4. Kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke
Indsatsområde

Psykologer er kendetegnet ved en stor kærlighed til professionen. Vi insisterer på kvalitet, etik, udvikling og vedligeholdelse af kompetencer, vi arbejder forskningsbaseret og er dedikerede til vores fag. Psykologien som akademisk disciplin med stærke forskningstraditioner er et fag i hastig udvikling.

Vi skal derfor sikre mulighed for kontinuerlig faglig opdatering og vedligehold af kompetencer, så brugerne af vores ydelser altid modtager best practice baseret på erfaring og nyeste viden med udgangspunkt i, at kvalitet, etik og kompetence er psykologernes vandmærke.

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med kompetenceudviklingsområdet, at psykologer har mulighed for livslang kompetenceudvikling og forskningsmæssig opdatering, så der sikres høj faglig kvalitet i de ydelser, som vi leverer.

Psykologernes titelbeskyttelse er garant for den kvalitet og etik, som klienter modtager på tværs af professionens fagområder.

Psykologernes kompetencer er samtidig med til at løfte vores anseelse og skabe bedre muligheder for at forhandle løn og gode vilkår til medlemmerne.

Psykologerne skal have let, gennemskuelig og fleksibel adgang til at uddanne sig, både som specialister og supervisorer, samt adgang til andre kurser af høj kvalitet, som giver den enkelte relevant kompetenceudvikling, og som imødekommer aftagernes behov.

Psykologerne skal fortsat have adgang til rådgivning om etiske forhold i tilknytning til deres arbejde, og sagsbehandlingen af klager i Etiknævnet skal være gennemskuelig og fremme etisk refleksion.

Psykologien har et stærkt strategisk forskningspotentiale, som er utilstrækkeligt udnyttet i Danmark. Psykologien skal i langt højere grad anvendes som den videnskab, den er, med kvalificerede bud på, hvordan menneskelige, organisatoriske og samfundsmæssige udfordringer løses.

Lovgivningen om psykologer er i flere tilfælde forældet i forhold til de kompetencer, som psykologerne har, og ofte skaber lovgivningen desuden uhensigtsmæssig praksis i anvendelsen – eller mangel på samme – af psykologer.

Det betyder, at borgere og samfund ikke får det fulde udbytte af psykologernes kompetencer, og at vore muligheder for at udfolde os fagligt, kan forbedres.

Det vil vi i perioden

4.1. Psykologer er sundhedspersoner

(Psykologer, som har deres virke inden for det sundhedsfaglige område, skal anerkendes som værende sundhedspersoner)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at psykologer anerkendes som værende sundhedspersoner, og at der sker en mere tydelig grænsedragning for, hvornår psykologer er omfattet af begrebet sundhedsperson, og hvornår de ikke er. Læs mere

4.2. Flere specialpsykologuddannelser

(Flere offentligt finansierede specialpsykologuddannelser)
Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning, at der etableres offentligt finansierede specialpsykologuddannelser inden for alle relevante fagområder.

Der fokuseres i første omgang på oprettelsen af en specialpsykologuddannelse i almen klinisk psykologi samt PPR. Læs mere

4.3. Etiknævnets klagesager

(Klare retningslinjer for Etiknævnets arbejde i klagesagsbehandling)
Bestyrelsen færdiggør i samarbejde med Etiknævnet procedurebeskrivelse for Etiknævnets arbejde, som sikrer gennemsigtighed i klagesager. Læs mere

4.4. Teknologibaserede psykologydelser

Dansk Psykolog Forening vil følge udviklingen inden for teknologiunderstøttede psykologydelser og stille viden herom til rådighed for medlemmerne. Læs mere

4.5. Forskning i psykologi

(Fremme strategisk forskning i psykologi)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at der i andet regi etableres strategisk forskning i, hvordan psykologer kan indgå i forskellige velfærdsløsninger, i særdeleshed psykoterapi samt i relation til ældreområdet og borgere på sygedagpenge. DP skal i arbejdet lægge vægt på en nuancering af evidens- og metodeforhold samt på at dokumentere, hvordan psykologers forskelligartede indsats har en god effekt og på, at forskningen formidles og får indflydelse på tilrettelæggelse af psykologarbejde i praksis. Læs mere

4.6. Medlemsadgang til forskning

(Give medlemmer adgang til forskning)
Dansk Psykolog Forening vil arbejde for, at medlemmerne får adgang til relevant forskning, som kan opdatere deres viden om psykologi. Læs mere

4.7. Krav i specialistuddannelsen

Validiteten af de nuværende aktualitetskrav i specialistuddannelsen ønskes undersøgt. Læs mere

4.8. Psykologlov og etik i Grønland

(Psykologlov og etiske principper i Grønland)
Dansk Psykolog Forening prioriterer det politiske arbejde med Naalakkersuisut (Grønlands landsting) og/eller Inatsisartut (Grønlands Selvstyre) for at få indført:

  • En psykologlov i Grønland, som er identisk med den danske psykologlov.
  • Etiske regler (Etiske principper for Nordiske Psykologer)
  • En beskyttelse af “Psykolog”-titlen.

Læs mere

4.9. Pris til juniorforsker

(Forskningspris til juniorforsker)
Psykologforeningen uddeler hvert år en forskningspris til et medlem som juniorforsker.

Forskningsprisen på 25.000 kr. kan gives til den psykolog med det vigtigste forskningsmæssige bidrag, uanset om vedkommende er medlem eller ej. Da der skal være prisuddeling på generalforsamlingen, foreslås, at man ved modtagelse af prisen samtidig forpligter sig til at holde et 30–60 minutters oplæg til glæde for at øge fagligheden/viden om forskningen. Læs mere

4.10. Ikkeautoriserede psykologer

(Uddannelsesforløb for ikkeautoriserede psykologer)
I perioden kortlægges og arbejdes der med psykologernes muligheder for at opnå autorisation, og det analyseres, hvordan Dansk Psykolog Forening bedst muligt understøtter, at psykologer opnår autorisation. I drøftelserne stiles mod en offentligt finansieret turnusmodel på tværs af fx regioner og kommuner indeholdende forskellige ansættelsesområder. I arbejdet inddrages ikke-autoriserede psykologer, Studentersektionen samt andre relevante selskaber og sektioner, som er knyttet til de ansættelsesområder, som involveres i arbejdet. Læs mere

4.11. Lov om social service

(Psykologfaglighed i lov om social service)
Dansk Psykolog Forening skal arbejde for, at psykologfaglighed bliver en oftere anvendt og mere selvfølgelig del af arbejdet i relation til “Lov om Social Service”. Dette såvel i behandlingsøjemed som til brug ved børns, unges og familiers behov. Læs mere

4.12. Tavshedspligt i journaler

(Tavshedspligt i forhold til digital journalføring m.v.)
Dansk Psykolog Forening skal arbejde for at sikre, at psykologers etiske forpligtelser i forhold til fx tavshedspligt ikke krænkes som følge af øget tværfagligt samarbejde og digital journalføring i det offentlige. Læs mere

Det er Dansk Psykolog Forenings målsætning med kompetenceudviklingsområdet, at psykologer har mulighed for livslang kompetenceudvikling og forskningsmæssig opdatering, så der sikres høj faglig kvalitet i de ydelser, som vi leverer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge