Her kan du følge vores forhandlingsdagbog, som løbende vil blive opdateret med små referater og anekdoter fra de forskellige forhandlingsmøder.

Mandag d. 23. februar 2015
Afsluttende forhandling med Regionerne på akademikerområdet:
I dag startede den sidste forhandlingsrunde. Tiden var nu kommet til at akademikerne skulle forhandle en aftale hjem med Regionerne, eller RLTN som Regionernes Løn og Takst nævn hedder.
Selvom vi var velforberedte tog det alligevel sin tid, og den samlede aftale for AC-området var først på plads kl. halv et natten til tirsdag.
Vi havde håbet at vi kunne være komme igennem med vores krav om at sikre tillæg til specialpsykologstuderende via en forhåndsaftale.
Det lykkes desværre ikke, så de punkter der er tilbage at glæde sig over er, sikring af reallønnen samt pensionsforbedringer på akademiker området.
Med det regionale resultat i hus, er vi nu færdige med forhandlingerne på alle tre områder, og vi går nu i gang med at skrive om aftalerne, så det hele kan komme til urafstemning.

 

Fredag d. 20. februar 2015
Afsluttende forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionerne:

Da Forhandlingsfællesskabet skulle aftale økonomien og de overordnede rammer med Kommunernes Landsforening tog det 65 timer. Dermed blev de lange forhandlinger på statens område langt overgået. I staten tog det 33 timer. Men da man startede i Danske Regioner fredag kl. 10:00 skulle der kun gå 8,5 time før hele forliget var på plads. Om det skyldes at forhandlingsenergien var opbrugt eller at resultatet med RLTN ligner resultaterne på de to andre områder, så de fleste kampe var taget på forhånd, er ikke til at vide. Men at der kom et resultat i løbet af fredagen var i hvert fald en kendsgerning.

Der blev aftalt generelle lønstigninger på 4,81 % og derudover forventer vi at reguleringsordningen giver 0,58 % og da de bedste skøn lige nu omkring inflationen de næste 3 år er 3,8 %, så tyder det på en samlet reallønsfremgang i perioden på mellem 1 og 1,5 %.

Af vigtige ting kan nævnes at der bliver sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø og der kommer en uges ekstra forældreorlov til faren.

Nu er det så op til Akademikerne på mandag at forhandle de sidste dele hjem til en samlet AC aftale med regionerne.

 

Torsdag d. 19. februar 2015
Tekniske forhandlinger med Regionerne:

Akademikernes forhandlingsrunde på mandag, blev sidst på dagen forberedt på et 5 timer langt forhandlingsmøde mellem RLTN og teknikerne for de Akademiske fagforeninger. På mødet blev alle forslag gennemgået, og alt hvad der var enighed om, blev skrevet ind i et udkast til protokollat. Her blev også alle uenigheder oplistet, så vi ved hvad der skal forhandles på mandag.
Vi har fra Psykologforeningen et forslag med i sidste runde, nemlig forslaget om at der skal laves en forhåndsaftale for specialpsykolog studerende i hver enkelt region . RLTN afviser, men vi fastholder og det hele afgøres på mandag.

Tirsdag d. 17. februar 2015
Afsluttende forhandling med KL på akademikerområdet:

Her til morgen kl. 8.00 blev der indgået forlig på det akademiske område. Opgaven var at fordele de 0,4 procent der var sat af i den generelle ramme til organisationsforhandlingerne.

De 0,4 procent bliver anvendt til pensionsforbedringer, så den kommunale pension for akademikerne ender på 18,3 procent i perioden. Ud over pensionsforbedringerne er der enighed om at vi vil arbejde med den lokale løndannelse og mobilitet i perioden.
Lokal løndannelse for, at få det til at fungere og mobilitet for sikre en bedre beskæftigelse primært til de nye kandidater.

Det vigtigste for os i Psykologforeningen var dog at vi for første gang i historien fik et projekt igennem ved overenskomstforhandlingerne.
Projektet handler om at vi sammen med Kommunernes Landsforening skal arbejde med fremtidens krav til psykologerne i PPR. Vi vil i perioden arbejde sammen med KL om at beskrive og udvikle de muligheder der er for psykologer på PPR.
Vi har nu 1,5 million kroner til dette fælles projekt og skal derfor til at beskrive dette sammen.

Fik vi indfriet vores krav?
Vi havde stillet krav om reallønssikring og bevarelse af reguleringsordningen. Begge dele lykkedes.
Den samlede forligsramme med lønstigninger skulle blive på 5,42 procent og vurderingen er nu, at inflationen bliver 3,8 % i perioden. Derudover havde vi rejst krav om skærpede forhandlingsregler om lokal løndannelse og her får vi et fælles papir om at arbejde med den lokale løndannelse i perioden.

Omkring det psykiske arbejdsmiljø havde vi mange krav, og her lykkedes det at få et fælles projekt, der skal løse en stor del af de udfordringer vi står med. Der bliver samtidig, på det akademiske bord, et projekt om mobilitet, der forhåbentlig vil kunne hjælpe de ledige medlemmer.
Som den største sejr på det kommunale område, fik vi et PPR projekt til en projekt sum på 1,5 million kroner.

Det fik vi ikke indrømmelser på var:

 • At der skal udarbejdes en efteruddannelse-/kompetence – udviklingsplan for alle.
 • Forbedrede opsigelsesbestemmelser.
 • Implementering af tillidsreformen.
 • Flere og bedre TR regler.
 • Tillæg til psykologer der arbejder uden for normal arbejdstid.
 • Ledende psykologer og chefpsykologer indplaceres på løntrin 50.
 • Autorisationstillæg til alle psykologer.
 • PPR tillæg til alle der arbejder inden for Børn, Unge og Familier og en hævning af dette tillæg.
 • Automatisk forlængelse af Ph.d. ved barsel.

Det lykkes os således ikke at få de krav vi havde rejst om centrale tillæg til psykologerne eller regler om arbejdstid. Vi har her meddelt KL at vi i den kommende periode vil forfølge det vi ikke opnåede centralt ved de lokale forhandlinger.

Mandag d. 16. februar 2015
Afsluttende organisationsforhandlinger i KL:

Kl. 05.15 i morges, efter 65 timers forhandlinger, lykkedes det forhandlingsfælleskabet (samtlige offentligt ansatte) og Kommunernes Landsforening at blive enige om rammerne for en ny overenskomst.
Overenskomsten løber i 3 år med en samlet ramme på 5,69 procent. De 4,81 procent er til generelle lønstigninger, og med en nuværende forventning om en inflation i perioden på 3,8 procent, er der tale om en reallønsfremgang over de næste 3 år.

Forskellen mellem de 5,69 procent og de 4,81 procent anvendes til flere forskellige område. En række af de områder det er lykkes at få igennem, er krav som Dansk Psykolog Forening har foreslået via Akademikerne som f.eks. projekt vedr. det psykiske arbejdsmiljø, øremærket barsel til mænd og mere tjeneste frihed ved børns hospitalsindlæggelse.

En del midler er derudover anvendt til en ATP stigning og en uddannelsespulje til ufaglærte samt et projekt på døgnområdet. Derudover er der afsat en pulje på 0,4 procent til organisationsforhandlingerne som starter her i eftermiddag kl. 15.
Her skal Akademikerne mødes med Kommunernes Landsforening. Dansk Psykolog Forenings formand, Eva Secher Mathiasen, er med i forhandlingsdelegationen og målet er, at en række af vores egne krav om f.eks. autorisationstillæg til alle, kan i mødekommes her.
Vi forventer at disse forhandlinger afsluttes engang i nat.

 

Onsdag d. 11. februar 2015
Overvejelser om KL forhandlingerne:

I dag sendte vi så mere materiale over til Kommunernes Landsforening omkring vores 1. krav, det krav der handler om at psykologer der skal behandle uden for normal arbejdstid, skal have tillæg for det.
Grundlæggende mener vi allerede i dag, at det er det som er praksis i kommunerne og at der rent faktisk er retspraksis for det, men med en præcisering, vil vi kunne undgå at der sker fejl ude lokalt og have et fælles grundlag for at lave disse lokale aftaler.

Samtidig valgte vi at skærer vores krav til. Vi måtte vælge mellem krav 3 og krav 4, da det ikke er realistisk at få to krav igennem der koster penge. Vores løn- og stillingsstrukturudvalg havde tidligere prioriteret at krav 3 var mere vigtigt denne gang end krav 4. Vi valgte derfor at trække krav 4, så vi nu har 3 krav med til de sidste runder på mandag d. 16. februar mellem Akademikerne og Kommunernes Landsforening.
Krav 4 som vi trak var kravet om at udvide PPR-tillægget. Nu går vi alene efter at få autorisationstillæg til alle psykologer. Et krav der allerede i dag er opfyldt på PPR, men som vi nu ønsker udbredt til alle de kommunalt ansatte.

Tirsdag d. 10. februar 2015
Organisationsforhandling med KL:

I dag skulle vi fra Psykologforeningen forhandle med Kommunernes Landsforening. Der var tale om anden og sidste forhandling inden vi lægger vores delresultater over på Akademikernes bord og satser på at de kan klarer det sidste, inden vi er helt i mål.

Fra starten har vi haft 6 krav på det kommunale område. Det 6. krav handler om et fælles projekt med Kommunernes Landsforeningprojekt omkring psykologer i den kommunale sektor. Vi var dagen før blevet enige om en projektbeskrivelse, så nu mangler vi kun finansieringen.
De 5 andre krav er alle traditionelle overenskomstkrav. Det 5. krav, en stigning af PPR-tillægget, trak vi i sidste uge, da det desværre ikke var realistisk at få igennem i en overenskomst med en meget stram ramme. De 4 øvrige krav drøftede vi i en times tid, uden at vi dog kom videre.

Vores to første krav om at der skal laves lokale aftale ved arbejde udenfor normal arbejdstid og at vi til lederstillingerne kun skal have én grundløn, koster i princippet ikke noget. KL har dog alligevel deres betænkeligheder, så vi fik ingen aftaler om de to krav. Vi kæmper videre og håber vi kan finde løsninger der kan gavne psykologerne ude lokalt i kommunerne.

Vores 3. og 4. krav koster begge lidt. Det ene krav handler om at alle kommunalt ansatte skal have autorisationstillæg og det andet handler om at PPR-tillægget skal udvides til at dække hele børne- og familie området. Vi kom desværre ikke videre med disse, men vi har opretholdt dem som krav. Vi oplever at KL er utrolig nervøse for at skrive flere tillæg ind i den kommunale overenskomst, fordi man hellere vil øge den lokale lønandel, dvs. de løn der forhandles ude lokalt. Vi mener dog ikke at nogen af disse to krav er nye, men alene er udvidelser af de allerede eksisterende tillæg.

Vi sluttede forhandlingerne af med at aftale, at vi skulle sende yderligere materiale over i morgen med uddybning af krav 1.

Mandag d. 9. februar 2015
Interne drøftelser i Akademikernes forhandlingsudvalg:

Selvom forhandlingerne på statens område sluttede i fredags, er vi langt fra i mål endnu. Torsdag og fredag blev linjerne lagt for de kommende forhandlinger med kommunerne og herefter regionerne, hvor langt den største andel af vores medlemmer er ansat.

Sekretariatsmedlemmerne af Akademikernes forhandlingsudvalg mødtes således mandag eftermiddag for at lægge planerne for de næste forhandlinger og gøre klar til forhandlingsudvalget i Akademikerne på torsdag kan mødes og drøfte prioriteringerne på det kommunale område.

 

Torsdag d. 5. februar og fredag d. 6. februar 2015
Afsluttende forhandlinger i Finansministeriet:

Torsdag morgen startede de endelige forhandlingerne om OK 15 på Statens område. Planen er at forhandle ved Akademikerbordet på samme tid som på CFU bordet (gælder alle de statsansatte). Det er primært reguleringsordningen og lønstigninger der forhandles på CFU bordet – eller emner der omfatter alle.

Vores vigtigste krav her var en sikring af reallønnen og at hæve reallønnen. Akademikerne er repræsenteret formand Finn Larsen og direktør Martin Teilmann, og de skal sammen med det andre top forhandlere sikre at den samlede ramme indfrier vores krav. I første runde var de oppe imod Finansministeren.

Mellem de vigtige forhandlinger foregår der mange interne drøftelser af kravene i CFU delegationen.
Akademikernes forhandlinger varetages primært af sekretariatet, sekunderet af Akademikernes forhandlingsudvalg, som Eva Secher Mathiasen er repræsenteret i som formand for Psykologforeningen.

Akademikernes forhandlinger startede 6 timer senere, men på samme måde. De vigtigste krav her var:

 • Lønprojekt
 • Stillingsstruktur

Herefter gik det langsomt fremad med små resultater hist og pist. Ud på aftenen blev det vanskeligt. Der var desværre stor uenighed om emnet. Finansministeren mente at han kunne konstaterer at de offentligt ansattes lønninger var løbet fra de privat ansattes, sådan at de offentligt ansatte havde fået højere lønninger. Det er bestemt ikke et billede som vores offentligt ansatte medlemmer kan genkende.

Der blev herefter, det meste af natten, regnet i lønstatistikker, og efter mange drøftelser, hvor det i mellem tiden var blevet fredag, fik vi ved 7 tiden i morges, gang i forhandlingerne igen.

Men det gik fortsat langsomt. Så først fredag kl. 12, efter 27 timers forhandlinger, lykkes det at lande en ramme på CFU bordet.

Beregningerne viser at inflationen i de kommende 3 år, som overenskomsten blev på, vil stige 3,8 procent, så med en ramme på 4,5 % er der tale om beskedne stigninger i reallønen.

Af de 4,5 procent, som rammen består af, går der 0,06 til særlige projekter og så 4,44 % til generelle lønstigninger samt regulering.

Udmøntningerne bliver således:

1/4-15: 0,45 %

1/4-16: 0,8 %

1/4-17: 1,7 %

1/12-17: 1,5 %

Vi skal altså vente på lønstigningerne.
Derudover fik vi barsel til fædre (1 uges forældreorlov) og et projekt om psykisk arbejdsmiljø. Begge dele vigtige krav for os, der begge indfries fra 1/4-15.

To timer senere, altså ved 14 tiden, lykkedes det så endelig også at afslutte forhandlingerne på Akademiker bordet.
Det vi fik her, var en stillingsstruktur på hele undervisningsområdet, et lønprojekt, der skal sikre bedre lokale forhandlinger og endelig en model på GL området, som et kompromis omkring arbejdstid.

Det lykkedes ikke at få et mobilitetsprojekt eller fridage til de nyuddannede og desværre heller ikke i denne omgang at få løst timelærer problematikken på universiteterne.

Men processen har varet hård, urimelig hård, undervejs i finansministeriet.

Tirsdag d. 3. februar 2015
Organisationsforhandling med regionerne:

Psykologforening var i dag til anden forhandlingsrunde  med Danske Regioner/RLTN. Vi havde inden forhandlingen, efter drøftelse i vores eget Løn- og Stillingsstrukturudvalg, besluttet at trække vores krav om at der skal aftales en stillingsstruktur i Psykiatrien.

Vi havde derfor to krav med til forhandlingerne. Det ene krav er, at specialpsykologer under uddannelse skal omfattes af en forhåndsaftale i den enkelte region, og det andet krav er, at Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner sammen skal lave et projekt for at udbrede antallet af specialpsykologer og specialpsykologkandidater i regionerne.

Vi fik ikke nogen aftale med hjem og generelt oplever vi RLTN som afvisende på vores to krav. Vi opretholder kravene for de er vigtige for os. Vi flytter nu kravene til det fælles akademiske bord og må så se hvad der videre sker.

De fælles forhandlinger for Akademikerne med RLTN skal først afsluttes d. 23 – 24. februar.

Mandag d. 2. februar 2015

Dansk Psykolog Forening har efter forhandling med Moderniseringsstyrelsen og politiske drøftelser i vores løn- og stillingsstruktur udvalg, i dag trukket vores krav i forhold til staten. Vi vil nu bruge krudtet på at få de generelle krav igennem i forhold til staten, nemlig reallønssikring, lønstigninger, bedre forhold til lokal løndannelse og ikke mindst, at sikre overenskomstdækning af timelærerne på universiteterne.

De to krav vi har trukket har vi trukket med følgende bemærkninger:

Krav 1 – Psykologer skal ved arbejde uden for normalarbejdstid have tillæg:

Dansk Psykolog Forening har fået Moderniseringsstyrelsens tilkendegivelse om at man anser det for god arbejdsgiveradfærd at løse denne udfordring lokalt. Vi mener, at Psykologer der løser behandlingsopgaver uden for normal arbejdstid, skal have tillæg for denne ydelse og at det, når det ikke kan løses centralt, bør løses lokalt.

Forslag 2 – Autorisationstillæg til alle psykologer:

Vi så gerne en central aftale om dette krav, da vi stadig mener at alle autoriserede psykologer bør have tillæg for dette. Vi vil derfor, via vores tillidsrepræsentanter eller direkte selv, gå efter lokale aftaler og forfølge vores holdninger lokalt.

 

Onsdag d. 28. januar 2015
Akademikernes forhandlingsudvalg og tekniske forhandlinger i Moderniseringsstyrelsen:

Hver onsdag under forhandlingerne mødes hele Akademikernes forhandlingsdelegation til morgenmøde. Her sidder forhandlingsudvalget sammen med lønteknikkerne og finder frem til hvad der nu skal ske i forhandlingerne.
Forhandlingsudvalget består af formændene for de store AC organisationerne og de fælles repræsentationer, der dækker de mindre foreninger. For tiden er det Psykologforenings formand der repræsentere vores fællesrepræsentation ”De6”.
Så onsdag morgen sad Eva Secher Mathiasen, sammen med de andre formænd, og prioriterede de videre forhandlinger. Fra teknikker hold deltog Niels Kjeldsen fra DP´s sekretariat.
Senere onsdag eftermiddag var der tekniske forhandlinger i Moderniseringsstyrelsen. Her forhandlede vi uden politikere, og formålet var at afklarer hvilke krav der stadig er med ved bordet når man tager fat på de afgørende forhandlinger.
Der blev justeret og trukket nogle krav på begge sider af bordet.

 

Tirsdag den 27. januar 2015
Delegationsforhandling med staten:

AC’s forhandlingsdelegation for professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Erhvervsgymnasier var til forhandling i Moderniseringsstyrelsen, hvor vi fremlagde AC’s oplæg til et projekt der skal sætte fokus på ny løn og hvordan man lokalt bruger ny løn til at understøtte udviklingen af den gode underviser.
Moderniseringsstyrelsen var lydhør over for projektet og aftalen blev at de skriver et udkast til projektbeskrivelse, hvorefter vi atter mødes den 3. februar omkring emnet.

Interne beslutninger i Dansk Psykolog Forening:

I dag var der også fokus på de interne beslutninger i psykologforeningen.
Først var psykologforeningens bestyrelse indkaldt til møde og her fik bestyrelsen sidste nyt om forhandlingerne og først på aften var det så foreningens Løn- og Stillingsstruktur udvalg med repræsentanter for alle sektionernes tur til at blive orienteret. Begge steder blev der lyttet til status på forhandlingerne, og i L&S blev vores krav til de videre forhandlinger prioriteret.
Så nu er vi klar til de afgørende runder ved forhandlingsbordene.

Torsdag d. 22. januar 2015
Delegationsforhandling med staten:

I dag var der forhandlinger i Moderniseringsstyrelsen om universiteterne. I disse forhandlinger deltager en fælles Akademiker delegation ledet af Akademikernes Næstformand Ingrid Stage. Fra Dansk Psykolog Forening deltager Niels Kjeldsen. Vi var blevet lovet positive overraskelser fra modpartens side. Overraskelser i forhandlingsverden er ikke helt det samme som andre steder, for her bestod den positive overraskelse i at staten præsenterede hele deres model til ny stillingsstruktur, og ikke mindst i at vi  fik papir på deres ideer med derfra. Så nu kan vi snart komme i gang med de rigtige forhandlinger.
For akademikerne handler det om at vi gerne vil have skrevet hele strukturen ned og fastlagt at vi har drøftelsesret om dette, men vi skal bestemt også have en løsning omkring timelærerne på universiteterne og her mangler vi stadig et gennembrud.

Tirsdag d. 20. januar 2015
Endnu en organisationsforhandling med KL:

I dag var vi i KL for at diskutere vores forslag om et PPR projekt. Et projekt der skal undersøge, afdække og informere om de fremtidige udfordringer omkring PPR området, primært i forhold til inklusionsopgaven i folkeskolen.
Formand, Eva Secher Mathiasen gennemgik på en time projektet og vores ide med at lave et sådan fælles projekt sammen med arbejdsgiverne om dette væsentlige arbejdsområde for psykologerne.
Vi er enige med KL om at arbejde videre med et projekt, og hvis det lykkes, vil det være første gang i psykologforeningens historie, at vi laver et fælles projekt med arbejdsgiverne som led i overenskomstforhandlingerne.

En god og spændende forhandlingsdag, som tegner godt for Psykologforeningens fremtidige arbejde i forhold til det meget væsentlige ansættelsesområde PPR.

 

Mandag den 19. januar 2015
Første tekniske- og første organisationsforhandling med Regionerne:

I dag var det i Regionerne de store forhandlinger om OK15 skulle foregå – eller RLTN som den egentlig heder. RLTN står for Regionernes Løn og Takst Nævn, og er det nævn der på arbejdsgiver side forhandler med os om de regionale lønninger. RLTN består, ud over regionerne, af repræsentanter fra staten og kommunerne. Konstruktionen skyldes at regionerne ikke opkræver særskilt skat og når man ikke gør det, kan man ikke helt forhandle for sig selv. Staten bidrager til regionerne med sundhedsskatten og kommunerne bidrager med sundhedsbidraget, og de er derfor med til at bestemme de regionale lønninger.

Først på dagen var der tekniske forhandlinger mellem RLTN og Akademikerne om alle de fælles akademiske krav. Runden var, ligesom i staten og kommunerne, en runde hvor alle krav foldes ud. Man stiller spørgsmål, nedsætter arbejdsgrupper og aftaler en ny dato til næste tekniske forhandling.

Det mest spændende blev at man her, sammen med regionerne, som det første af de 3 forhandlingsområder, aftalte at der skal laves beregninger på alle forslagene. Så nu sættes arbejdet med at udregne hvad et hele koster i gang.
Udgifter her, vil som regel være lig med lønforbedringer til Jer

Senere samme dag var det Psykologforeningens egen tur til vores første forhandlingsrunde.
Her var det politiske forhandlinger og med formand Eva Secher Mathiasen i spidsen trådte vi ind i lokalet.
Modparten lagde ud med at beklage, at vi havde fået et møde lokale uden vinduer. Men selv ikke denne deltalje kunne holdes os tilbage. Med sikker hånd blev vores krav foldet ud, krav der handler om løn til alle specialpsykologstuderende, stillingsstruktur i psykiatrien og et fælles projekt for at styrke implementeringen af specialpsykologer i Psykiatrien.
RLTN´s forhandlere kunne godt mærke at det var en standsforening de havde besøg af, og at denne forening har mange faglige ambitioner på standens vegne, som gerne må kunne ses i overenskomsten.
RLTN vil arbejde videre med en række forslag og vi fik aftalt et nyt forhandlingsmøde efter disse overvejelser.

 

Tirsdag d. 13. januar 2015
Første organisationsforhandling med staten:

Med formanden i spidsen havde vi i dag vores første organisationsforhandling med staten i Moderniseringsstyrelsen.
Staten har ikke denne gang stillet krav på psykologområdet, hvorimod vi har rejst 2 krav over for staten.

Det første er kravet om at psykologer der arbejder uden for normal arbejdstid, skal have lokalt aftalte tillæg. Vi har rejst kravet for at sikre de flere og flere psykologer der oftere og oftere arbejder uden for normal arbejdstid. Med en bestemmelse her, vil vi sikre at de alle får tillæg – tillæg der aftales lokalt.

Desværre mødte vi ingen forståelse for dette synspunkt. Staten ønsker ikke at binde nogen lokal ledelse op på at give tillæg, da det efter deres opfattelse alene bør være op til ledelsen at disponere. De vil ikke give os muligheden for, ved manglende tillæg, at blokere for at psykologer arbejder om aften.
Vi slog fast at vi ikke har tænkt os at blokere for at psykologer arbejder om aften, men at vi alene mener at der skal falde betaling for en sådan ulempe.
Moderniseringsstyrelsen afviste vores krav og vi opretholdt det.

Det andet krav, er kravet om at alle autoriserede psykologer skal have autorisationstillæg.
Dette krav blev også afvist, men også her vil vi kæmpe videre og lave en beregning over hvor mange autoriserede psykologer der ikke får tillæg derude.
Så selvom kravet blev afvist, opretholder vi det og kæmper videre.

Nu ser vi frem til den 5. februar, hvor forhandlingerne på statens område skulle være slut. Vi håber det lykkes for os, ellers må vi satse på de lokale forhandlinger. For nu har vi i hvert fald markeret hvad vi mener bør være den rigtige aflønning for psykologer i staten.

Første forhandlingsmøde om universiteterne:

For første gang i foreningens historie, er vi trådt ind i Akademikernes forhandlingsdelegation omkring universiteterne. Her forhandler man de særlige forhold omkring lønninger og stillingsstruktur på universiteterne. Vi ønsker med vores deltagelse at opprioritere universitetsområdet for at sikre alle de psykologer der er ansat her.

Ud over krav om stillingsstruktur, løn til videnskabelige medarbejder og forbedringer omkring det psykisk arbejdsmiljø, har vi sammen med Magisterforeningen, rejst krav om at alle de løst ansatte timelærere bliver overenskomstdækket. Vi mener det er på tide at denne gruppe får ordentlige vilkår –  inklusiv pension – for den store arbejdsindsats de lægger på universiteterne.

Nu er forhandlingerne om universiteterne skudt i gang og der er aftalt 3 forhandlingsmøder inden udgangen af januar måned.

 

Fredag d. 9. januar 2015
Første organisationsforhandling med kommunerne:

For første gang under OK15 forhandlingerne skulle Dansk Psykolog Forening alene til forhandlings bordet om vores helt egne krav. Overfor KL skulle vi præsentere vores krav til en ny kommunal overenskomst, høre deres bemærkninger hertil samt have deres krav præsenteret.

Vi havde 5 krav med, nemlig:

 • Pligt til at indgå lokale aftaler hvis Psykologer arbejder uden for normal arbejdstid
 • Ledende psykologer og chefpsykologer indplaceres på løntrin 50
 • Autorisationstillæg til alle psykologer
 • PPR tillæg udvides til alle psykologer, der arbejder inden for Børn, Unge og Familier
 • PPR tillæg på 17.800 kroner hæves til 20.000 kroner årligt.

KL havde ingen krav til Dansk Psykolog Forening.

Vi havde en god drøftelse og aftalt at sende materiale over til modparten der uddyber vores krav.

Vi mødes igen med KL den 20. januar 2014, hvor vi vil folde det sidste af vores krav ud overfor KL, nemlig kravet om at lave et fælles projekt der skal undersøge fremtidens krav til psykologer på PPR og hvordan disse opfyldes.

 

Tirsdag den 6. januar 2015
Teknisk forhandlingsmøde med staten:

I dag har det været tid til første runde af de tekniske forhandlinger med staten i Moderniseringsstyrelsen. Dette indebærer at embedsmænd fra begge sider af bordet møder op og fortæller om de krav, hver side har fremsendt og spørg til hinandens forslag. Herefter diskuteres procedure for forhandlingerne og efter 2 timer går man hver til sit. Fra Akademikerne stiller sekretariatet op sammen med repræsentanter fra organisationerne herunder Psykologforeningen, mens Moderniseringsstyrelsen stiller med en vicedirektør, en række kontorchefer og konsulenter.

Mødet bar præg af at vi fra fagforeningernes side havde betydeligt flere krav end modparten, og at deres krav alle var gamle krav der tidligere har været rejst og afvist. Derfor var der ikke mange steder hvor man kunne ane forhandlingsgennembrud på nuværende tidspunkt. Staten lægger op til afvikling og vil gerne erstatte regler med et kodeks for god arbejdsgiver adfærd, mens vi gerne ser at en række af de udfordringer der er på de statslige arbejdspladser, løses med bedre rammer der aftales i fællesskab.

Vi kan efter første møde konstatere, at der stadig er rigtig meget at forhandle om før vi er på vej mod et forlig.
Moderniseringsstyrelsen overvejer nu om der skal nedsættes to arbejdsgrupper, en om lokal løndannelse som vi fra psykologforeningen satser på at komme med i, og en om mobilitet og beskæftigelsesfremmende initiativer.

 

Tirsdag d. 6. januar 2015
Første forhandlingsmøde med regionerne:

Så gik forhandlingerne i gang på det regionale område.
Den særlige konstruktion der er omkring regionerne, gør at forhandlingerne ikke er med Danske Regioner, selvom de holdes i deres hovedsæde, men derimod med RLTN (Regionernes Løn og Takts Nævn).
Det skyldes at regionerne ikke selvstændigt kan udskrive skatter, men alene drives for midler fra staten i form af sundhedsbidrag og fra kommunerne i form af betaling for udførte opgaver. Og når man ikke selv kan udskrive skatter, kan man heller ikke selv forhandle.
Derfor har man et takstnævn, hvor staten sidder med og har vetoret under forhandlingerne. I praksis betyder det nu ikke så meget, da både staten, kommunerne og regionerne koordinere rimelig meget og overenskomsterne ligner hinanden. Men i dag blev der altså lagt ud med den første politiske runde på det regionale område.

På mødet blev de generelle krav udvekslet. Regionerne var repræsenteret af formand for RLTN Anders Kühnau og Akademikerne ved vores formand Finn R. Larsen. Danske Regioner slog fast at de har et behov for at sætte borgerne og patienterne i centrum og derfor gerne vil have overenskomster der understøtter dette.

Akademikerne er bestemt ikke uenig med regionerne omkring dette, men mener at hvis borgerne skal i centrum, skal de regionalt ansatte også i centrum, da de er en central ressource her.

Det, Danske Regioner lægger op til i deres forslag, er at fjerne en lang række af de nuværende bestemmelser for at lave mindre reguleringer. Det der er tilbage, vil de have forhandlet af forhandlingsfællesskabet, sådan at det kommer til at gælde for alle de regionalt ansatte.

Fra Akademikernes side mener vi stadig der skal være centrale regler, der sikrer rammerne for de lokale aftaler. Derudover ser vi helst at akademikernes løn og ansættelsesforhold forhandles af akademikerne. Vi mener godt at dette kan ske i et fællesskab, men udelukkende når det er den bedste løsning.

Vi ønsker fokus på lokal løndannelse, det psykiske arbejdsmiljø og jobskabelse til ledige dimittender, og det er ikke sikkert at forhandlingsfællesskabet har samme prioritering omkring dette.

Men nu starter forhandlingerne på det regionale område med tekniske runder og at alle organistioner præsenterer hver deres krav.
Fra Psykologforeningens side ligger fokus på specialpsykologerne, dvs. at sikre at de ansættes efter endt uddannelse og at de får en passende løn under uddannelsen.

 

Fredag d. 19. december
Første forhandlingsmøde med staten:

Akademikernes forhandlingsudvalg drøftede rammerne med finansminister Bjarne Corydon og hele ledelsen i Moderniseringsstyrelsen, der skal gennemfører de praktiske forhandlinger.
Til forskel for det kommunale område indledes forhandlingerne i staten med deltagelse af politikere på begge sider af bordet.
Eva Secher Mathiasen repræsenterede os som formand. Første runde handlede primært om de store fælles spørgsmål på akademikerområdet og der blev, ud over lønstigninger, drøftet samarbejde, psykisk arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og fra statens side åremålsansættelser.  Fra akademiker side blev særligt nævnt fridage til nyuddannede inden man har optjent retten til ferie samt selvfølgelig vores hovedkrav om at sikre en reallønsudvikling. Til sidst blev ønsket om at få lokalløn til at fungerer og stillingsstrukturen på Universitetsområdet nævnt.

 

Torsdag d. 18. december
Teknisk forhandlingsmøde med kommunerne (KL):

Under det første tekniske forhandlingsmøde med kommunerne fik vi foldet både Akademikernes og Kommunernes krav ud.
Det der blev drøftet var de fælles Akademiske krav og samtidig blev det aftalt, at de enkelte organisationers krav vil blive drøftet med KL d. 9. januar 2015.
De fælles akademiske krav består primært i, at vi ønsker bedre rammer til den lokale løndannelse – et vigtigt krav fra os i Psykologforeningen, hvor vi specielt fra vores tillidsrepræsentanter, får masser af meldinger om at den lokale løndannelse halter gevaldigt.
Derudover blev et af vores krav om automatisk forlængelse af Ph.d ved barsel berørt. De tekniske forhandlinger gennemføres på sekretariatsniveau og fra psykologforeningen deltager chefkonsulent Niels Kjeldsen.

 

Torsdag d. 18. december
Kravene udveksles med Staten og CFU mødes med Finansministeren:

På statens område blev kravene udvekslet på et stormøde med Finansministeren, hvor det fælles forhandlingsudvalg på det offentlige område i CFU mødes med arbejdsgiverne. Fra Akademikerne deltager her formanden Finn Larsen. Samtidig med mødet blev alle de skriftlige krav udvekslet og de er nu offentliggjort på vores hjemmeside. Det lykkedes på lønmodtager siden at blive enige om kravene, selvom det var lidt svært.  Men fra Akademikerne gik vi med til at støtte op om et lavtlønsprojekt mod at de andre støtter vores krav, f.eks. omkring det psykiske arbejdsmiljø.

 

Onsdag d. 17. december
Første forhandlingsmøde med kommunerne (KL):

I dag startede de første forhandlinger.
På det kommunale område lægger akademikerne ikke ud med så meget pomp og pragt. Det gemmes til statens område på fredag hvor Finansministeren er vært og lokalerne er Struensee-værelset i Finansministeriet, hvor finansloven også forhandles.
KL’s glashus på Amager kan ikke rigtig leve op til det, og når så KL sender to embedsmænd, bliver der ikke meget politisk stil over sådan et møde. Selvom Akademikerne stiller med hele forhandlingsudvalget, og vi er godt repræsenteret ved formand Eva Secher Mathiasen, så er det alligevel svært at få mødet til at svinge sig op til at nu skal vi sammen i gang med 2 måneders intense forhandlinger. Men kravene bliver gennemgået og Akademikerne slår fast at det vigtigste er lokal løndannelse, psykisk arbejdsmiljø og ikke mindst at sikre reallønnen.
Så nu er vi i gang.

 

Mandag d. 15. december
Kravene udveksles med Kommuner og Regioner:

I gamle dage var denne dag en stor dag for cykelbudene og før dem kørte taxaerne rundt mellem organisationerne. I dag trykker alle synkront på send knappen i vores mail system inden kl. 12, og så er overenskomstforhandlingerne i gang på det kommunale og regionale område.
Vi fik ingen overraskelser fra hverken kommunerne eller regionerne, og selv om vi har set det meste før, er der alligevel en del krav vi nu skal til at kigge igennem og mødes om de næste 2 måneder.
Der er dog ingen tvivl om, at vi kommer til at kæmpe for de krav vi har stillet.
Sådan lige op til Jul er det sjovt at tænke på, at vi startede for mere end et år siden med at vores Løn og Stillingsstruktur udvalg (L&S) diskuterede rammerne for OK15, lavede et debatoplæg og sendte det til medlemsdebat. Efter debatten diskuterede L&S forslagene og indstillede krav til vores bestyrelsen, hvorefter kravene blev sendt til Akademikerne. Efter diskussion med de andre akademiske organisationer er vi nu endelig klar til at sende en mail til KL og en til Regionerne med vores krav.

TIDSPLAN

April – maj 2014
Debat på arbejdspladserne

30. maj 2014
Frist for indsendelse af forslag til krav og input.

Ultimo juni 2014
Bestyrelsens endelige indstilling til krav

December 2014
KTO og KL udveksler krav for det kommunale område.
KTO og Danske Regioner udveksler krav for det regionale område
CFU og Moderniseringsstyrelsen udveksler krav for det statslige område

Ultimo december 2015
Forhandlingerne går i gang

Februar 2015
Forhandlingerne forventes at være færdige

Marts – april 2015
Urafstemning

1. april 2015
Aftalerne træder i kraft

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge