Den tredje alder - hva' nu? Konference om fremtidens ældre

Den 3. februar 2016 inviterede Dansk Psykolog Forening i samarbejde med Ældresagen til en konference på Christiansborg om fremtidens ældreindsats.

Den danske befolkning bliver ældre og ældre – der bliver både flere raske og ressourcestærke – og flere syge og ressourcesvage ældre. Dansk Psykolog Forening og Ældresagen ønskede med konferencen at sætte fokus på, hvordan vi som samfund imødekommer de udfordringer og muligheder som denne udvikling vil bringe.

Programmet bestod dels i en række indlæg fra praktikere, der på forskellig vis har erfaring med udviklingen på ældreområdet og forslag til løsninger. Og dels i en politisk debat mellem sundhedspolitikere i folketinget og i kommunerne, samt Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening og Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen.
Konferencen henvendte sig til personer med professionel interesse i den trejde alder, og deltagerskaren var utroligt blandet lige fra helt unge psykologistuderende med en spirende interesse for området og lokalformænd i Ældresagen med mange flere år på bagen. Evalueringen viser, at dagen har været med til at åbne manges øjne for, hvor vigtigt det er at der kommer flere psykologer på ældreområdet til at berige det tværfaglige samarbejde på området. Dette gjaldt både psykologer, der gav udtryk for en lyst til at arbejde med området, og for samarbejdspartnere og ledere i den kommunale ældresektor, der efterspurgte flere psykologer på området.

Program

Se programmet HER

Slides fra konferencen

Program
Bjarne Hastrup
Vibeke Sjøgreen
Jan-Henrik Winsløv
Christine E. Swane
Karen Pallesgaard Munk

Video fra konferencen

KLIP FRA INTERVIEW MED BJARNE HASTRUP

“80.000 demente. Kommunerne har en kæmpe opgave”

“Der er en grund til at ældre bliver triste. Behov for udredning og behandling”

“Brug for psykologien og andre fagdiscipliner i rehabiliteringen”

KLIP FRA INDLEDNING TIL KONFERENCEN VED EVA SECHER MATHIASEN OG BJARNE HASTRUP

Eva byder velkommen til konferencen.
“Ønsker at sætte debat igang ÆS og DP …”

Fra Evas indledning.
“Psykoterapi ruster bedre end medicin …”

Fra Bjarne Hastrups indledning.
“Alliancer er vigtige …”

KLIP FRA DEBATTEN

Velfærdsteknologi (Bjarne Hastrup).

Velfærdsteknologi (Erik Christensen).

Velfærdsteknologi (Jane Heitmann).

Velfærdsteknologi (Ninna Thomsen).

Velfærdsteknologi (Eva Secher Mathiasen).

Brug for psykologer (Jane Heitmann).

Brug for psykologer (Ninna Thomsen).

Brug for psykologer (Eva Secher Mathiasen).

Arbejdsmarkedet (Jane Heitmann).

Arbejdsmarkedet (Bjarne Hastrup).KONFERENCE OM DEN 3. ALDER (4 DELE)

Den Tredje Alder – del 1.

Den Tredje Alder – del 2.

Den Tredje Alder – del 3.

Den Tredje Alder – del 4.Virksomme løsninger på tværs. Konference om rusmiddelafhængighed og psykisk lidelse

Dansk Psykolog Forening afholdt i samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab under Lægeforeningen en konference med fokus på virksomme løsninger i behandlingsindsatsen for mennesker med samtidig rusmiddelafhængighed og psykisk lidelse. Gennem mange år har disse mennesker været kastebold mellem systemerne, fordi deres rusmiddelafhængighed umuliggjorde behandling for den psykiske lidelse og omvendt.

Konferencens oplægsholdere fortalte nogle af de gode historier fra hverdagen – hvor psykologer, psykiatere, misbrugsbehandlere og embedsmænd i kommuner og regioner faktisk har fundet nogle løsninger, som tager hånd om problemstillingen og hjælper disse mennesker videre.

Som en udløber af konferencen har Eva Secher Mathiasen (formand for DP) og Torsten Bjørn Jacobsen (formand for Dansk Psykiatrisk Selskab) sammen udgivet en debatartikel, som understreger, hvor vigtigt det er at have en systematisk opsporing af psykisk lidelse i forbindelse med rusmiddelafhængighed – og omvendt – fordi det er så udbredt at mennesker lider af begge dele. Du kan læse artiklen HER

Program: Se programmet HER

Oplæg fra konferencen: Se oplægsholdernes slides nedenfor:
Velkommen
Per Nielsen og Steffen Røjskjær
Michael Lau Bech-Hansen
Winnie Jørgensen
Amund Aakerholt
Birgitte Thylstrup
Asger Krogager Kjellerup

Tidlig indsats – ja! Vi kan gøre det bedre sammen! Konference på PPR-området

Psykologkampagnens konference på PPR-området blev et tilløbsstykke. Sammen med BUPL satte vi fokus på, hvordan den tidlige indsats i daginstitutionerne kan styrkes gennem et tættere og løbende samarbejde med PPR. Gennem de sidste år har der på PPR-området været et meget stort fokus på skoleområdet med skolereformen og den stærke inklusionsdagsorden i skolen. Vi var enige med BUPL om, at det er vigtigt at flytte fokus hen på, at mange problemer i skolen kan forebygges ved at tage fat om børnenes allertidligste tegn på mistrivsel og chanceulighed. Og det kan kun ske gennem et nært samarbejde med daginstitutionen.

Det har været spændende og lærerigt at arrangere konferencen sammen med en anden fagforening omkring et emne, hvor vi har nærmest sammenfaldende interesser. BUPL er som forening godt fem gange så stor som DP målt i antal medlemmer. Det gør det muligt for dem at have en langt større specialisering i sekretariatet, og dermed en række eksperter og politiske konsulenter, som vi i DP kun kan drømme om. Det har været berigende for os i samarbejdet om konferencen at kunne trække på denne ekspertise og vi håber, der er skabt en grobund for et fortsat samarbejde.

Dansk Psykolog Forening. Velkommen til konferencen

Rie Rasmussen, Medlem af bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Velkommen til konferencen

Sanne Lorentzen, formand for BUPLs lederforening

Se programmet for dagen HER. Du kan finde video af hele konferencen længere nede på siden.

Dagens program spændte over mange forskellige erfaringsverdener. Fra forskningens verden fortalte Kirsten Elisa Petersen (Aarhus Universitet) om betydningen af forebyggende indsatser i daginstitutioner. Kirsten anvender begrebet ”børn i nødsituationer” frem for ”udsatte” børn og fremhævede at indsatsen skal være forskellig alt efter om daginstitutionen er en type A, B eller C – baseret på antallet af børn fra socialt belastede familier.

Fra praksisverdenen hørte vi fra Herlev Kommune om åben rådgivning, et nyt koncept, der er rullet ud i alle daginstitutioner i kommunen. Konceptet indebærer, at PPR kommer jævnligt på besøg og er til rådighed og således bliver synlig i hverdagen, og at medarbejderne kan drøfte ”små” bekymringer og dermed professionalisere refleksionerne og en evt. indsats så tidligt som muligt. Fra Aarhus hørte vi om erfaringerne med at styrke indsatsen for flygtningebørn. Aarhus Kommune har i 2015 modtaget ca. 170 flygtningebørn, som går i daginstitution eller skole, og har dermed en volumen, som gør det muligt at fokusere indsatsen. Andre – mindre – kommuner kan dog sagtens tage ved lære af erfaringerne; det kræver at man sætter sig lidt ind i problematikkerne (oplægsholderne henviste til ”Børn og unge med flygtningebaggrund – anbefalinger til professionelle” af Edith Montgomery & Sidsel Linnet) men også at man husker, at en flygtningefamilie først og fremmest er en familie; ved at spørge ind til deres liv, som man gør med alle andre, kommer man langt.

IMG_2992Ane Stallknecht, formand for dagtilbudsnetværket i KL’s Børne- og Kulturchefforening, fortalte om de kommunale chefers bud på, hvordan vi kan få mere fart på den tidlige indsats i daginstitutionerne. KL er enig i, at der skal gøres mere for at fremme den helt tidlige indsats, så vi kan håbe på politiske udmeldinger, der understøtter dette arbejde.

Endelig tog Vicki Sieling os en tur med i helikopteren og kiggede på den tidlige indsats i kommunerne set udefra. Vicki er privatpraktiserende psykolog og møder således både pædagoger, PPR, og forældre i mange forskellige kommuner i forbindelse med indsatser på småbørnsområdet. Vicki italesatte paradokset mellem den koordinerende og den samskabende tilgang til inklusionsopgaven, og beskrev, hvor svært det kan være for de professionelle fra både PPR og daginstitutioner at balancere mellem de to samarbejdsformer. For at få et optimalt samarbejde skal parterne være opmærksomme på, hvem der leverer præmisserne for samarbejdet – hvis PPR-psykologen altid er præmisleverandør, opnår man aldrig den samskabende arbejdsform, som virkelig vil kunne gøre en forskel.

Oplæg fra konferencen:

Kirsten Elisa Petersen, lektor Aarhus Universitet

Ane Stallknecht, formand for BKF’s Dagtilbudsnetværk

Herlev Kommune

Aarhus Kommune

Vicki Sieling

Se hele konferencen på video:

PPR-Konference om Tidlig indsats (del 1)

Kirsten Elisa Petersen, Lektor, Aarhus Universitet

Ane Stallknecht, Formand for Dagtilbudsnetværket i KL’s Børne- og Kulturchefforening

Åben konsultation som fast tilbud i daginstitutioner:
Charlotte Nüchel, psykolog og Heidi Korsgaard, koordinerende tale-/hørekonsulent, Herlev Kommune

PPR-Konference om Tidlig indsats (del 2)

En styrket opmærksomhed på flygtningebørn:
Kirsa Just, psykolog, og Jette Roed, pædagogisk konsulent,
i PPR og specialpædagogik, Aarhus kommune

PPR-Konference om Tidlig indsats (del 3)

Vicki Sieling, psykolog, supervisor og udviklingskonsulent

Ønsker til fremtidens samarbejde mellem PPR og dagtilbud
Rie Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Dansk Psykolog Forening og
Sanne Lorentzen, formand for BUPL’s Lederforening)

Engageret fremmøde til Psykologkampagnens inspirationsdage

Psykologkampagnen havde i samarbejde med a-kassen AKA arrangeret to inspirationsdage i København og Aarhus for ledige psykologer, hvor fokus lå på det pionerarbejde, der venter for de psykologer, der vil gå nye veje i den offentlige sektor.

Den berømte værktøjskasse

IMG_3968 Det var både udfordringssøgende dimittender og  arbejdshungrende ledige psykologer, der var mødt  op til Psykologforeningens to inspirationsdage i  København og Aarhus i begyndelsen af november.  Her kunne de høre om tre psykologers arbejde i  inden for henholdsvis beskæftigelses-, misbrugs-  og ældreområdet. Fælles for de tre psykologer var deres begejstring for at hjælpe andre mennesker og at se betydningen af deres arbejde hos de personer, der bliver påvirket af det, om det så er ældre, arbejdsløse eller stof- og alkoholmisbrugere. En af psykologernes pointe var, at når området er nyt, er der masser af mulighed for at præge udviklingen og sit eget arbejde, hvilket er utroligt motiverende. En anden af psykologerne fortalte, at hun selv, da hun var nyuddannet, var meget i tvivl om, hvad hendes såkaldte ”værktøjskasse” indeholdt, men at det bliver tydeligt, når hun arbejder sammen med andre faggrupper.

Ud fra reaktionerne hos de fremmødte ledige kunne det tyde på, at tvivlen om værktøjskassens indhold langt fra er enkeltstående. De fremmødte ledige psykologer var alle meget opsatte på at komme i arbejde og de var meget engagerede i arrangementet. Efter hvert oplæg blev der stillet uddybende spørgsmål og diskuteret energisk i de små grupper ved hvert bord.

Motivation er vejen til jobs

img_3976-300A-kassen AKA gav tips til uopfordrede jobansøgninger og lagde stor vægt på metoderne til at klarlægge, hvilken motivation man søger jobs med. Et vigtigt råd i jobansøgningen er at finde ud af følgende: Hvad kan du, hvem er du, hvad vil du og hvad ved du? Det kan anbefales at bede potentielle arbejdsgivere om kaffemøder eller telefonsamtaler for på forhånd at få uddybet, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren ville kunne udføre og optimere som psykolog i organisationen. Dernæst skal ansøgningen tydeligt fortælle om ansøgerens egen motivation for at søge arbejdet og komme med forslag til hvordan arbejdsopgaverne kan løses.

Sabine Friis, der er selvstændig psykolog, kom og fortalte om, at man som psykolog skal være innovativ, men stadig holde fast i den psykologfaglige professionalisme og etik. Disse overvejelser og erkendelser skal medtages i jobsøgningen, hvor det også er vigtigt at huske, at et nej ikke handler om ansøgerens person, men om arbejdspladsens situation.

Undskyld, må jeg lige få ordet igen?

IMG_3980Deltagernes diskussionslyst og fælles iver for at komme i arbejde og udforske Det nye Land, var så stor, at det var svært for oplægsholderne at komme til orde igen efter de korte pauser. Der var ikke den her velkendte akavede stilhed i pauserne eller når oplægsholderen forhørte sig, om der var nogle spørgsmål fra salen. Én efter én blev hænderne rakt i vejret, hvorefter spørgsmålene og samtalerne flød naturligt og længe. Deltagerne var kommet for at få svar på, hvordan de kommer ud på arbejdsmarkedet igen eller får et udfordrende job for første gang, hvilket godt kan være svært, men langt fra er umuligt. Det kræver, at der tænkes alternativt og at man er villig til at betræde ukendt land og kæmpe for sin egen berettigelse dér.

Efteråret 2015 tager Psykologkampagnen på virksomhedsbesøg

Dansk Psykolog Forening tager i øjeblikket og frem til udgangen af året på virksomhedsbesøg, er til stede på konferencer og holder arrangementer for at påvirke arbejdsgivere til at ansætte (flere) psykologer. Læs mere her.

Psykologkampagnen og KL’s Ældrekonference 2015

stand m gang i

Psykologkampagnen havde en velbesøgt stand ved KL’s Ældrekonference 2015 i Kolding den 21. september. Udover folk fra DP’s sekretariat var Anna Aamand og Susanne Bollerup Overgaard fra ekspertgruppen tilstede i standen. Standen var placeret lige ved ind- og udgangen til den sal, hvor hovedprogrammet blev afholdt. Placeringen gjorde det svært for de 750 deltagere at undgå at lægge mærke til Psykologkampagnen og hvordan psykologer kan være med til at styrke indsatsen i ældreplejen.

Ud over en stor interesse for at høre om hvordan man i kommunerne med fordel kan tænke psykologer ind i fremtidens ældrepleje, var der mulighed for at vinde en konsultation med en ældre-psykolog om en ressourcekrævende borger. Omkring 60 interesserede bad om mere information og deltog samtidig i konkurrencen. Albertslund Kommune blev den heldige vinder, der nu kan se frem til et besøg af Anna Aamand.

Faktisk kan man sige, at der ingen tabere var – idet alle bliver kontaktet af Dansk Psykolog Forening for at høre meget mere om, hvordan den kommunale ældrepleje med fordel kan ansætte psykologer.

stand m as

15. og 16. september 2015 i København og Aarhus: Velbesøgte møder om beskæftigelse

Over 60 psykologer med interesse for arbejdet i beskæftigelsesindsatsen mødtes i Dansk Psykolog Forenings lokaler i København og Aarhus midt i september 2015. Der var sat tid af til at tale sammen på kryds og tværs og udveksle erfaringer og ideer, og snakken gik livligt.

Aftenens første oplæg tog fat på det komplekse lovgivningsmæssige grundlag for arbejdet i beskæftigelsesindsatsen. Hvis budskabet skulle koges helt ned til én sætning så er det: ”Sørg for at kende formålet med din opgave og vær bevidst om, hvilket lovgivningsmæssigt grundlag, du arbejder på. Læs mere om oplægget ved jurist Susanne Wiederquist her.

Aftenens andet oplæg var psykologfagligt og handlede om, hvordan kognitive vanskeligheder ofte bliver helt overset i jobcenterarbejdet. dette sker, fordi der alt for mange steder ikke er den fornødne (psykolog-)faglighed til at få øje på kognitive problematikker og til at sørge for, at indsatsen omfatter disse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bevilget 10 millioner kr. til et tre-årigt projekt, hvor der skal udvikles erfaringer med vidensbaseret rådgivning og psykoedukation. Psykolog Klaus Christensen fortalte på mødet om sin mangeårige involvering i dette arbejde. Læs mere om det her.

Årsmøde 2015

Mandag den 1. juni holdt vi årsmøde i Dansk Psykolog Forening med deltagelse af over 150 psykologer fra hele landet.

Mødets fokus var de største strategiske udfordringer på velfærdsområdet i de kommende 10 år – og hvordan psykologer kan bidrage til at løse disse udfordringer.

Læs mere om Årsmødet 2015.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge