3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer
Indsatsområde

Psykologer bindes sammen i Psykologforeningen som fagforening og standsforening. Sådan skal og bør det være.

Undersøgelser, som er gennemført i løbet af de sidste år, viser, at vi kan gøre det bedre.

Afstanden mellem forening og medlem skal være mindre, inddragelsesformerne skal være mere attraktive for flere, og tilfredsheden med foreningens ydelser skal øges med udgangspunkt i, at et stærkt fællesskab giver stærke psykologer.

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med det medlemsrettede arbejde, at medlemmerne oplever en stor tilfredshed med foreningens ydelser, og at et stærkt fagpolitisk netværk understøtter det gensidige samarbejde mellem centrale og decentrale aktører. Vi er alle medlemmernes forening.

Der er medlemmer, som er på hjemmebane og ved, hvordan de navigerer i foreningens politiske og faglige liv. Men de fleste medlemmer er på udebane, og dels ved de ikke, hvordan indflydelse opnås, og dels interesserer de sig for at blive inddraget på andre måder, end vi har tradition for at tilrettelægge.

Alle medlemmer skal have mulighed for at få indflydelse, adgangsvejene skal være gennemsigtige, og vi skal være forening for alle – også dem, der bare ønsker, at vi stiller op med kerneydelser, hvis de kommer i en situation, hvor de har brug for os. Psykologi er et populært fag, som gennem mange år har rekrutteret de dygtigste studerende på en ungdomsårgang.

Rigtig mange steder i vores samfund vil man gerne bruge os, men vi skal kæmpe for vilkårene, de kommer ikke af sig selv. Nøglen til denne indsats er dels en stærk fagforening med kerneydelser af høj kvalitet, når det kommer til rådgivning og forhandling, og dels inddragelse af medlemmerne i faglig kvalificering af de indsatsområder, som vi er sammen om at vælge ud i arbejdsprogrammerne.

Det kræver et stærkt fokus på at styrke tillidsrepræsentanter og repræsentanter i decentrale enheder, og det kræver, at vi tilbyder inddragelsesformer, der sikrer, at vi altid rekrutterer de bedste forskere og   praktikere, når vi skal kvalificere foreningens arbejde.

Vi skal gøre hinanden stærkere.

Det vil vi i perioden

3.1. Psykisk arbejdsmiljø

(Psykisk arbejdsmiljø – TR, AMR og ledere som ambassadører)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde med at styrke tillidsrepræsentanternes, arbejdsmiljørepræsentanternes og ledernes rolle for at fremme indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne. Sammen er vi stærkere. Læs mere

3.2. Organisering af psykisk arbejdsmiljø

(Bedre organisering af foreningens arbejde med psykisk arbejdsmiljø)
Dansk Psykolog Forening vil udvikle et forslag til, hvordan medlemsinddragelsen omkring arbejdsmiljømæssige spørgsmål kan organiseres bedre til gavn for medlemmernes arbejdsmiljø.

Konkret skal interessenterne omkring medlemmernes psykiske arbejdsmiljø drøfte, hvordan foreningen bedst muligt kan organisere medlemmernes inddragelse og repræsentation i forhold til interessevaretagelse på den arbejdsmiljømæssige dagsorden. Læs mere

3.3. Psykologer i liberalt erhverv

(Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv)
Dansk Psykolog Forening vil med udgangspunkt i en analyse af det liberale område arbejde for at styrke interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv med fokus på den del af deres forretning, som ligger uden for Praksisoverenskomsten, uanset om man har ydernummer eller ikke. Analysen skal fx se på, hvad der karakteriserer medlemmerne på det liberale marked mht. forretning, kompetencer, beskæftigelsesniveau og ønsker til foreningens ydelser.

På baggrund af analysen tilrettelægges en proces, hvor selvstændige psykologer involveres i en dialog, som tager udgangspunkt i udfordringerne på området, herunder dilemmaer og interessekonflikter for sektionens medlemmer samt hvilke ønsker man har til foreningens services. Processen kan fx udfoldes på lokale møder, på tværs af kredsene, evt. på de sociale medier og via medlemsinput på anden vis. Arbejdet skal danne baggrund for udvikling i den service, som DP tilbyder medlemmer i liberalt erhverv. Læs mere

3.4. Forsikring og netværk

Det henstilles til Dansk Psykolog Forening i samarbejde med brancheorganisationen Forsikring og Pension at sikre psykologers arbejdsforhold og klienters tarv. Der skal arbejdes for, at de generelle forsikringsbetingelser for psykologdækning sikrer klientens ret til frit at vælge mellem autoriserede psykologer i Danmark. Læs mere

3.5. Samarbejde med decentrale enheder

(Samarbejde med decentrale enheder om attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde på at mobilisere flere aktive medlemmer i foreningsarbejdet, og for at foreningens decentrale liv og centrale arbejdsgrupper bliver mere gennemskuelig for den samlede medlemsskare.

Det skal bl.a. ske ved at analysere, hvordan der skabes mere attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer. Den konkrete tilrettelæggelse udvikles i samarbejde med Formandskollegiet, og medlemmer inddrages i processen. Læs mere

3.6. Privatansatte psykologer

(Medlemsarrangementer for privatansatte psykologer)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at privatansatte psykologer får bedre mulighed for netværksdannelse og faglig udvikling i regi af foreningen. Læs mere

3.7. Rekruttering på universiteter

(Rekrutteringsindsats på universiteterne)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer og psykologistuderende tidligt i karrieren oplever DP som en værdiskabende forening. Læs mere

3.8. Psykologiens udvikling

(Indsamling af beskrivelse af psykologiens udvikling, såvel teoretisk, praktisk og fagforeningsmæssigt. Hvordan har psykologien i Danmark udviklet sig?)
Indsamlingen kan fx ske ved registrering af eksisterende beskrivelser, opfordring af ældre og yngre medlemmer til at indsende fotos, materiale og dokumenter. Læs mere

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med det medlemsrettede arbejde, at medlemmerne oplever en stor tilfredshed med foreningens ydelser, og at et stærkt fagpolitisk netværk understøtter det gensidige samarbejde mellem centrale og decentrale aktører. Vi er alle medlemmernes forening.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge