Følg forhandlingerne, efterhånden som de skrider frem.

Vi lægger løbende nyt på.

 

29. april

Kære Medlemmer!

Som I sikkert allerede har set det i pressen er der nu landet OK18-forlig på alle tre områder: kommuner, regioner og stat.

Det er meget glædeligt for mig at kunne stå her på den anden side og være vidne til, at sammenholdet på tværs af hele fagbevægelsen holdt og bar frugt. Sammen er vi stærkest.

På nuværende tidspunkt kender vi kun hovedtrækkene i aftalerne. og der er stadig nogle organisationsforhandlinger, som skal helt på plads.

Det overordnede billede er, at vi på alle områder har fået en fornuftig lønramme, spisepausen er sikret, privatlønsværnet er fjernet og vi har undgået en lang række forringelser, som var fremlagt som krav fra arbejdsgiversiden. Dertil kommer en række andre forhold, som vi informerer om, når indholdet er afklaret.

Når vi kender de nærmere detaljer skal aftalerne til urafstemning blandt de medlemmer, som er omfattet af aftalerne. Urafstemning skal iværksættes tidligst 11. maj og senest 18. maj. Vi vil informere jer nærmere snarest muligt.

Det har været et både nervepirrende og bevægende forløb helt frem til de sidste øjeblikke, før vi vidste om også staten ville nå i mål med et forlig eller om det blev til konflikt. Fagbevægelsen har vist sin styrke som en værdig modpart i forhandlingerne. Ikke mindst har befolkningens opbakning til de offentligt ansatte været meget tung på vægtskålen. En tyngde, der kommer sig af den indsats som medarbejdere i kommuner, regioner og stat hver dag leverer og som enhver borger mærker i mødet med jer, uanset om det er uddannelsessystem, sundhedsvæsen, forsvaret eller andre steder, hvor velfærd og samfund hjælper den enkelte videre og får hjulene til at dreje.

Også dér oplever man, at sammen er vi stærkest.

Bedste hilsner,

Eva Secher Mathiasen


26. april

Tidsterminer i forhandlingernes slutspurt

Der forhandles stadig væk i forligsinstitutionen og selv om der på det regionale område er lavet en aftale for LO-grupperne og Socialrådgiverne (OAO gruppen), så er der endnu ikke en formel underskrevet aftale som afblæser deres konflikt. Det vides endnu ikke om den kommer og i så fald hvornår.

Men reglen er stadig at hvis der indgås en aftale eller fremsættes et mæglingsforslag, skal det til urafstemning enten i de enkelte organisationer (Akademikerne stemmer sammen) eller, hvis forligsmanden bestemmer det, i en fælles afstemning for alle offentligt ansatte. Konflikten er så udsat indtil vi kender resultatet af afstemningen. Bliver det et ”Ja” har vi en ny overenskomst, bliver det et ”Nej” har vi en konflikt.

Indgås der ikke en aftale kan der ske to ting:

Forligsmanden kan erklære at forhandlingerne er brudt sammen og konflikten kan bryde ud. Dette sker først efter en decideret erklæring fra forligsmanden.

Alternativt at perioden løber ud uden at der indgås en aftale. Forligsmanden har indtil midnat mellem den 1. og 2. maj til at forhandle. Hun kan købe sig lidt ekstra tid, ved at sætte uret i stå, men ud på morgenen den 2. maj, skal hun afslutte sit arbejde. Løber tiden ud får vi strejke den 6. maj fra dagens begyndelse og lockout fra den 12. maj fra dagens begyndelse.

Hvis forligsmanden erklærer sammenbrud, vil konflikten, dvs. både strejke og lockout, starte samtidigt og på 5. dagen efter sammenbruddet.

Sker sammenbruddet i dag, torsdag den 26. april, vil konflikten derfor starte mandag den 30. april. Sker sammenbruddet i morgen fredag den 27. april, er det fra tirsdag den 1. maj at der bliver konflikt. En konflikt starter ved dagens begyndelse dvs. kl. 00.00 ved midnat.

En konflikt, hvad enten det er strejke eller lockout eller begge dele, kan afsluttes på to måder. Enten ved at der indgås en aftale mellem os og arbejdsgiverne om en ny overenskomst. Normalt vil en sådan aftale skulle til en hurtig urafstemning inden konflikten afsluttes – og den afsluttes kun ved et ”Ja”.
Ellers kan regeringen ved hjælp af et flertal i folketinget, vedtage et lovindgreb der afslutter konflikten. Dette lovindgreb vil formegentlig indeholde en overenskomst eller en forlængelse af den gamle overenskomst og en dato for afslutningen af konflikten.

Dette er de mulige løsninger af de forhandlinger der stadig pågår i forligsinstitutionen.


22. april

Her sent søndag aften er forhandlerne netop sendt hjem.

Overenskomstforhandlingerne for de offentligt ansatte er ifølge bl.a. politiken.dk. sat på pause indtil mandag kl. 14:00, hvor staten er indkaldt til forhandlinger. Tirsdag møder forhandlerne for det kommunale og det regionale område så ind kl. 10:00.


20. april

Der er planlagt maratonforhandlinger fra fredag den 20. april kl. 9:15 – søndag den 22. april kl. 16:00.

Vi håber, krydser fingre.

Nyd billeder og film fra dagens Faneborg og de seneste dages aktioner, som vi har fået billeder ind på her.


17. april

Alle parter er kaldt til forhandlinger i Forligsinstitutionen kl. 10:00 i dag.

Eva var på Sankt Annæ Plads sammen med de øvrige organisationer.

Vi afventer spændt resultatet…

 

 

 

 

 


16. april

Den mest spændende dag indtil videre i ”Forligsen” må være i dag. Chefforhandlerne har sovet på Sankt Annæ Plads i Forligsinstitutionen efter at parterne på det kommunale område forhandlede 21 timer uden at kunne melde positivt ud om at være nået videre.

I dag kl. 10 mødes parterne for det regionale, mens parterne på det statslige område er indkaldt til kl. 17 i eftermiddag.

Vi venter. Bliver det forlig? Mæglingsskitse? Forlis?


13. april

Vi afventer stadig resultaterne af forhandlingerne i Forligsinstitutionen. Onsdag forhandlede kommunerne i 14 timer og i går forhandlede  regionerne så i 11 timer. Her var der ifølge Altinget tilfredshed med forhandlingerne, hvor parterne skulle have nærmet sig hinanden. Under alle omstændigheder er der nu planlagt forhandlinger i Forligsinstitutionen lørdag med staten, søndag igen med kommunerne og mandag med regionerne.

Herefter er det spændende at se, hvad der sker. Vi håber på forlig, men da forligsloven stadig pålægger forhandlerne tavshed, ved vi stadig ikke noget om, hvad der foregår. Andet end det de siger imellem forhandlingerne, og selv om det bestemt ikke kun er pæne ord, så er det ikke til at tolke sikkert på.

Vi gør os i Dansk Psykolog Forening fortsat klar til strejke og lockout, og et muligt scenarie er, at konflikten, som skrevet ud i nyhedsbrevet i tirsdags, kan starte som storkonflikt fem dage efter, at Forligsmanden eventuelt erklærer forhandlingerne for sammenbrudt, med strejke og lockout på samme tid. Forhandlingerne kan også ende i en mæglingsskitse, der sendes til afstemning hos medlemmerne.

Vi sender fortsat løbende nyhedsbreve ud til alle involverede og medlemmerne generelt, hvor I meget gerne skulle være orienteret om alle de praktiske forhold omkring strejke og lockout.


22. marts 2018

Når der er stille her på forhandlingsdagbogen, så handler det om, at status på forhandlingerne er, at parterne forhandler i forligsinstitutionen hver dag lige nu. Men da forligsloven dikterer total tavshed om, hvad der sker derinde, ved vi ikke noget.

Vi og andre tolker, at man er langt fra et gennembrud, for man er endnu ikke begyndt på døgnforhandlingerne, men forhandler stadig kun i dagtimerne.

Emnerne om, at vi skal have frokostpausen sikret og lønudvikling som de privatansatte, er jo også svære at lave kompromis på. Vi vil ikke spises af med en halv frokostpause eller lønudvikling næsten som de private.

Derfor forbereder vi os i Dansk Psykolog Forening på, at der er strejke fra den 4. april 2018 og det vil vi være klar til.

Vi sender løbende nyhedsbreve ud til alle involverede og medlemmerne generelt, hvor I meget gerne skulle være orienteret om alle de praktiske forhold omkring strejke og lockout.

Husk også, at der afholdes medlemsmøder for både strejke- og lockoutramte.

 


9. marts
I dag modtog vi så de konkrete lockoutvarsler på statens område. Der er tale om omfattende lockoutvarsler fra den statslige arbejdsgiver Moderniseringsstyrelsen. Som Innovationsminister Sophie Løhde sagde på pressemødet, hvor hun annoncerede lockouten, er stort set alle medarbejdere i staten omfattet af den varslede lockout.

I Akademikerne er alle medlemsorganisationerne i fællesskab i gang med at beslutte hvordan vi stiller os i forhold til varslet. Vi kan derfor endnu ikke sige præcist, hvilke områder der er undtaget fra konflikten.

Udgangspunktet er, at Innovationsministeren med sit lockoutvarsel reelt lukker stort set alle statslige arbejdspladser ned, hvis lockouten træder i kraft som varslet den 10. april. Det betyder formentlig, at de fleste statsansatte skal i konflikt. Når vi ikke her fredag og desværre formegentlig heller ikke mandag kan sige præcist hvilke arbejdspladser der bliver ramt af lockouten, skyldes det den form som Moderniseringsstyrelsen har valgt at varsle på.

Vi er som udgangspunkt ikke enige i formen af varslet. Vi har modtaget et varsel der omfatter alle psykologer i staten men med et tillæg af en lang række undtagelser på enkelt navne.
Vi mener at man skal varsle arbejdspladser og ikke personer. Vores holdning er at først efter at arbejdspladserne er varslet, kan man lave nødberedskaber. Dette kan ikke ske i selve varslet.

I Akademikerne diskuterer vi hvordan vi skal takle dette skridt fra arbejdsgivers side, og vi ved derfor endnu ikke hvornår vi kan melde ud, hvordan vi kommer til at håndtere den nye situation der er opstået.


8. marts

På Kvindernes internationale kampdag blev der ikke forhandlet i Forligsinstitutionen, men Dansk Psykolog Forenings formand benyttede dagen til at markere at ”Løhde, Ziegler og Kühnau graver lønkløften dybere mellem kvinder og mænd”.

Budskabet hun reagerede på var tilbuddet om 6,5 procent i lønstigninger over de kommende tre år og ikke en krone mere.
Beregninger fra Dansk Psykolog Forening viser, at tilbuddet har en kønsmæssig slagside, som betyder, at kvinder på det danske arbejdsmarked sakker endnu længere bagud på løn, hvis de offentlige arbejdsgivere får deres vilje i forhandlingerne.

Det skyldes at 7 ud af 10 offentligt ansatte i Danmark er kvinder, mens det omvendte billede tegner sig i den private sektor, hvor godt to ud af tre ansatte er mænd.

Når de offentlige arbejdsgivere vil give de offentligt ansatte 6,5 procent, mens alle vurderer, at den private lønudvikling mindst bliver på 8,6 procent i samme periode, så påvirker det ligelønnen i den forkerte retning.

I forvejen er lønfordelingen skæv mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked. Hver gang mænd tjener 100 kroner, tjener kvinder kun 85 kroner, viser et nyt notat fra VIVE, ”Lønåbenhed og ligeløn”.


7. marts
Konflikten på det offentlige arbejdsmarked breder sig desværre. Dagen i dag blev en historisk dag, hvor både Staten, Kommuner og Regioner varslede lockout på stort set alle områder.
Det foregik som en koordineret indsats med innovationsminister Sophie Løhde i spidsen.

Vi har endnu ikke set de konkrete lockout varsler, kun de pressemeddelelser der er sendt ud. Der tyder det på at de ca. 1.000 psykologer i Psykiatrien går fri og ikke er omfattet af lockout. Ellers er resten af de offentligt ansatte psykologer ramt, måske lige undtaget socialpsykiatrien i kommunerne.

Vi antager at de 300 strejkende vi har varslet fra 4. april 2018 bliver udvidet til i alt 3.500 psykologer fra 10. april 2018.

Vi går nu i gang med at planlægge hvad en lockouten kommer til at betyde og hvordan vi håndterer den for jer der er berørt.

Vi har lagt en god plan for de 300 der skal i strejke fra 4. april, med besøg på arbejdspladserne inden påske. Denne strejke kan tidligst starte i ugen efter påske, men den kan stadig blive udsat 2 x 14 dage hvis der forhandles.

Vi når ikke rundt på arbejdspladserne hos de 3.200 ekstra der skal i lockout.
Men vi kommer til at holde mange medlemsmøder og tillidsmandsmøder. En stor række møder vil blive sammen med andre akademiske organisationer eller det kan blive møder for alle offentligt ansatte lønmodtagere i en given kommune eller regione eller for en gruppe af statslige arbejdspladser.

Udover medlemsmøder, vil I få masser af nyhedsbreve og e-mails, så I helt konkret vil vide hvad I skal og ikke skal under en strejke eller lockout.


6. marts
Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionen, i første omgang på teknikerniveau. Vi ved ikke meget om hvad der foregår derinde, udover at vi kender nogen der tidligere har været der. Det positive er at der er møder og vi gætter på at det handler om, at Forligsinstitutionen er ved at danne sig et overblik over alt materialet fra begge sider af bordet.


5. marts

I dag mandag er der sendt konfliktvarsler afsted i forhold til kommuner og regioner.

Vi har sendt konfliktvarsel til Kommunernes Landsforening omkring de udtagne kommunale arbejdspladser og til Regionernes Løn og Takstnævn (RLTN) i forhold til de Regionale arbejdspladser. På begge områder, er der varslet mellem 10 og 15 procent af de ansatte akademikere.

På psykologområdet vil konflikten i kommunerne omfatte alle ansatte psykologer i Kommunerne Høje Taastrup, Herlev, Holbæk, Thisted, Aabenraa og Esbjerg. Strategien på det kommunale område er, at vi i disse kommuner sender alle akademikere i konflikt. Der er to yderligere kommuner som også rammes, nemlig Aarhus og København. Her har vi dog valgt alene at udtage akademikere i Teknik- og Miljøforvaltningerne i begge kommuner samt Økonomiforvaltningen i Københavns kommune. De sidste steder har vi ikke registreret at have psykologer ansat.

På det regionale område, er det for Akademikerne og dermed psykologerne, de tre Universitetshospitaler i Aalborg, Aarhus og Odense der er ramt.
Konflikten kommer i første omgang ikke til at ramme i Psykiatrien så det er kun det somatiske område der sendes i konflikt. Det er dog alle afdelinger under de tre universitetshospitaler som rammes, hvilke betyder at i Aalborg vil afdelingen på Hobrovej, Reberbansgade, Farsø og Hobro være omfattet af konflikten.

I Aarhus er Nørrebrogade, Palle Juul-Jensens Boulevard og Tage Hansens Gade udtaget og endelig i Odense er J.B. Winsløws Vej, Kløvervænget, Svendborg og Ærø også udtaget.

På ovenstående adresser sendes alle akademikere hjem. Udover akademikerne på den fællesakademiske overenskomst, blive Yngre Læger og Speciallægerne varslet i konflikt, så vi forventer at alle ikke akutte behandlinger i Danmark lukker ned.

Vi har sent søndag aften sendt mails direkte ud til alle de medlemmer vi har registreret på de kommunale og regionale arbejdspladser der sendes i konflikt

Vi vil nu og frem til den 4. april bruge tiden på dialog med jer, så alle er klar til konflikt. Konflikten vil tidligst kunne starte den 4. april 2018.

Vi håber stadig at det kan lykkes at indgå en aftale inden konflikten bliver en realitet. En mulighed er også at forligsmanden udskyder konflikten i op til 2 x 14 dage, men samtidig kan vi ikke vide os sikre på om arbejdsgiverne vil benytte sig af lockout våbnet og dermed sende flere psykologer hjem.

Vi har i fredags varslet 59 medlemmer og i dag mandag har vi varslet 240 medlemmer, hvilket betyder at det totale antal psykologer der sendes i konflikt er oppe på 299 medlemmer.


2. marts

Nu er der sendt konfliktvarsler afsted på det statslige område.

Der er varslet konflikt for psykologerne i staten på Professionshøjskolerne Metropol og UCC i København, UC Syd i Syddanmark samt Socialstyrelsen, Vejdirektoratet og Studenterrådgivningen.

Men inden vi nåede der til, har dagen budt på flere møder. Akademikernes bestyrelsen, med deltagelse af vores formand Eva Secher Mathiasen mødtes kl. 7.30 for endeligt at udtage de arbejdspladser der skal sendes i konflikt. Herefter fortsatte Eva med resten af bestyrelsen til møde i Forhandlingsfællesskabet, hvor grundlaget for konflikt på de kommunale og regionale område blev lagt fast. Herefter er der fællesmøde mellem både de statslige og kommunale/regionale organisationer.

I DP´s sekretariat er fokus lige nu rettet mod vejledning af de enkelte medlemmer og de videre forberedelser i forhold til konflikten.


1. marts

Dagen blev for forhandlerne tilbragt med de indledende møder i Forligsinstitutionen.

Kl. 14 var det Staten det handlede om, Kl. 15 var det Kommuner og Kl. 16 var det Regionerne.

Forligsinstitutionerne bliver inddraget når man ikke kan blive enige og er gået i stå i forhandlingerne. Forligsmanden, som på det offentlige område er en kvinde og hedder Mette Christensen, har vidtgående rammer for hvad hun kan gøre for at forsøge at få parterne til at forhandle videre. Hun har dog ikke kompetence til at diktere en aftale og i 2013 lykkedes hendes mægling for eksempel ikke, og hun opgav hurtigt. Derfor brugte hun dengang ikke den mulighed som hun har for at udsætte en konflikt 2 x 14 dage.

En anden speciel ting ved forligsinstitutionen er, at forligsmanden kan pålægge parterne tavshedspligt om hvad der foregår. Det betyder at parterne skal forhandle i fred uden at orientere blandt andet medlemmerne. Derudover kan hun pålægge parterne at blive i bygningen indtil hun synes der skal være pause i forhandlingen.
Der går mange historier om denne del af metoderne, og det forlyder at en lønmodtager- og en arbejdsgiverorganisation engang sad i 24 timer i hver sit rum og ventede. De nåede at blive i tvivl om de var glemt eller gemt væk. Bagefter viste det sig at forligsmanden havde været i teateret.

 

 

28. februar 2018

I går aftes brød forhandlingerne på det regionale område også endeligt sammen.
Vi er nu i en situation med forhandlingsnedbrud på alle tre områder.

Der er aftalt indledende møder i forligsinstitutionen i morgen torsdag den 1. marts på alle tre områder, hvor mulighederne for videre forhandling skal klarlægges.


27. februar

Det lykkedes heller ikke på det kommunale område at lave en aftale.

Sent mandag aften måtte vi opgive at lave en aftale med kommunerne om OK18. Dermed nærmer vi os desværre det totale sammenbrud, men vi gør dog et sidste forsøg i dag på at få en aftale på plads med regionerne.

Den store knast er lønudvikling og kommunerne vil simpelthen ikke give en ordentlig ramme for dette.

Vi vil i de kommende dage orienterer jer om hvad konsekvensen bliver at de forliste forhandlinger. Vi må dog huske på at der endnu ikke er varslet konflikt for nogen af parterne, men det nærmer sig desværre.

Men vores plan er nu at sende nyhedsbreve ud i løbet af uge her med relevante informationer om en mulig konflikt.


26. februar

Selvom forhandlingerne er brudt sammen i Staten, forhandles der fortsat i kommunerne. Parterne mødtes søndag kl. 15 og forhandlede til ud på natten. Herefter tog man en sove pause og genoptager forhandlingerne igen i løbet af mandagen. Faserne i forhandlingerne er nu sådan, at der heller ikke slipper meget ud til os i organisationerne, så der er ikke så meget vi kan skrive om lige nu. Men der forhandles og det er positivt.


19. til 23. februar

Hele uge er man hver eftermiddag mødt op i Finansministeriet for at forsøge at indgå aftaler på statens område. Ud på natten har man så afbrudt forhandlingerne, for at genoptage dem næste eftermiddag. Samtidig har de kommunale og regionale forhandlinger ligget næste stille, dvs. der kun har været holdt tekniske forhandlinger men ingen politiske forhandlingerne. I fredags brød forhandlingerne så endeligt sammen i Staten.

Den største uenighed lige nu er lønudviklingen. Sophie Løhde påstår som minister og Statens forhandler, at de offentligt ansatte har fået for meget i lønstigninger i forhold til de privatansatte. Derudover vil hun fremtidssikre den offentlige sektor ved at sikre penge til velfærd, der skal tages ved at de offentligt ansatte kun får beskedne lønstigninger. Hun vil, tyder det på, nok godt give reallønnen samlet set, men vi er i tvivl om hun vil give den til alle eller det skal være en ramme. Det sidste betyder, at man kun er sikret reallønnen hvis man får succes ved de individuelle forhandlinger, som de ønsker der skrues op for. De privatansatte får derimod lige nu en stigning i reallønnen og det er den lønudvikling som de offentligt ansatte også skal have. Netop for at de ikke kommer bagud men får del i det opsving der er i vores samfund lige nu.

Nu er de statslige forhandlinger brudt sammen. De kommunale og regionale forhandlinger vil så blive genoptaget, men det er nok tvivlsomt om det vil lykkes at lave aftaler her.


15. februar 2018

Overenskomstforhandlingerne på det kommunale område går nu i gang igen efter pausen.

Der holdes først en del tekniske forhandlinger og så genoptages forhandlingerne mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening lørdag den 17. februar med det formål at forhandle, til man er færdig. Men inden det kan lykkes, skal man gerne videre med forhandlingerne om lærernes arbejdstid. Disse forhandlinger er i gang nu.

Vi håber, at også de afsluttende forhandlinger på statens område kan komme i gang her i weekenden. Normalt plejer man at afslutte forhandlingerne på statens område først, men det foregår ikke helt efter bogen ved denne OK18. Var det foregået planmæssigt, ville forhandlingerne på statens område være afsluttet for en uge siden, kommunerne ville blive færdigforhandlet i dag eller i morgen, og derefter ville forhandlingerne i regionerne gå i gang om en uges tid.


14. februar 2018

På det regionale område ønsker Regionerne, at man i højere grad kan bruge Akademikerne, i det man kalder ”Klinik”, altså udenfor normal arbejdstid.

Udover psykologerne i psykiatrien handler det om farmaceuter, kemiingeniører og andre ingeniører til brug for behandlinger i somatikken i et sygehusvæsen, der skal være åbent døgnet rundt. Lægerne har i forvejen vagtaftaler og regionerne ønsker nu, at resten skal på plads. Vi ønsker samtidig, at psykologerne kender rammerne for at arbejde udenfor normal arbejdstid.

Forhandlingerne bliver derfor gennemført fælles i regi af Akademikerne med deltagelse af Psykologforeningen, DM, IDA og Pharma Danmark. Vi har haft en indledende forhandling og mødes nu i de kommende uger for at se, om vi kan få lavet en aftale.


13. februar 2018

Fortsatte forhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL)

På vores første forhandlingsmøde med KL’s aftalte vi, at vi skulle sende konkrete forslag til ændringer i overenskomsten og at vi herefter fik en teknisk forhandling mellem de to sekretariater.

Vi har her til formiddag været til et teknisk møde med KL’s sekretariat, hvor vi drøftede vores konkrete forslag til ændringer i overenskomsten.

De videre forhandlinger foregår herefter via Akademikerne.

Ifølge tidsplanen er der afsluttende forhandlinger mellem KL og Akademikerne den 16. februar 2018. Det er dog stærkt tvivlsomt om tidsplanen holder.


12. februar 2018

Så gik forhandlingerne i gang med Danske Regioner.

Dansk Psykolog Forening har her til morgen haft det første forhandlingsmøde med Danske Regioner om vores krav til OK18.
DP´s formand Eva Secher Mathiasen uddybede vores krav til regionerne.

Kravene er i hovedtræk:

 • En bedre ramme for at indplacere psykologer som ledere
 • Autorisationstillæg til alle regionalt ansatte psykologer
 • Regler om tillæg til psykologer, der skal arbejde uden for normal arbejdstid
 • At der skal laves aftaler lokalt, hvis psykologer skal arbejde uden for normal arbejdstid
 • Bedre regler der sikrer autorisation og fokus på uddannelse til psykologer efter autorisationen

Regionerne havde ikke stillet specifikke krav til os, men har et AC-krav om fleksibel arbejdstid i klinikker, som vedrører os. Dette krav bliver der arbejdet videre med i AC-regi og psykologforeningen har plads i arbejdsgruppen.

Forhandlingen varede 1 time. Vi aftalte, at vi nu sender konkrete forslag til Danske Regioner på det vi drøftede og at vi herefter får en forhandling igen.

Vi er altså i gang med at forhandle. Vi har dog ingen aftale endnu, men der er heller ikke trukket nogle forslag.

De statslige forhandlinger:
Akademikerne indledte, sammen med de andre statsansatte lønmodtagerorganisationer, de afsluttende forhandlinger torsdag i sidste uge. Normalt kører disse afsluttende forhandlinger over et døgn eller to, men denne gang er parterne gået hver til sit torsdag aften. Først lød meldingen at de tekniske forhandlinger fortsatte, men nu forlyder det at der pt. er tænkepause.

Mange krav og temaer ligger stadig åbne, så vi må nok forberede os på, at vi ikke kommer nærmere en aftale før tidligst sidst på ugen.


6. februar 2018

Forhandlingerne på statens område er ved at nå til vejs ende. Det betyder at de sidste forhandlinger i Finansministeriet starter på torsdag den 8. februar og forventes at vare hen over hele weekenden.

Det der sker når man mødes i Finansministeriet er at man forsøger at binde alle forhandlingerne sammen og lande det hele i ét stort forlig.
Akademikerne forhandler samtidig med at man forsøger at lande de overordnede rammer for alle statsansatte, så det bliver et spændende forløb.

Men inden vi når der til, skal de sidste synspunkter udveksles med arbejdsgiverne. Vi har derfor sendt en bunke materiale over til Moderniseringsstyrelsen med uddybning af vores krav vedr. psykologerne.
Materiale, som kan bruges når Akademikerne på vores vegne forsøger at afslutte forhandlingerne henover weekenden. Vi deltager ikke selv i forhandlingerne, der gennemføres af Akademikernes forhandlingsudvalg.

I morgen er der også sidste forhandlingsrunde på universitetsområdet. Her forhandles de specifikke forhold for universiteterne som f.eks. lektor-tillæg og barsel til Ph.d. studerende. Her bliver det spændende at se hvor langt det lykkes os fra Dansk Psykolog Forening sammen med de andre AC-organisationer at få flyttet arbejdsgiverne.


30. januar 2018

Mandag morgen kl. 9.00 var Dansk Psykolog Forening i Moderniseringsstyrelsen til forhandlingsmøde om vores 5 specielle krav.

DP´s formand Eva Secher Mathiasen udforldede vores krav på statens område.

Vores 5 krav er:

 1. Autorisationstillæg til alle autoriserede psykologer
 2. Hvis der udføres pålagt arbejde med klinisk kontakt uden for normal arbejdstid, skal der indgås en lokal arbejdstidsaftale om honorering m.m.
 3. Der skal udarbejdes en plan for opnåelse af autorisation inden for normeret tid
 4. Der skal ske en løbende sikring af kompetencer – også efter endt autorisation
 5. Psykologer med mindst 3 års klinisk erfaring der ansættes på universiteterne, får et tillæg for klinisk erfaring.

Der var ikke fra statens side stillet krav til os.

Vi var inde i den halve time som var afsat. Modparten var lyttende og spørgende, men vi fik ingen tilkendegivelser. Vi sender dem nu et uddybende notat om vores synspunkter.


25. januar 2018

Så gik forhandlingerne i gang i KL.

Dansk Psykolog Forening har her til morgen haft første forhandlingsmøde med Kommunernes Landsforening om vores krav til OK18.

DP´s formand Eva Secher Mathiasen uddybede vores krav til kommunerne

Kravene er i hovedtræk:

 • En bedre ramme for at indplacere psykologer som ledere
 • Autorisationstillæg til alle kommunalt ansatte psykologer
 • Udvidelse af PPR-tillægget til at gælde i hele kommunen
 • Regler om tillæg til psykologer, der skal arbejde uden for normal arbejdstid
 • At der skal laves aftaler lokalt, hvis psykologer skal arbejde uden for normal arbejdstid
 • Bedre regler der sikrer autorisation og fokus på uddannelse til psykologer efter autorisationen

Kommunerne havde ikke stillet krav til os.

Forhandlingen varede 1 time og 15 minutter. Vi aftalte, at vi nu sender konkrete forslag til KL på det vi drøftede og at vi herefter får en teknisk forhandling mellem de to sekretariater.

Vi er altså i gang med at forhandle. Vi har dog ingen aftale endnu, men der er heller ikke trukket nogle forslag.


24. januar 2018

Nu går forhandlingerne i gang

På torsdag d. 25. januar kl. 9.00 indleder Dansk Psykolog Forening med formand Eva Secher Mathiasen overenskomst forhandlingerne med Kommunernes Landsforening. Så er vi i gang efter pausen.

CFU (lønmodtagerne på Statens område) og Forhandlingsfællesskabet (lønmodtagerne på det Kommunale og Regionale område) sendte den 6. oktober en opfordring til topforhandlerne på arbejdsgiversiden. I brevet blev det gjort klart, at det er magtpåliggende, at KL og Moderniseringsstyrelsen optager reelle forhandlinger med organisationerne på undervisningsområdet med henblik på at kunne indgå en aftale om arbejdstid. Det er afgørende, at alle offentligt ansatte er omfattet af aftalebestemmelser om arbejdstid. Det er en del af den danske model, og derfor et anliggende for alle organisationer på det offentlige område.

Opfordringen blev ikke imødekommet op til OK-18. Derfor besluttede CFU og Forhandlingsfællesskabet at sætte alle andre forhandlinger på standby, indtil arbejdsgiverne udviste reel forhandlingsvilje.

Efter et møde søndag på KL-området kan det nu konstateres, at parterne er indstillet på at forholde sig til konkrete elementer i en arbejdstidsaftale for lærerne. Og det var det egentlige mål med det politiske håndslag mellem organisationerne.
Forhandlingsfællesskabet har på den baggrund mandag truffet beslutning om, at alle øvrige OK-forhandlinger nu sættes i gang på KL-området og det regionale område.

På et møde i mandags mellem underviserorganisationerne og Moderniseringsstyrelsen kunne der dog ikke konstateres tilsvarende positiv vilje til at optage realitetsforhandlinger. På det statslige område sættes OK-forhandlingerne også i gang, idet underviserorganisationernes
forhandlinger om arbejdstid nu føres parallelt med CFU-forhandlingerne med samtidighed i forhold til afslutning.

Det er helt afgørende, at der kommer reelle forhandlinger i gang med arbejdsgiverne på undervisningsområdet, og det er også baggrunden for, at vi nu har sat et ekstra trin ind på det statslige område. Beslutningen betyder, at der nu indledes forhandlinger af alle krav på alle arbejdsgiverområder, herunder af den betalte spisepause, af ligeløn- og lavtløn og om privatlønsværnet. Afslutning af forhandlingerne afhænger således af positive løsninger på disse temaer, på underviserområdet, samt i forhold til øvrige afgørende krav vedrørende bl.a. lønudviklingen. Der venter svære forhandlinger forude. Nu starter vi op, og det gør vi skulder ved skulder med lærerne”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne og næstformand i Forhandlingsfællesskabet.

Fra Dansk Psykolog Forenings side er vi meget tilfredse med at vi nu kommer i gang. Vi får travlt, for skal det lykkes at undgå en konflikt, kræver det mange forhandlinger. Vi skal sikre os, at vi stadig kommer rundt i alle hjørnerne, så vi samlet set kan lave en aftale som sikre lønudvikling, ordentlige arbejdsvilkår – herunder frokostpausen – samt mulighed for at offentligt ansatte kan levere et ordentlig stykke arbejde.

På det kommunale område handler det for det første om at få det lokale lønsystem til at fungere bedre samt ikke mindst at sikre ordentlige vilkår for autorisation til psykologerne.

Vi glæder os til forhandlingerne og er klar til at forhandle alt hvad det kræver for at vi kan lave en aftale og undgå en konflikt. Men det kræver reelle forhandlinger med både kommunerne, regionerne og staten.


11. januar 2018

De specielle forhandlinger på det statslige område den 11. og 12. januar 2018 er blevet udsat, og bliver derfor ikke afviklet som planlagt.


8. januar 2018

Forhandlingerne afventer endnu

Der skulle i dag have været afholdt forhandlinger med Akademikerne på Universitetsområdet og på onsdag den 10. januar på Professionsskoleområdet. Begge disse møder er blevet aflyst, da vi endnu afventer at der kommer gang i reelle forhandlinger med lærerne om en aftale om arbejdstid.

På torsdag den 11. og fredag den 12. januar er der aftalt organisationsspecifikke forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen. DP har forhandlingsmøde torsdag morgen kl. 9.00.

Tirsdag den 16. har DP organisationsforhandling med KL. Dette møde er også aftalt til kl. 9:00.


18. december 2017

OK18 er skudt i gang og vi har allerede den første pause

I sidste uge blev der udvekslet krav med arbejdsgiverne. Tirsdag d. 12. december var det på det kommunale og regionale område der blev sendt mails frem og tilbage og fredag d. 15. december var det statens tur.

De fleste krav var i forvejen kendt på begge sider af bordet, men det overraskede alligevel, at specielt statens hovedforhandler Sophie Løhde meldte så hårdt ud om f.eks. de offentlige ansattes for høje lønninger.

Kommunernes Landsforening har fulgt trop – dog havde de en ekstra pointe omkring højere løn til social- og sundhedsassistenterne, da de er svære at rekruttere. Regningen skal de andre offentligt ansatte betale.

Det var udelukkende Danske Regioner, som havde specielle krav til Dansk Psykolog Forening. Kravet er for os meget vigtigt, nemlig at man ønsker en aftale for psykologer, der arbejder om aftenen og i weekender.
Det kommer vi til at arbejde meget med i den kommende tid.

Et af arbejdsgivernes store krav er, at vi skal have mere lokal løndannelse. Dette er meget svært at se at vi kan opfylde, når man samtidig vil fjerne alle lokale forhandlingsregler (f.eks. retten til årlig lønforhandling).

Vi har i årevis kæmpet for mere lokal løn, men er blevet mødt af arbejdsgivere, der oftere og oftere siger ”Nej”, samtidig med at de lokale forhandlinger bliver centraliseret væk fra den lokale leder og ind til en ”Nej-siger” i den centrale HR-afdeling. Det er derfor svært at tro på at færre rettigheder om lokal løn skal få gang i forhandlingerne og at vi ved at fjerne de centrale reguleringer skulle få sat skub i den lokale løndannelse.

Den nuværende reguleringsordning sikrer allerede, at de offentlige lønstigninger bliver lavere end de private, da offentligt ansattes løn kun reguleres med 80% af de privates lønstigninger.

Forhandlinger er allerede sat på pause
Inden vi er kommet i gang med forhandlingerne, er de dog allerede sat på pause.

I Forhandlingsfælleskabet i Kommuner og Regioner samt i CFU på statens område, har vi aftalt, at vi allerede nu meddeler arbejdsgiverne, at vi ikke kan starte forhandlingerne før der er kommet gang i reelle forhandlinger med lærerne om en aftale om arbejdstid, der kan erstatte lovindgrebet fra 2013. Derfor holder vi pause i alle de øvrige forhandlinger. Pausen bruger vi i Dansk Psykolog Forening til at forberede vores forhandlinger. En del af denne forberedelse har været medlemsmøder i Odense, Aalborg, Aarhus og København i ugerne op til jul.

Her har vi sammen med medlemmerne drøftet forhandlingerne og ikke mindst udfordringerne. Det har været godt at komme ud til jer og vi vender tilbage i det nye år med endnu mere information om OK18.
Vi vil helt sikkert lave flere medlemsmøder, når vi ved mere om, hvor vi står i forhandlingerne.

Arbejdsmarkedsforskere og journalister snakker allerede om konflikt i forbindelse med disse overenskomstforhandlinger – også på akademikerområdet. Det er rigtigt, at vi denne gang ser så mange udfordringer, at vi også i Dansk Psykolog Forening forbereder os til konflikt. Det vil være historisk hvis det sker, men vi oplever, at arbejdsgiverne udfordrer os ualmindelig hårdt denne gang, så konflikt er en reel mulighed.

Det der særligt udfordrer os denne gang er frokostpausen, som Finansministeriet ikke vil anerkende er en overenskomstmæssig rettighed. Mister vi den, svarer det til en lønnedgang på 7,5 procent. Samtidig vil arbejdsgiverne sætte lønningerne ned og fjerne en lang række regler, der beskytter mod forringelser og sikrer adgang til en årlig lokal drøftelse af lønnen. Hvis det lykkes arbejdsgiverne at få deres krav igennem denne gang, vil der ikke være meget tilbage.

Derfor   

FØLG OGSÅ #OK18 PÅ TWITTER

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge