Psykologerne i PPR

1.1.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Kommunernes anvendelse af psykologer i PPR, konsultativt såvel som klinisk intervenerende
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for at kommunernes anvendelse af psykologer i regi af PPR-opgaver og inklusionsindsatsen forbedres, så børnene får bedre muligheder for at trives og lære i deres nærmiljø.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

Kommunernes anvendelse af psykologer i PPR, konsultativ såvel som klinisk intervenerende. Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at kommunernes anvendelse af psykologer i regi af PPR opgaver og inklusionsindsatsen forbedres, så børnene får bedre muligheder for at trives og lære i deres nærmiljø.

Opgaven løses i regi af OK 15 – PPR projektet dvs. i et samarbejde med KL.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [10.05.2016]

Der opstilles tre succeskriterier fælles med KL for projektet, som relaterer sig til et overordnet fokus i projektet på at styrke psykologernes arbejde med inkluderende fællesskaber med fokus på alle børn og unges læring og trivsel:

  • Projektet bidrager til dagsordensætte next-practise for psykologers opgaveløsning og kompetenceudvikling på 0-18 års området i kommunerne, blandt psykologer og på uddannelsessteder. 75 pct. af PPR-lederne svarer, at de har anvendt materialet fra projektet til at drøfte psykologernes opgaveløsning og samarbejde i PPR.
  • Projektet giver nye billeder på, hvordan autorisationsordningen kan styrkes, så denne understøtter arbejdet med et inkluderende 0-18 års område. 25 kommuner har påbegyndt et arbejde med at udvikle autorisationsordningen.
  • Projektet giver konkret og anvendeligt input til, hvordan man lokalt kan arbejde med at omstille psykologers roller og opgaveløsning i PPR. 60 pct. af PPR-lederne svarer, at de på baggrund af projektet har gennemført konkrete forandringer i deres organisering og medarbejdernes opgavevaretagelse.

Opfyldelsen af ovenstående resultatmål undersøges i en survey til PPR-lederne, som udsendes et år efter formidlingsaktiviteternes gennemførelse af KL og DP sammen.

STATUS

Senest opdateret [27.09.2017]

Foreningen arbejder sammen med Kommunernes Landsforening om et overenskomstprojekt med titlen ”Fremtidens krav til Psykologer i PPR”. Projektet har været i gang siden 2015 og forventes afsluttet i løbet af 2018. For Dansk Psykolog Forening handler projektet om at sikre psykologerne en endnu bedre position i PPR og sammen med kommunerne at fastholde PPR som det centrale omdrejningspunkt i den kommunale børn- og ungesektor.

Foreningen har sammen med KL nedsat en ekspertgruppe hvor psykologer, ledelse, PPR-brugere og forskere mødes til diskussion af PPR. Derudover gennemfører vi undersøgelser af “Next practice” i en række kommuner for sammen med KL at pege på en række anbefalinger, der kan styrke brugen af psykologer i PPR. Projektet bygger videre på en vækst i antal psykologer i PPR, hvor vi – trods fald i børnetal i kommunerne – har sikret en konstant vækst i PPR og har øget andelen af psykologer fra 42 til 50 procent fra 2008 til 2016.

I foråret 2018 vil projektet blive sluttet af med fem regionale møder for ledere og medarbejdere i PPR, en rapport og derudover to temamøder kun for psykologer i Øst- og Vestdanmark. Vi skulle gerne ved afslutningen af projektet have opbygget en fælles platform for videreudvikling af PPR i fremtiden.

1. Mennesker er fremtidens vigtigste ressource

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge