Fredag den 6. februar 2015 er der indgået forlig for de ansatte i staten efter 1½ døgns forhandling.

Forliget består af to forlig.

 • Et forlig mellem CFU (Centralorganisationernes Fælles Udvalg) og Finansministeren.
 • Et forlig på Akademiker området

CFU forliget

Blandt resultaterne i dette forlig kan nævnes:

 • En 3-årig overenskomstperiode
 • Øremærket barselsorlov til mænd
 • Videreførsel af reguleringsordningen
 • Generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen på 4,5 pct.
 • Et projekt med henblik på at styrke det centrale og lokale samarbejde
 • og en partfælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Akademikerforliget

Anden del er et forlig mellem Akademikerne og Finansministeriet om de særlige forhold for de akademiske medarbejdere i staten.

Parterne er bl.a. blevet enige om følgende:

 • Et projekt om det nye lønsystem med fokus på anvendelsen af rammerne for lokal løndannelse,
 • Projekter om lokal løndannelse “Anerkendelse af den gode undervisning” på erhvervsgymnasier, professionshøjskoler og erhvervsakademier,
 • Ny aftale om visse vilkår for videnskabeligt personale på universiteter samt
 • Aftaler om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved arkitektskoler, designskoler og konservatorskolen og videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.

Fik vi indfriet vores krav?

Vi havde fra Psykologforeningen krav om reallønssikring og udvikling af reallønnen. Det lykkes lige netop med et resultat på 4,5 procent, hvoraf de 4,44 procent går til reelle reguleringer af satserne i de tre år overenskomsten kommer til at dække, da vurderingen er, at vi får en inflation på 3,8 procent i den treårige periode.

Vi har ikke på statens område fået skærpede forhandlingsregler, men vi har fået et større periodeprojekt om at sikre lokal løndannelse. Vi fik derimod ingen indrømmelser på kompetence området.

På arbejdsmiljø området fik vi et stort projekt igennem om det psykiske arbejdsmiljø og vi fik indrømmelser omkring at arbejde med omplaceringsmulighedder, tillidsreform og styrkelse af TR regler.

Et af de områder hvor det desværre ikke lykkes os at opnå et resultat, var at sikre ledige akademikere nemmere veje til beskæftigelse.

Vi havde fra Psykologforeningen tre krav på statens område som vi havde særlig fokus på.
Det tre krav var:

 • Psykologer skal ved arbejde uden for normalarbejdstid have tillæg.
 • Autorisationstillæg til alle psykologer.
 • Timelærerne på universiteterne skal overenskomstdækkes.

De tre krav kom vi desværre ikke igennem med, men vi fik markeret at vi lokalt vil kæmpe for de to øverste krav, mens Akademikerne formegentlig i perioden vil arbejde for at dække timelærerne på universiteterne. Det krav kan nemlig rejses mellem overenskomst forhandlingerne.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge