten, sygdom, som indtræffer under en igangværende konflikt, og (fortsat) sygdom efter konfliktens ophør.

Medarbejdere, som er sygemeldt inden en lovlig konflikt bryder ud, er ikke berettiget til løn fra det tidspunkt, hvor konflikten bryder ud. Medlemmer har dog ret til sygedagpenge og skal rette henvendelse til bopælskommunen herom. Dansk Psykolog Forening udbetaler konfliktunderstøttelse i form af opfyldning fra dagpenge til konfliktunderstøttelsesniveauet som for konfliktramte kolleger.

Medarbejdere, der bliver sygemeldt efter konfliktens begyndelse, har hverken ret til løn under sygdom eller dagpengeret i forhold til arbejdsgiveren eller bopælskommunen. Der vil i stedet blive udbetalt normal konfliktunderstøttelse.

Bliver medlemmet rask under konflikten, udbetales normal konfliktunderstøttelse fra dette tidspunkt. Ved raskmelding efter længerevarende sygdom anbefales det at give arbejdsgiveren meddelelse herom under konflikten. TR skal orienteres om sygdom og raskmelding under konflikten.

Sygdom, som indtræder under konflikten, skal ikke meddeles til arbejdsgiver.

Efter konfliktens ophør genopstår arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med sygdom. Det forudsætter dog, at ansættelsesforholdet genoptages, og at den ansatte fortsat er sygemeldt.

Ansatte, som ikke kan genoptage arbejdet pga. sygdom eller lignende, skal – som ved “almindelig” sygemelding – omgående meddele arbejdsgiveren dette efter de regler for sygemelding mv., som gælder på arbejdspladsen, for at blive betragtet som genindtrådt med den virkning, at løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt.

Sygefravær, mens konflikten løber, medregnes ikke i opgørelsen over sygedage.

Særlige vilkår, job på

Se: Flexjob

 

T

Tjenestemænd

Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte kan ikke inddrages i en konflikt.

Under konflikten kan arbejdsgiveren disponere over tjenestemandsansat personale. Tjenestemænd er forpligtet til at fortsætte deres normale arbejde. En eventuel arbejdsvægring i strid med tjenestepligten er en tjenesteforseelse, som kan medføre disciplinære sanktioner efter de tjenestemandsretlige regler.

Udgangspunktet er, at tjenestemændene skal holde sig neutrale og med andre ord ikke påtage sig andet og mere arbejde, end hvad de sædvanligt har beskæftiget sig med, ligesom sædvanligt arbejdstempo skal opretholdes.

Grænsen mellem “normalt” arbejde og konfliktramt arbejde kan være vanskelig at trække, men hovedreglen er, at det arbejde, som skulle have været udført af de (overenskomstansatte) medlemmer, som er i strejke, ikke må udføres. Nedenfor er anført eksempler til illustration af, hvad der kan være strejkeramt arbejde:

Arbejdsgiveren kan – som hovedregel – ikke ændre den eksisterende arbejdsfordeling mv., således at tjenestemandsansatte medlemmer overtager opgaver fra de medlemmer, som er i strejke.

Se: Ledende medarbejdere, værdier og vigtige opgaver, medlemmer af andre organisationer, uorganiserede.

Tjenesterejser

Der skelnes mellem tjenesterejser, som er begyndt, men ikke fuldført, ved konfliktens start, og tjenesterejser, som er planlagt, men ikke begyndt før konflikten.

Medarbejdere, som er omfattet af konflikten, og som er på tjenesterejse, mens den verserer, har pligt til at afbryde rejsen og vende tilbage med første mulige trafikforbindelse. Der benyttes samme transportmiddel som på udrejsen.

Det kan dog aftales lokalt mellem arbejdsgiver og Dansk Psykolog Forening, at en begyndt tjenesterejse ikke skal afbrydes under en verserende lovlig konflikt.

Planlagte tjenesterejser kan ikke begyndes efter konfliktens start.

U

Udlandsrejser

Se: Ferie, konfliktens ophør, tjenesterejser

Udmeldelse

Efter DP’s love kan udmeldelse af DP ske med 3 måneders varsel. Under en løbende konflikt, hvor foreningen er inddraget, kan et medlem ikke ved udmeldelse af foreningen unddrage sig de forpligtelser, der påhviler ham på grund af forhold, der er opstået inden hans udtræden.

Uorganiserede

Uorganiserede nyder ikke de organiseredes rettigheder under en konflikt. Uorganiserede har således ikke ret til konfliktunderstøttelse.

Uorganiserede medarbejdere kan pålægges at udføre andet arbejde, herunder også konfliktramt arbejde.

TR’erne skal henstille til uorganiserede ikke at udføre konfliktramt arbejde.

Se: Konfliktramt arbejde

V

Vikarer – tidsbegrænsede/midlertidige ansættelser

Vikarer er under en konflikt omfattet af de samme regler som fastansatte.

I de tilfælde, hvor en vikar ved konfliktens start er beskæftiget ved en konfliktramt institution, vil der blive udbetalt konfliktunderstøttelse.

Fra det tidspunkt, hvor vikariatet efter aftalen ophører, skal vikaren tilmelde sig det lokale jobcenter, og vil – såfremt de almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge er opfyldt – modtage dagpenge fra a-kassen.

Vikarens ansættelsesforhold slutter som aftalt. Da ansættelsen med udløbet er endeligt ophørt, kan medlemmet få arbejdsløshedsdagpenge, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

Værdier og vigtige opgaver

Bevarelse af værdier, pasning af levende dyr og andre helt livsvigtige opgaver må som udgangspunkt varetages af tjenestemænd eller det ledende personale, der ikke er omfattet af konflikten. Kontakt TR eller Dansk Psykolog Forening i tvivlstilfælde.

Se: Tjenestemænd, ledende medarbejdere

#ENLØSNINGFORALLE PÅ TWITTER

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge