portraet_bodil

Bodil Garne

Cand.pæd.psych.

Ansat i PPR og Forebyggelse for børn og unge, Furesø Kommune

“Vigtigheden af den gode skoledag for barnet og muligheden for at træde ind med råd og vejledning til de voksne omkring det er en motivationsfaktor i mit arbejde”

Bodil Garne er ansat som psykolog i Furesø Kommune, hvor hun arbejder med børn og unge. Psykologarbejdet handler for hende om at bidrage med sin faglighed til at medvirke til øget trivsel, udvikling og læring hos kommunens børn og unge. Fx får alle førstegangsfødende i Furesø Kommune tilbudt en forældreuddannelse bestående af 14 kursusgange, hvor psykologer indgår som oplægsholdere samt i et tværfagligt samarbejde omkring kurset “Furesø Familieliv.” På det kursus får forældrene desuden mulighed for at danne netværk og dele erfaringer, og de bliver gjort opmærksomme på deres barns behov set ud fra forskellige faglige synsvinkler. Tanken er, at barnets behov indbefatter, at forældrene er i stand til at indgå i en velfungerende, trivselsfremmende relation med hinanden.

Herudover foregår en del af arbejdet i daginstitutionerne og på skolerne. Det indebærer dels opgaver med sigte på en forebyggende generel indsats for alle børn og dels opgaver rettet mod konkrete børns særlige behov. Forebyggelse er højprioriteret, og en del af hendes opgaver handler derfor om at arbejde psykologfagligt, inden børnenes problemer vokser sig store. Derfor er det en del af psykologarbejdet hver 14. dag at deltage i konsultative møder på skolerne, hvor det pædagogiske personale modtager sparring i forhold til en anonym sag. Skolens opmærksomhed på børnenes manglende trivsel kan desuden bevirke, at skolens psykolog efterfølgende bliver indkaldt til et samarbejdsmøde med deltagelse af alle relevante parter omkring barnet, blandt andet barnets forældre, lærere og pædagoger.

Hvorfor er det spændende at arbejde indenfor dette område?

– Som børnepsykolog i PPR arbejder man direkte i og på kanten af barnets hverdagsmiljø. Man kan gå ind og ud af barnets sociale fællesskaber i skoler og institutioner og på den måde opnå vigtig viden om barnet, herunder barnets evne til at indgå i relationer. Desuden er der den direkte fokusering på det enkelte barn gennem samtaler, testning med videre. Den ene interessante del af arbejdet er at se og forstå barnet og det fællesskab, som det er en del af. Arbejdsudfordringen ligger blandt andet i at bringe indsigten om barnet over i brugbare forståelser, der kan fremme trivslen, for eksempel barnets trivsel i skolen.

Som PPR-psykolog risikerer man at se et anderledes barn end det, man fik beskrevet af for eksempel forældre eller lærere på samarbejdsmødet. Hvordan kan det mon være? Hvad har dannet de voksnes forståelse af barnet? Og hvad skal der til for at forståelsen af barnet bliver mere konstruktiv? Det er spændende at arbejde i et uforudsigeligt felt, og det vil jeg tillade mig at kalde det, når børnenes vanskeligheder bliver beskrevet med udgangspunkt i de voksnes opfattelse.

Vigtigheden af den gode skoledag for barnet, og muligheden for at træde ind med råd og vejledning til de voksne omkring det, er også en motivationsfaktor i mit arbejde. Sociale fællesskaber har stor betydning for mennesker, og de bør derfor udvikles og vedligeholdes fremfor at overgå til virtuelle fællesskaber. Alle børn har brug for social deltagelse, tryghed og venskaber i løbet af skoledagen. Skoledagen er blevet længere, så det skal være godt for barnet i skolen, både socialt og fagligt. Hvis man kommer ind tidligt omkring et barn med særlige behov kan det betyde, at institutionen og/eller skolen bliver bedre rustet til at imødekomme barnet, sådan at barnet møder anerkendelse og respekt på trods af dets egenart.

Hvilken værdi har det, at du er psykolog?

– Pædagogisk Psykologiske Vurderinger (PPV’er) kan være anbefalinger vedrørende barnet, der bliver videregivet på samarbejdsmøder eller som skriftlige rapporter. Disse vurderingerne mener jeg har værdi, når de tages i brug.

Mere generelt håber jeg igennem min faglige forståelse at have opbygget et værdifundament, der skinner igennem i forhold til diverse faglige drøftelser og input på møder. I kraft af uddannelse og erfaring er det klart, at vi psykologer har erhvervet os en brugbar viden og nogle anvendelige redskaber. Jeg ser samtidig en værdi i ligeværd, altså det at se på den anden som lige meget værd som en forudsætning for, at det er brugbart, det jeg siger, gør og vil.

Hvilke myter møder du om dit arbejde?

– Jeg har hørt forældre søge privat psykologhjælp med den begrundelse, at det er umuligt at få hjælp igennem skolepsykologen, men sådan ser jeg det nu ikke hos os. Der eksisterer altså vel en myte om, at psykologen ikke er til at få fat på, men vi arbejder jo en del af tiden ude på skolerne og i miljøerne omkring børnene.

En anden myte kommer fra andre psykologer, der ser PPR-arbejdet som noget af det mest stressende psykologarbejde, der findes. Personligt oplever jeg, at der også er stor frihed i forhold til det at administrere tiden og kalenderen, så for mig handler det om evnen til at skabe en holdbar balance imellem arbejdsliv og fritid.

Har du gode råd til andre psykologer?

– En psykologkollega sagde tidligt i min psykologkarriere til mig: Sørg for max tre aftaler om dagen. Rådet har jeg ikke altid fulgt, men tit tænkt på. Nogle dage kan man godt klare flere aftaler, men så kommer der let et hængeparti på grund af det skriftlige og det uventede, der tit vil opstå.

Ellers vil jeg mene, at interessen for barnet i skolen er et vigtigt element i arbejdet, såvel som interessen for sociale relationer, fællesskaber, klasser og familier. Uanset spædbarn, barn, ung eller voksen er det en god idé at møde et menneske præcis lige der, hvor det er – og selv være veloplagt, nysgerrig og åben.

PORTRÆTTER INDEN FOR PPR

portraet_bodil

Bodil Garne
Cand.pæd.psych.
Ansat i PPR og Forebyggelse for børn og unge, Furesø Kommune

Else-Marie_Mathiasen

Else-Marie Mathiasen
Cand.psych.
Ansat i Greve PPR

Louise_Einspor

Louise Einspor
Cand.psych.
Ansat i PPR, Gladsaxe Kommune

portraet_louise-fransgaard

Louise Fransgaard
Cand.psych.
Ansat i projekt under Socialstyrelsen

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge