Samarbejde med decentrale enheder

3.5.

OPGAVEN SOM FORMULERET I ARBEJDSPROGRAMMET

Samarbejde med decentrale enheder om attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer
Dansk Psykolog Forening vil arbejde på at mobilisere flere aktive medlemmer i foreningsarbejdet, og for at foreningens decentrale liv og centrale arbejds-grupper bliver mere gennemskueligt for den samlede medlemsskare. Det skal bl.a. ske ved at analysere, hvordan der skabes mere attraktiv adgang til indfly-delse for alle medlemmer. Den konkrete tilrettelæggelse udvikles i samarbejde med Formandskollegiet, og medlemmer inddrages i processen.

KOMMISORIUM

Godkendt af bestyrelsen [09.04.2016]

BM godkender, at samarbejdet med de decentrale enheder sættes på som tema på mødet 28. oktober 2016 i Formandskollegiet. For at få tilvejebragt en god platform for en debat med Formandskollegiet gennemføres forinden en spørgeskemaundersøgelse, som sendes til alle styrelsesmedlemmerne i de decentrale enheder om det aktive og åbne foreningssamarbejde i DP.

Spørgsmålene blev målrettet, efter hvilken slags decentral enhed styrelsesmedlemmer tilhører og stilles neutralt og åbent og handler om arbejdet i de enkelte enheder og om samarbejdet mellem de decentrale enheder og Bestyrelsen og vice versa.

SUCCESKRITERIER

Godkendt af bestyrelsen [30.08.2016]

At mobilisere flere aktive medlemmer i foreningsarbejdet, og at foreningens decentrale liv og centrale arbejdsgrupper bliver mere gennemskueligt for den samlede medlemsskare. Det skal bl.a. ske ved at analysere, hvordan der skabes mere attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer.

STATUS

Senest opdateret [04.10.2017]

Der blev i perioden 20. september – 4. oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle foreningens aktive medlemmer med en styrelsespost i en eller flere decentrale enheder om, hvordan der kan skabes mere attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer.

Undersøgelsen resulterede i rapporten ”Adgang til indflydelse”, som blev udsendt til Formandskollegiet og offentliggjort på www.dp.dk. Blandt hovedkonklusionerne er, at styrelsesmedlemmerne vurderer, at netværksdannelse og faglige arrangementer er de mest centrale opgaver. Langt de fleste synes, at det interne samarbejde i enheden er godt. Det er oftest de samme, der genvælges til styrelserne. Ikke alle er lige glade for samarbejdet med Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Motivationen for det frivillige arbejde er betinget af indflydelse og anerkendelse.

Rapporten dannede grundlag for debatten på formandskollegiemødet den 28. oktober 2016 om et aktivt og åbent samarbejde.

Bestyrelsen har efterfølgende på tre bestyrelsesseminarer i november 2016 og i januar og marts 2017 drøftet, hvordan der kan arbejdes videre med arbejdsprogrampunktet. På den baggrund blev det bl.a. besluttet at genoptage de såkaldte rådsmøder, og hen over sommeren 2017 har der været holdt møder i henholdsvis Kredsrådet, Sektionsrådet og Selskabsrådet. Her har repræsentanter for kredse, sektioner og selskaber, med hinanden og med bestyrelsen, drøftet gode erfaringer og udfordringer med arbejdet i de pågældende enheder og med samarbejdet i Dansk Psykolog Forening. I den sammenhæng blev der udvekslet idéer om, hvad der kan gøres fremadrettet for bedre at kunne sikre reel repræsentation, fagpolitisk medlemsinddragelse, attraktive netværk og rekruttering og fornyelse i enhederne.

Samarbejdet med de decentrale enheder var også et af flere temaer på Formandskollegiemødet den 29. september 2017, hvor det blev drøftet hvilke konkrete idéer til ændringer omkring de decentrale enheder, der evt. skal stilles forslag om til GF2018.

3. Et stærkt fællesskab giver stærke psykologer
RESSOURCER

Rapport om en spørgeskemaundersøgelse blandt styrelsesmedlemmer om mobilisering af flere aktive i DP. Udgivet 2016.

Adgang til indflydelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge