01 "Mange misbrugere er fanget i myten om, at alle dårligdomme
kun er deres skyld. Det er vigtigt for mig at forsøge at hjælpe til
at undgå sådanne tanker og følelser."
Claus Bundgaard Rasmussen, ansat på Gladsaxe Rusmiddelcenter
02 "Det detektivarbejde, der ligger i sammen med borgeren at
undersøge, hvad der er motoren bag misbruget, gør det
interessant og spændende for mig som psykolog."
Winnie Jørgensen, ansat på Center for Alkohol- og Stofbehandling, Roskilde
03 04

Om misbrugsområdet

Gennem de seneste år har der været rejst en del kritik af misbrugsindsatsens kvalitet, og der er opstået et krav om en højere grad af kvalitetssikring og tilsyn i forhold til den misbrugsbehandling, der finder sted. Der er stor efterspørgsel efter evidensbaserede indsatser, der skaber value for money og ensretning i behandling på tværs af landet. Psykologer med stærke kompetencer inden for metode og evalueringsforskning vil kunne gøre en positiv forskel her.

En stor del af mennesker, der har et misbrug, har også samtidig en psykisk lidelse. Derfor er det vigtigt at misbrugsindsatsen ikke kun retter sig mod misbruget, men baserer sig på et dækkende helhedsbillede af borgerens problemstillinger. Psykologer med viden om psykopatologi og om psykoterapi kan udrede, hvad der er på spil for den enkelte, så behandlingsindsatsen tilrettelægges optimalt.

Endvidere er der i langt højere grad end tidligere en forståelse for, at hele familien rammes, når et familiemedlem har et misbrug. Misbrugsområdet kalder således også på psykologer med familieterapeutiske kompetencer.

Psykologer løfter kvaliteten i den kommunale misbrugsindsats

En vellykket misbrugsbehandling kræver en faglig viden om psykosociale problemstillinger og en helhedsorienteret tilgang til den mistrivsel, der ofte går forud for misbruget. Psykologer har denne helhedsforståelse af individet i sin sociale og historiske sammenhæng samt en akademisk viden om metoder og evidens. Derfor er psykologer en oplagt faggruppe i misbrugsindsatsen.

Der er mange faggrupper, der byder ind på misbrugsbehandlingen, og det er langt fra selvskrevet, at kommuner og private tilbud altid ansætter psykologer. Psykologer har imidlertid en specifik faglig viden og kompetencer, som kvalificerer dem til at:

  • Sikre et bredt udviklings- og livsperspektiv i klienternes behandlingsforløb.
  • Skræddersy behandlingen på baggrund af en systematisk screening og en forståelse for komplekse problemstillinger.
  • Være sparringspartner og bindeled til psykiatrien, egen læge samt myndigheder.
  • Agere faglig primusmotor på organisatorisk implementering af behandlingsindsatser og systeminterventioner.
  • Løfte den kommunale indsats i forhold til monitering, dataindsamling samt dokumentation af de behandlingsindsatser kommunen tilbyder.

Muligheder og potentialer for vækst

Det stigende behov for screening af psykiske lidelser hos borgere i misbrugsbehandling betyder, at der fremover er brug for flere psykologer i den kommunale misbrugsindsats. En stor gruppe af misbrugere har ud over misbruget en psykisk lidelse, hvorfor snitfladerne til og samarbejdet med behandlingspsykiatrien er afgørende for at få effekt af behandlingen. Tidlig identifikation af borgerens psykiske lidelser bidrager positivt til behandlingen og er vigtig for en succesfuld misbrugsbehandling. Psykologer med faglig viden om psykopatologi kan på afgørende vis bidrage til en mere effektfuld misbrugsindsats.

Psykologer i misbrugsindsatsen kan være garant for den faglige kvalitet af indsatsen og for at behandlingsstedet indtænker den nyeste forskning og viden om evidens på området. Psykologer kan på denne baggrund være med til at opkvalificere behandlere og andre frontmedarbejdere, der møder borgere.

Der er et stærkt pres på udvikling af familieorienterede behandlingstilbud. I 2011 blev der etableret regionale familieambulatoriefunktioner i alle fem regioner, der bl.a. yder specialiseret svangreomsorg for gravide med rusmiddelproblemer. Folketinget vedtog i 2014 en behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof- og alkoholafhængighed. Der er oprettet en pulje for at styrke kommunernes indsats på alkoholområdet med særlig fokus på en familieorienteret alkoholbehandling. Ydermere er socialstyrelsen i færd med at sikre udbredelsen af et landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer. Der bliver derfor brug for psykologer med ekspertise i børne- og familieterapi.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge