Reglerne for henvisninger fra lægen skal være mere klare og ensartede, end de er i dag, og psykologer, sygehuse, praktiserende læger og andre behandlere skal i langt højere grad samarbejde og udveksle relevante helbredsoplysninger om patienterne. Det er Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner og Sundhedsministeriet enige om.

Eva

“Vi ser gerne, at borgere kan få tilskud til psykologhjælp, hvis det er psykologbehandling, de har behov for. I dag er det jo sådan på hele det somatiske område, at du kan få den behandling, du har behov for, uanset om du har en livstruende sygdom eller en brækket arm. Sådan er det ikke for de psykiske lidelser, der kan man så at sige fejle noget forkert, og så må man selv betale”.

Moderniseringsudvalget anbefaler bl.a.:

Moderniseringsudvalget har en lang række af anbefalinger om initiativer på både kort og langt sigt. En del af disse forslag vil med stor sandsynlighed ende som overenskomstkrav.

Om henvisning:

 • at man udarbejder et målgruppeskema, som lægerne kan bruge i forbindelse med henvisningen. Desuden, at man i samarbejde med lægerne laver et nyt henvisningsskema, der sikrer, at henviste klienter opfylder de formelle krav, førend der kan udstedes en henvisning.
 • at man laver informationsmateriale til klienterne, som lægen kan udlevere ved henvisningen, så man sikrer, at klienter får større information om rammerne inden for ordningen, inden de henvender sig til psykologen.
 • at fleksibiliteten i anvendelsen af ydelser udvides inden for rammerne af overenskomsten, f.eks. gennem dobbeltkonsultationer, for således at støtte bedre op om klientbehandlingen, når det f.eks. kan være relevant at involvere andre parter i klientens behandling.
 • at man, på længere sigt, arbejder videre med en henvisningsmodel baseret på behov, fx som en forsøgsordning i et afgrænset geografisk område, hvor man lader lægerne henvise på baggrund af behov, og ikke på baggrund af hændelser og diagnoser.

Om samarbejde og informationsdeling på tværs af sektorer – Shared Care:

 • at DR, PLO og DP drøfter og definerer, hvilken relevant information, der kan udveksles gennem henvisninger, startbreve og epikriser i relation til at sikre sammenhæng i klientforløb.
 • at man ved overenskomst forhandlingerne drøfter muligheden for større vidensdeling og samarbejde med psykiatrien. Det anbefales, at psykologerne kan modtage epikriser fra psykiatrien.
 • at psykologpraksis bliver en fuldgyldig del af det sammenhængende sundhedsvæsen, fx. ved at psykologer fremadrettet skal indtænkes i forsøg med shared care om ikke-psykotiske patienter. Både i forhold til levering af behandlingsydelser samt supervision og vejledning.

Om kvalitet og evidens:

 • at principperne for evidensbaseret psykologisk praksis bør skrives ind i praksisoverenskomsten. Disse principper er udarbejdet af DP og peger ikke på en specifik metode.
 • at DR og DP iværksætter et projekt til afklaring af, hvorledes man meningsfuldt kan arbejde med dokumentation, monitorering og feedback af arbejdet i praksis til både psykologer og regioner med henblik på at udarbejde en udgave af Den Danske Kvalitetsmodel tilpasset psykologpraksis.
 • at DR og DP ved overenskomstforhandlingerne drøfter og præciserer de faglige kriterier for at opnå ydernummer.
 • at drøfte muligheden for at psykologer med ydernummer gennem efteruddannelse kan opnå at få mere specialiseret viden inden for de områder, hvor det er relevant i forhold til de målgrupper, der er omfattet af psykologordningen.
MODERNISERING AF POK

Læs Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning.

Rapporten er udarbejdet af Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner og Sundhedsministeriet.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge