Gerontopsykologi

1.7.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Gerontopsykologi
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer i højere grad anvendes i kommunale indsatser for at sikre borgerne en god og sund alderdom. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg for denne opgave.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [28.10.2016]

 1. At øge kommunernes interesse for at ansætte flere psykologer på gerontoområdet med det langsigtede formål, at der oprettes flere psykologstillinger, således at borgerne får adgang til interventioner af høj kvalitet. Der tages udgangspunkt i PK2: Analyser, kontakter og resultater.
 2. At stimulere rekrutteringen af psykologer til området ved at skabe interesse for feltet og øge psykologernes kompetencer.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [28.10.2016]

For punkt 1: At der besøges min. fire kommuner, og at der er aftalt mindst én aktivitet med en ekstern partner, som kan bidrage til at sprede budskabet.
For punkt 2: At der oprettes min. tre praktikpladser, og at der afholdes min. én aktivitet på ét universitet eller i samarbejde med Studentersektionen, og at der er skabt opmærksomhed via presse mm. Desuden at der afholdes mindst ét kursus i Århus samt København, der øger psykologers kompetencer.

STATUS

Sidst redigeret [14.03.2018]

I relation til kommissoriet er der i hele GF-perioden blevet arbejdet politisk ift. den nationale demens-handlingsplan med diverse positionspapirer og deltagelse i en række arbejdsgrupper i regi af Sundhedsstyrelsen og ministeriet.

Arbejdsprogramudvalget blev nedsat og har mødtes i februar, marts og september samt været i løbende mailkontakt bl.a. om deltagelse i Demensalliancens arrangementer, arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen og Demensvenligt Danmarks forskellige camps. Vi holdt det afsluttende udvalgsmøde 4. januar 2018.

Vedr. succeskriterium nr. 1:
Status på kommunekontakter er, at der har været dialog med repræsentanter fra tre kommuner. Den ene kommune deltog ved Geronto-sessionen på DP’s Årsmøde og blev derved introduceret til psykologfagligheden på gerontoområdet og fik efterfølgende tilsendt opfølgende informationer.

Den anden kommune henvendte sig selv til foreningen med ønske om viden om gerontopsykologer på demensområdet og søgte efter konkret rådgivning herom fra henholdsvis udvalgsmedlemmer og sekretariatet, kommunale midler til et støttetilbud til pårørende.

Københavns Kommunes nye demenscenter fik i februar besøg af henholdsvis en repræsentant fra sekretariatet og et udvalgsmedlem, og fik efterfølgende tilsendt bl.a. et nyt forskningsbaseret notat, som sekretariatet har udarbejdet om sammenhængen mellem psykisk (mis)trivsel og fysisk sundhed og brug af f.eks. hjemmepleje og -sundhedsydelser, samt nøglenotat om anvendelsen af psykologer i ældreplejen i Danmark.

Udvalget har desuden udviklet en postkortkonkurrence, som blev igangsat på KLs Ældrekonference i Kolding i september 2017, og udvalgsmedlemmerne har efterfølgende udloddet gevinster (en psykologydelse på ældreområdet) til seks kommuner rundt om i landet.

Status på aktiviteter med eksterne partnere er, at der er blevet udviklet og afholdt et fælles kursus sammen med NVD og Alzheimerforeningen, som gentages i DP i Aarhus 2018 (se link til højre), og der er formidlet kontakt mellem gerontopsykologer og henholdsvis ÆldreSagen og Alzheimerforeningen med henblik på muligt samarbejde om fremtidige aktiviteter/arrangementer.

I forlængelse af samarbejdet med Alzheimerforeningen har DP foreslået, at Alzheimerforeningen kunne gøre deres medlemmer opmærksomme på psykologers kompetencer på demensområdet.

Det mundede helt konkrete ud i at:

1) Psykologer, som deltog på det fælles kursus, fik tilbud om at skrive sig på en liste, som nu fremgår af Alzheimerforeningens hjemmeside, og som demenslinjens medarbejdere henviser til, når borgere og pårørende ringer ind på Demenslinjen og efterspørger psykolog (https://www.alzheimer.dk/her-faar-du-hjaelp/psykologer-med-viden-om-demens/).

2) Derudover foreslog vi, at DP kunne levere en liste over psykologer til Alzheimerforeningen, som gerne ville samarbejde med kommunale demenskoordinatorer om at starte og supervisere unge-grupper efter Alzheimerforeningens model. Via mail fra gerontopsykologisk selskab var der 12 psykologer rundt omkring i DK, som meldte sig til denne liste, og deres navne blev givet videre til AF, som uddelte den til de 40 demenskoordinatorer ved et kursus om opstart af unge-grupper i september.

Sekretariatet fulgte også op på samarbejdet med ÆldreSagen og har efterfølgende løbende sparret med ÆldreSagen ift. deres ønske om udvikling af ny politik for mental sundhed på ældreområdet.

DP er desuden efterfølgende blevet tilbudt en plads i Pårørende Forum (et forum bestående bl.a. af Pårørende i Danmark, Danske Patienter, Ældre Sagen, Røde Kors og mange andre), hvor vi fortsat vil profilere gerontopsykologien.

Yderligere har både sekretariat og APU-medlemmer profileret gerontopsykologien ved at deltage i en lang række arbejdsgrupper, workshops, konferencer og demensarrangementer, herunder:

 • Demensalliance-arrangement på Christiansborg i juni
 • SST workshop om udmøntning af demenshandlingsplanens pulje til det praksisnære kompetenceløft (marts)
 • Demensrummet arrangement i Odense
 • Forskellige arbejdsgrupper i bl.a. SST (både tidligere, samt ved to kommende NKR’er)
 • Ved ældrepolitiske møder på Christiansborg og på Folkemøde, Bornholm
 • Demensvenligt Danmark Camp i maj 2017
 • Ved møder med Ældreråd
 • 6-by netværket
 • Konference: Danmark frem mod 2040

Endelig kontaktede sekretariatet Sundhedstyrelsen og argumenterede for udpegning af to medlemmer – i stedet for den ene plads, som først var tilbudt – til arbejdsgruppe i Sundhedstyrelsen vedrørende de nye udredningsenheder på demensområdet, nemlig henholdsvis en neuropsykolog og en gerontopsykolog med henvisning til arbejdsgruppens eget kommissorie, hvor gerontopsykologer faktisk var nævnt. Sundhedstyrelsen tillod dette og har ved senere udpegninger til f.eks. NKR på demensområdet selv tilbudt to pladser til DP.

Vedrørende succeskriterium nr. 2:

Der er som nævnt blevet udviklet og afholdt et fælles kursus for psykologer sammen med NVD og Alzheimerforeningen. Kurset fik gode tilbagemeldinger og bliver gentaget med mindre justeringer i DP i Aarhus 2018.

Udvalgsmedlemmerne har selv spurgt deres kontakter vedrørende praktikpladser. En psykolog på seniorområdet i Vejle kommune, har i den forbindelse sagt ja til at være praktiksted.

Der blev også skrevet en mail ud til alle medlemmer af Gerontopsykologisk Selskab med opfordring om at melde sig som praktiksted. Herefter meldte henholdsvis en psykolog fra demensområdet i Aarhussig og en lektor fra Aarhus Universitet med tilbud om forskningspraktik.

Studentersektionen har selv taget kontakt til Center for Livskvalitet og aftalt et oplæg om deres arbejde og gerontopsykologien.

UFU har kontakt til Lars Larsen og har aftalt et oplæg om geronto- og udviklingspsykologi ift. undervisning og forskning på universiteterne.

Øvrig kommunikation:

 • Magasinet P havde i nr. 07 2017 en leder med titlen ”Når jeg bliver gammel”, som handlede om behovet for et samfund med visioner på alderdommens vegne.
 • P bragte en artikel i februarnummeret 2018, som satte fokus på Center for Livskvalitet og gerontopsykologien med ínterview af Lars Larsen og resultater fra Centerets arbejde.
 • På Alt Om Psykologi portalen er der kommet artikler om alderdom og demens, som udvalgsmedlemmerne har været forfattere på.
 • På psykologer i Danmark er demens blevet tilføjet som søgeord. Der vil komme en officiel reminder ud om det fra webredaktionen i DP, men det er allerede nu muligt for medlemmer at gå ind og vælge det.
1. Mennesker er fremtidens vigtigste ressource

ÅRSMØDEAKTIVITETER

Psykologen i den kommunale ældreomsorg – En introduktion til ”Aarhus-modellen”.

Det var navnet på den gerontopsykologiske session, som udvalget i samarbejde med eksterne oplægsholdere stod for på Dansk Psykolog Forenings Årsmøde 2017.

“Vi lever længere og længere, og andelen af borgere over 65 vokser. Og selv om ældre ikke er mere triste end andre, viser erfaringer fra Aarhus, at ældre trives bedre, hvis de taler med en psykolog”.

Hør Bille Sterlls interview med Lars Larsen, professor i udviklingspsykologi med særlige opgaver inden for gerontopsykologien ved Aarhus Universitet og Centerchef ved Center for Livskvalitet i Aarhus.

Du finder interviewet “Ældre har gavn af at gå til psykolog” under årsmødets podcasts.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge