Sektorovergange

1.2.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Arbejde for bedre sektorovergange mellem kommuner og B&U-psykiatri
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for at børn og unge kan modtage psyko-loghjælp i deres nærmiljø, når der er tale om lettere problemstillinger, og at forebygge at psykiske lidelser hos børn og unge prioriteres i kommunerne.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

Bestyrelsen besluttede, at indsatsen i relation til arbejdsprogrampunkt 1.2. følger nedenstående plan:
1. DP’s positioner bringes i spil i forbindelse med politiske kontakter på området, ligesom presse‐ og netværksmuligheder løbende søges anvendt.
2. DP deltager i Psykiatrifonden og Trygfondens projekt Mind My Mind (følgegruppen).
3. Bestyrelsen informeres løbende om aktiviteter og fremskridt i relation til punktet.
4. I forbindelse med midtvejsevalueringen tages der stilling til om indsatsen skal ændre form og karakter

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [16.09.2016]

Problemer med sektorovergange, typisk mellem kommuner og regioner i relation til sundhedsområdet, er en konstant udfordring. Når det drejer sig om børn og unge med psykiske lidelser eller ’blot’ lettere problemstillinger er indsatsen på kommunalt plan ofte mangelfuld og sjældent koordineret med psykiatrien. Det efterlader dels et stort hul, hvad angår forebyggelse og dels nogle børn og unge, der overlades til at vente på at lidelsen udvikler sig til at være alvorlig nok til psykiatrisk behandling. Det er grundlaget for arbejdsprogrammets fokus på bedre sektorovergange og prioritering af forebyggelse i kommunerne.

Bestyrelsen besluttede, at følge indsatsen løbende via en aktivitetslog (bemærk i øvrigt pkt. 4)

STATUS

Senest redigeret [27.09.2017]

Aktivitetslog:
18. august 2016: Følgegruppemøde i projekt Mind My Mind (Eva deltager)
19. august 2016: ’Studietur’ til PPR i Herlev med Lotte Rod (MF – rad) sundheds‐, psykiatri‐ og børneordfører.

Nov. 2016:

  • Leveret bidrag til forhandlingsoplæg og baggrund for satspuljeforhandlingerne (der blev afsat ca. 180 mio. kroner til indsatser for udsatte børn og unge, og ca. 35 mio. kroner til forløbsprogrammer for børn og unge i relation til angst, spiseforstyrrelser og adhd).
  • Deltagelse i høring på Christiansborg (Eva oplæg) om børn, medicinforbrug og sektorovergange

Feb. 2017:

  • Bidrag til forhandlinger om udmøntning af satspuljeaftalerne (i samarbejde med Henning Strand, samt en psykolog og psykiater fra børne- og ungepsykiatrien)
  • Deltagelse i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen om de 3 ovennævnte forløbsprogrammer (12 repræsentanter fra faglige selskaber + en plads i referencegruppen har DP opnået i Sundhedsstyrelsen fra marts og året ud).

I tillæg kan nævnes at Mind My Mind projektet har været bremset lidt p.g.a. mangel på finansiering (bestyrelsen er tidligere underrettet om dette). Den klare forventning er, at projektet ikke forsinkes eller reduceres afgørende.

Sept. 2017

  • Arbejdet med forløbsprogrammer er nået til høringsfasen. De kommende forløbsprogrammer er således i høring frem til medio oktober, hvorefter de kan færdiggøres og siden komme ud ’at leve’. Forløbsprogrammerne peger netop dels på vigtigheden af en tidlig indsats – og anviser principperne for en sådan – og dels på, hvordan man kan sikre kontinuitet, samarbejde og opfølgning på tværs af sektorer og afdelinger. Så hvis kommunerne, psykiatrien og praktiserende læger konkret indgår aftaler om samarbejde efter forløbsprogrammernes anvisninger, skulle der være bedst mulige betingelser for, at indsatsen for børn og unge kan få et løft. Forløbsprogrammerne følges af en bevilling til at afprøve dem i virkeligheden.
  • Satspuljeaftalen fra 2016 bød endvidere på en styrket indsats i PPR. Der udloddes således nu snarligt 123 mio. kroner til indsatser i og omkring PPR, herunder ansættelse af ekstra psykologer eller andre fagpersoner.
1. Mennesker er fremtidens vigtigste ressource
RESSOURCER

10 kommuner kan søge om PPR-indsats i perioden 2018-2020. Der uddeles i alt 123 mio. kroner.

Se mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge