Hvordan sikrer kommunerne borgerne en værdig alderdom

Befolkningen i Danmark bliver ældre end tidligere, og i dag er ca. 800.000 danskere over 65 år. De mange flere ældre har medført et øget politisk fokus på at bevare et godt fysisk og psykisk helbred hele livet igennem. I kommunerne forsøger man at gentænke ældreplejen, så ældre borgere kan klare sig selv længst muligt i eget hjem.
Den tredje alder rummer flere ressourcestærke ældre, der stiller større krav til deres hverdag og omgivelser, men den betyder også flere plejekrævende ældre, eksempelvis forventes det at antallet af personer med demens vil stige de kommende år, så flere end 90.000 borgere får en demensdiagnose. Uanset helbred og levealder har alle ret til en god alderdom med høj livskvalitet.

  • Psykologfagligheden bør i højere grad benyttes i ældresektoren.
    • Der er behov for psykologers kompetencer i den kommunale ældresektor. Psykologer har en klinisk specialviden om demens, depression, angst osv., der kan være med til at kvalificere og løfte tværfagligheden i ældreplejen. En del kommuner ønsker at tilbyde en rehabiliterende og forebyggende indsats i samtaler med ældre og deres pårørende. Den opgave har psykologer kompetence til at udvikle og løse, og der bør arbejdes for at oprette stillinger, hvor disse funktioner tænkes sammen med tværgående personalerettede opgaver.
  • Bedre psykosocialt arbejdsmiljø i ældreplejen.
    • Antallet af plejekrævende ældre er stigende, og der er derfor et øget pres på medarbejderne i ældreplejen. Psykologerne kan understøtte plejepersonalets arbejde og ved hjælp af supervision og kompetenceudvikling, kan kvaliteten øges og det gode arbejdsmiljø sikres.
  • Reduktion af ældres medicinforbrug.
    • Selvom det markante overforbrug af blandt andet antidepressiv og antipsykotisk medicin blandt ældre er faldet de senere år, gives der stadig alt for meget medicin, til denne ældre sammenlignet med andre aldersgrupper. Det er simpelthen uværdigt og ældre skal i lige så høj grad som andre grupper have mulighed for samtalebehandling og ikke alene medicinsk behandling.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge