Psykologer i liberalt erhverv

3.3.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv
Dansk Psykolog Forening vil med udgangspunkt i en analyse af det liberale område arbejde for at styrke interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv med fokus på den del af deres forretning, som ligger uden for Praksisoverenskomsten, uanset om man har ydernummer eller ikke. Analysen skal fx se på, hvad der karakteriserer medlemmerne på det liberale marked mht. forretning, kompetencer, beskæftigelsesniveau og ønsker til foreningens ydelser.

På baggrund af analysen tilrettelægges en proces, hvor selvstændige psykologer involveres i en dialog, som tager udgangspunkt i udfordringerne på området, herunder dilemmaer og interessekonflikter for sektionens medlemmer, samt hvilke ønsker man har til foreningens services. Processen kan fx udfoldes på lokale møder, på tværs af kredsene, evt. på de sociale medier og via medlemsinput på anden vis. Arbejdet skal danne baggrund for udvikling i den service, som DP tilbyder medlemmer i liberalt erhverv.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [30.08.2016]

Dansk Psykolog Forening vil med udgangspunkt i en analyse af det liberale område arbejde for at styrke interessevaretagelsen for psykologer i liberalt erhverv.

Projektet om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv består af to hoveddele. Første del er en undersøgelse og analyse af, hvad der kendetegner de selvstændige psykologer, hvilke udfordringer de har, og hvordan Dansk Psykolog Forening bedst varetager deres interesser. Anden del er en undersøgelse af potentialer for positiv udvikling af selvstændige psykologers virksomheder samt analyse af, hvilke nye potentielle markeder og forretningsområder, de selvstændige psykologer kan bevæge sig ind på.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [30.08.2016]

Formålene med projektet er, at vi får et godt grundlag for en relevant udvikling af de serviceydelser, som DP tilbyder medlemmer på det liberale område.

STATUS

Senest opdateret [10.10.2017]

Projektets del 1 er gennemført. Dvs.:

  • kortlægning af andre organisationers tilbud til selvstændige
  • gennemførelse af omfattende survey
  • fokusgruppeinterviews blandt medlemmerne samt
  • systematisering af eksisterende viden i sekretariatet.

Vi har også gennemført fire dialogmøder med selvstændige medlemmer (sektionsmedlemmer) i Odense, Aalborg, Aarhus og København. På møderne debatterede medlemmerne undersøgelsens fund samt hvilke serviceydelser og andre tilbud, der skal udvikles.

Bestyrelsen behandlede på bestyrelsesmødet i maj 2017 (BM11) resultaterne af såvel undersøgelser som af medlemsmøder og besluttede, at der skal arbejdes med følgende indsatser, som gør det mere attraktivt at være selvstændig psykolog:

  • Vi skal gøre det nemmere at være selvstændig gennem attraktive rabatordninger
  • Vi skal skabe rammerne for forretningsudvikling, for de der vil
  • Vi skal understøtte netværk og faglige fællesskaber
  • Vi skal sætte fokus på socialt- og organisatorisk arbejdsmiljø

Bestyrelsen vedtog, at der i første omgang skal arbejdes med at indgå aftaler om rabatordninger.

Sideløbende arbejder vi endvidere med at udvikle vores rådgivning, herunder udvikling af flere og nye tekster til hjemmesiden til selvstændige psykologer for at give medlemmerne mere og bedre information om opstart og drift af selvstændig virksomhed.

Projektets 2. del blev skudt i gang på bestyrelsesmødet i september 2017 (BM14). Det blev besluttet, at der skal gennemføres en omfattende brancheanalyse af såvel psykologernes nuværende marked som af et potentielt marked for mental sundhed og trivsel. Analysen omfatter både de kliniske – og de erhvervspsykologiske felter.

På baggrund af branche- og markedsanalyserne udbyder foreningen på et senere tidspunkt medlemsarrangementer om forretningsudvikling og om virksomhedsøkonomi og revision.

3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer
RESSOURCER

Se “Interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv

En afrapportering af undersøgelser foretaget i forbindelse med Dansk Psykolog Forenings Arbejdprogram om interessevaretagelse for psykologer i liberalt erhverv, februar 2017.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge