Hjerneskade

1.6.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Hjerneskaderehabilitering
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologernes kompetencer med henblik på at sikre kvalificeret udredning og rehabilitering. Der oprettes et arbejdsprogramudvalg for denne opgave.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

  1. Udvalget skal arbejde for at sikre større geografisk lighed i adgangen til specialiseret neuropsykologisk indsats på tværs af sygehuse og kommuner med henblik på ensartet og høj kvalitet i hjerneskaderehabiliteringen på tværs af hele landet.
  2. Udvalget skal skabe alliancer og inddrage eksterne aktører i sit arbejde.
  3. Neuropsykologer som autoriserede sundhedspersoner.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

  1. At analysen bidrager med lettilgængelig, forskningsbaseret afdækning af de helbredsmæssige og samfundsøkonomiske gevinster ved anvendelsen af neuropsykologer i hjerneskaderehabiliteringen og kommer med mulige bud på indsatser/opgaver.
  2. Etablere møde med to-tre toneangivende aktører på området.
  3. At det afklares, hvorvidt neuropsykologer i juridisk forstand er sundhedspersoner, når de arbejder i hhv. regional og kommunal hjerneskaderehabilitering, og at det præciseres, hvor de konkrete udfordringer findes for neuropsykologers virke og ansættelse.

STATUS

Sidst redigeret [27.09.2017]

Udvalget har gennemført en omfattende afdækning af den eksisterende forskning inden for seks forskellige udvalgte temaer og mulige indsatsområder. Arbejdet med analyserne er fokuseret i forhold til effekt af neuropsykologisk opgaveløsning, samfundsøkonomisk gevinst ved indsatser og mulige alliancepartnere.

Udvalget har desuden i samarbejde med sekretariatet lavet en undersøgelse og rapport om omfang og fordeling af neuropsykologer beskæftiget med vurdering af rehabiliteringsbehov og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i regioner og kommuner. Undersøgelsen dokumenterer, at der er geografisk variation i adgangen til neuropsykologisk rehabilitering. Undersøgelsen er skrevet sammen som et notat, der bliver formidlet til Sundhedsstyrelsen i forbindelse med deres “Servicetjek af hjerneskadeområdet”. Undersøgelsens resultater om geografisk ulighed i adgangen til neuropsykologisk genoptræning er formidlet til eksternt i en fælles kronik med Hjernesagen, der er den største patientforening på området, i bladet Kommunen (se link til kronik i højre kolonne).

Birgitte Hysse Forchhammer undersøger sammen med sekretariatet mulighederne for at få udviklet en indikator for kognitiv vurdering af apopleksipatienter til Dansk Apopleksiregister (DAP). Vi har været i dialog med styregruppen for DAP, og et medlem i arbejdsprogramudvalget vil tage nærmere drøftelser med (dem i) Dansk Selskab for Apopleksi. Der er åbenhed overfor en indikator inden for det kognitive område, men det skal nærmere afklares, hvilken type af test, der kan anvendes etc.

Endelig har sekretariatet sat gang i en afklaring af lovgivningsgrundlaget omkring sundhedspersonspørgsmålet. I den forbindelse er der blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Selskabet Danske Neuropsykologer, som er spurgt til beskrivelser af de praktiske og organisatoriske udfordringer for neuropsykologer begrundet i sundhedspersonspørgsmålet.

Vi har afsluttet og bearbejdet denne spørgeskemaundersøgelse på rehabiliteringsområdet. Undersøgelsens resultater er bl.a. formidlet videre til foreningens jurister, som arbejder videre med sundhedspersonspørgsmålet og de konkrete udfordringer forbundet hermed.

1. Mennesker er fremtidens vigtigste ressource
RESSOURCER

Se:

Alle mennesker med erhvervet hjerneskade fortjener kompetent genoptræning 
(Fælles kronik i “Kommunen” af Dansk Psykolog Forening og Hjernesagen).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge