Helt kort om strejke og lockout, hvis der kommer konflikt.

Her på siden vil du finde de vigtigste informationer om det, du er nødt til at vide, hvis du skal i konflikt.

Hvad er dine forpligtelser under konflikten?

Hvis du er ramt af konflikten, skal du forlade arbejdspladsen ved konfliktens ikrafttræden og må ikke befinde dig på denne, så længe konflikten varer.

Det forventes, at du som konfliktende medlem til gengæld for konfliktunderstøttelsen deltager i de aktiviteter og arbejdsopgaver, som Dansk Psykolog Forening iværksætter i konfliktperioden, og at ikke-konfliktramte medlemmer bakker op ved også at deltage i aktiviteterne i videst muligt omfang. Dette – sammenholdt med pligten til at genindtræde umiddelbart efter konfliktens ophør – betyder fx, at der ikke kan afvikles rejser i konfliktperioden.

Hvad sker når konflikten ophører?

De konfliktberørte medarbejdere har pligt til, når konflikten ophører, uden unødigt ophold at genoptage arbejdet på de tjenestesteder, hvor de var ansat, og de har krav på at genindtræde i de samme arbejdsmæssige funktioner som før konflikten.

Ansættelsesforholdet påvirkes dog af, at det har været afbrudt i den periode, konflikten har varet, bl.a. ved at anciennitetsbestemte rettigheder forskydes med antallet af dage, man har været i konflikt.

Uanset om du har været bortrejst under konflikten som følge af ferie, der er påbegyndt før konflikten, er det din pligt at genindtræde umiddelbart efter konfliktens ophør. Manglende genindtrædelse er misligholdelse af mødepligten, og kan føre til bortvisning.

Genoptager du ikke arbejdet pga. sygdom eller lignende, skal du omgående meddele dette til din arbejdsgiver efter de regler for sygemelding mv., som gælder på arbejdspladsen, for at blive betragtet som genindtrådt med den virkning, at løn eller andre ydelser betales af arbejdsgiveren fra dette tidspunkt.

Hvad er konfliktstøtte?

Da medlemmer i konflikt er afskåret fra såvel løn mv. samt dagpenge, yder Dansk Psykolog Forening konfliktstøtte til medlemmer i konflikt.

Dansk Psykolog Forening har besluttet at yde medlemmerne konfliktgodtgørelse, baseret på medlemmernes bruttoindtægtstab (den samlede indtægt inkl. pension, som medlemmet skal betale skat af).

Hvad er konfliktramt arbejde?

Er du på arbejde og ikke en del af konflikten, er det vigtigt at du husker at du ikke må udføre konfliktramt arbejde.

Medarbejdere, der er undtaget fra konflikt, må ikke udføre arbejde, der er omfattet af konflikten (konfliktramt arbejde) og kan altså nægte at påtage sig konfliktramt arbejde, som en konfliktramt kollega skulle have udført. En sådan arbejdsvægring kan ske uden varsel.

Medlemmerne må heller ikke påtage sig konfliktramt arbejde, der af arbejdsgiveren søges overflyttet fra et andet arbejdsområde ved omstrukturering, personalerokeringer eller lignende.

Hvis en medarbejder, der er omfattet af konflikten, som led i ansættelsesforholdet skal udføre opgaver på andre arbejdspladser, er dette arbejde også omfattet af konflikten, selv om de pågældende arbejdspladser ikke er omfattet af konflikten.

TR’erne skal henstille til uorganiserede ikke at udføre konfliktramt arbejde.

Afgrænsningen af, hvad der i den konkrete situation er konfliktramt arbejde, kan give anledning til tvivl. Medlemmer, der pålægges arbejde, som de mener, er konfliktramt arbejde, bør henvende sig til Dansk Psykolog Forening.

Må jeg holde ferie under konflikten?

Hvis ferien er begyndt inden eller senest samtidig med konfliktens begyndelse, afvikles den som aftalt. Bemærk, at en konflikt som hovedregel iværksættes ved døgnets start, og ferie normalt starter ved arbejdstidsbegyndelse. Derfor skal ferie normalt starte dagen før konflikten før det kan holdes.

Der udbetales sædvanlig løn under ferien (såfremt der i øvrigt er optjent ferie med løn). Det vil sige, at ferien afvikles, som om der ikke er konflikt. Hvis ferien slutter under konflikten, indtræder man herefter i konflikten.

Medlemmer, der er omfattet af konflikten, kan ikke gå på ferie, når konflikten er iværksat. Det gælder også, hvis ferien er aftalt inden konflikten. Ferien udskydes med ret til erstatningsferie.

Der optjenes ikke ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse under en konflikt. Der optjenes derimod ret til ferie uden løn. I den forbindelse understreges, at et medlem altid har ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår – uanset at der ikke nødvendigvis er optjent ret til fulde 5 ugers betalt ferie.

Når konflikten er ophørt, fastsætter arbejdsgiveren et nyt tidspunkt for, hvornår ferien skal holdes. Når et medlem ikke har kunnet holde ferie på grund af en konflikt, fastsætter arbejdsgiveren – med mindre andet aftales mellem medlemmet og arbejdsgiveren – ferie med et varsel på ikke mindre end 1 måned for hovedferien og 14 dage for den øvrige ferie, med mindre særlige omstændigheder hindrer dette.

Der er ikke noget til hinder for, at medlemmet indgår en aftale med arbejdsgiveren om, at ferie, der er planlagt inden konfliktens iværksættelse, og som falder efter konfliktperiodens ophør, kan afvikles som planlagt og i umiddelbar tilknytning til konfliktens ophør.

En sådan aftale er ensbetydende med, at medlemmet umiddelbart efter konfliktens ophør kan afholde ferie, uden at den pågældende derved ulovligt udebliver fra tjenesten. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale med arbejdsgiveren, skal medlemmet genoptage arbejdet uden ugrundet ophold efter konfliktens ophør, hvorefter en placering af den resterende ferie kan aftales med arbejdsgiveren, eller fastsættes af denne.

Hvad hvis jeg bliver syg?

Der skelnes mellem sygdom, som opstår før konflikten, sygdom, som indtræffer under en igangværende konflikt, og (fortsat) sygdom efter konfliktens ophør.

Medarbejdere, som er sygemeldt inden en lovlig konflikt bryder ud, er ikke berettiget til løn fra det tidspunkt, hvor konflikten bryder ud. Medlemmer har dog ret til sygedagpenge og skal rette henvendelse til bopælskommunen herom. Dansk Psykolog Forening udbetaler konfliktunderstøttelse i form af opfyldning fra dagpenge til konfliktunderstøttelsesniveauet som for konfliktramte kolleger.

Medarbejdere, der bliver sygemeldt efter konfliktens begyndelse, har hverken ret til løn under sygdom eller dagpengeret i forhold til arbejdsgiveren eller bopælskommunen. Der vil i stedet blive udbetalt normal konfliktunderstøttelse.

Vi håber stadig, at det ikke bliver aktuelt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge