Dans Psykolog Forenings krav:

Efter behandling og prioritering blandt akademikerorganisationerne er vores endelige krav den 15. december sendt til arbejdsgiverne. Kravene angives nedenfor i overskriftsform med en kort kommentar om hvorfor de er vigtige.

Generelt for krav til kommuner, regioner og staten:

 • Reallønssikring i form af procentvise lønstigninger.
 • Bevarelse af reguleringsordningen.
 • Skærpede forhandlingsregler om lokal løndannelse, der skal sikre reelle årlige forhandlinger.
 • Der skal udarbejdes en efteruddannelses-/kompetence-udviklingsplan for alle.

Vores hovedprioritet er denne gang, at vi skal sikre reallønnen (dvs. at I skal kunne købe det samme selvom priserne stiger, da vi stiller krav om at lønnen stiger med mindst samme procent). Derudover skal reallønnen gerne forbedres.
Dette kræver at reguleringsordningen bevares. Samtidig har vi særlig fokus på at få forbedret reglerne for den lokale løndannelse så vi kan få denne til at fungere igen.

Særligt om arbejdsmiljø:

 • Der aftales en hensigtserklæring om, at parterne er enige om at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • Der sikres redskaber til at tage hånd om arbejdsmængde.
 • Lederne skal have de fornødne kompetencer til at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • Personalepolitikerne skal løbende vedligeholdes og efterprøves.

Vi har et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og forslagene her, som resten af de akademiske organisationer er med på, kommer fra vores arbejdsmiljøudvalg.

Øvrige fælles akademiske krav:

 • Forslag, der sikrer ledige akademikere nemmere vej til beskæftigelse.
 • Forbedrede opsigelsesbetingelser og omplaceringsmuligheder ved afsked efter sygdom på grund af arbejds-miljø eller mobning samt bedre beskyttelse, når ældre medlemmer opsiges.
 • Implementering af tillidsreformen.
 • Flere og bedre TR-regler.

Krav på statens område:

 • Psykologer skal ved arbejde uden for normalarbejdstid have tillæg.
 • Autorisationstillæg til alle psykologer.
 • Timelærerne på universiteterne skal overenskomstdækkes.

På universiteterne er der på landsplan mere end 3.000 timelærer ansat som ikke har ordentlige vilkår. Derfor har Dansk Psykolog Forening, sammen med f.eks Dansk Magisterforening, stillet krav om at denne gruppe skal overenskomstdækkes så de kan få ordentlige vilkår med bl.a. ferie og pension, og ikke længere arbejde på daglejer vilkår som de gør i dag.

Krav på det regionale område:

 • Specialpsykologer under uddannelse skal omfattes af en forhåndsaftale i den enkelte region.
 • Der skal lokalt, i hver enkelt region, aftales en stillingsstruktur i psykiatrien.
 • Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner skal sammen udbrede antallet af specialpsykologer og specialpsykologkandidater i regionerne.
 • Ph.d. forlænges automatisk ved barsel
 • Barselsudligningspulje, der sikrer adgang til at ansætte flere barselsvikarer

Vi har på det regionale område fokus på at sikre psykologerne en bedre platform ved denne overenskomst forhandling. Psykologer er en vigtig del af fremtidens psykiatri og det skal kunne ses i de vilkår de arbejder under.

Krav på det kommunale område:

 • Psykologer skal have tillæg ved arbejde uden for nor-mal arbejdstid.
 • Ledende psykologer og chefpsykologer indplaceres på løntrin 50.
 • Autorisationstillæg til alle psykologer.
 • PPR tillæg udvides til alle psykologer, der arbejder in-den for Børn, Unge og Familier.
 • Tillægget på 17.800 hæves til 20.000 kr. (31.03.00-niveau)
 • KL og Dansk Psykolog Forening skal undersøge fremtidens krav til psykologer på PPR.
 • Ph.d. forlænges automatisk ved barsel.

PPR er under forandring og flere og flere steder laver man tværfaglige Børn- og Unge Forvaltninger og derfor foreslår vi en række krav der skal sikre psykologerne her.

Vi vil her på siderne løbende informere om udviklingen i forhandlingerne, så I kan holde jer orienteret. Når der foreligger et færdigt forhandlingsresultat, vil dette blive sendt til urafstemning blandt de offentligt ansatte medlemmer.

Arbejdsgivernes krav:

Samlet set er arbejdsgiverne ikke kommet med konkrete forslag, hverken til Dansk Psykolog Forening eller til nogen af de andre organisationer på arbejdsmarkedet. Men både Staten, Regionerne og Kommunerne har foreslået mindre regulering og forenkling og sammenskrivning af overenskomster.

Da vi i Dansk Psykolog Forening er en del af en fælles overenskomst for alle akademikere giver det absolut ikke mening at foreslå at vores overenskomst skal slås sammen med andre.

Der er dog flere andre steder vi kommer til at tage fat.
Det drejer sig f.eks. om, at når vi foreslår flere regler omkring lokal løndannelse, så foreslår arbejdsgiverne færre regler. Det samme gør sig gældende omkring arbejdstid.

Samtidig lægger arbejdsgiverne op til at flere og flere forhold, der i dag forhandles med organisationen eller tillidsrepræsentanterne, i fremtiden skal kunne aftales direkte med den enkelte medarbejder.

Et andet sted hvor arbejdsgiverne udfordre os denne gang, er på tillidsrepræsentantområdet. Her ønsker arbejdgiverne en forenkling, med færre tillidsrepræsentanter.

På det kommunale område bliver vi særskilt mødt af krav om at der skal ske en sammenskrivning, så særaftalerne for København og Frederiksberg Kommuner forsvinder.
Her har vi nogle gamle aftaler om støttepsykologer, hvor vi skal overveje hvad vi evt. kan få, hvis vi dropper disse aftaler.

Alt i alt er der lagt op til svære forhandlinger om at sikre indhold i overenskomsterne, dvs. finde løsninger som begge parter mener kan give mening på et offentligt arbejdsmarked.

Vi mener ikke at færre regler er vejen frem, særligt ikke i en tid hvor vi tit må konstatere, at arbejdsgiverne ikke overholder de fælles spilleregler vi har på indeværende tidspunkt.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge