Almen supervisionsteori (for TR’er) København (fra DPs kursusprogram)

 
Undervisere
   Jan  Anne  Birgitte

Jan Nielsen, cand. psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt.
Anne Engholm Hedegaard, Ph.D., cand.psych.aut. og 
Birgitte Petersen, cand.psych., Ph.D., autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisorgodkendt. 

Formål
Formålet er at sætte dig i stand til selvstændigt og på specialistniveau at tilrettelægge, udføre og evaluere supervisionsopgaver, herunder yde supervision til psykologer, samt vurdere den faglige udvikling hos supervisanden.

Kurset er godkendt til den teoretiske del af supervisoruddannelsen. Her opnår specialisten viden og kompetence til at anvende eget teoretisk ståsted i sin rolle som supervisor og foretage afgrænsning til andre teorier. Kurset er godkendt til 19.2.4. Supervisionsprocessens teori og metode med 30 timer.
Du vil efterfølgende have mulighed for, at tilmelde dig kurset Supervision af supervision. Kursusbeskrivelse finder du her

 

På kurset arbejdes med centrale temaer og problemstillinger, der primært knytter an til supervision af udrednings- og behandlingsarbejde, samt selve supervisionsprocessen. Hovedvægten lægges på almen supervisionsteori, dog med eksempler hentet fra specifikke supervisionsteorier og -metoder.

Læringsmål 

Kurset vil give dig overblik over supervisionsområdets væsentligste temaer og begreber, og disses relevans for dit praktiske arbejde som supervisor, herunder viden om, hvordan supervisionsforløb tilrettelægges, gennemføres og evalueres.

Dette vil gøre dig i stand til (færdigheder):

 • At kunne tilrettelægge, gennemføre og evaluere supervisionsforløb på specialistniveau;
 • At kunne identificere og analysere supervisionens komplekse interpersonelle og organisatoriske forhold;
 • At kunne afdække dilemmaer og faldgruber, samt mangelfuld afgrænsning af supervision og supervisors rolle;
 • At vurdere forskellige løsningsmuligheder og metoder i supervisionsprocessen, herunder deres konsekvenser og etik.

Dette vil give dig kompetencer i:

 • At reflektere over og opleve større bevidsthed om ansvar og ansvarsfordeling mellem supervisor, supervisand og evt. tredjepart fx leder eller arbejdsgiver.


Målgruppe 

Psykologer der ønsker supervisorgodkendelse og som har praktisk erfaring som supervisorer.  

Undervisningsform 
Oplæg, plenumdiskussioner og gruppearbejde i varierende form afhængig af temaer.

Temaer i kurset

 • Supervisionsbegrebet
 • Supervisionens formalia
 • Supervisor og supervisand
 • Supervisionsrelationen
 • Udvikling hos hhv. supervisor og supervisand
 • Supervisionsformater
 • Etik, dilemmaer og spændingsfelter
 • Hvad siger forskningen?
 • Evaluering og supervisors kontrolfunktion
 • Valgfrit emne fx tværfaglig supervision/supervision af andre fagliggrupper placeres i et katalog med flere muligheder).


Forberedelse 

Litteratur som forventes læst til de enkelte kursusgange kan ses her! Endvidere kan du også finde en referenceliste og supplerende litteratur samme sted. 

Deltagerne vil blive bedt om at medbringe eksempler på udfordringer, dilemmaer eller konkrete problemstillinger i deres nuværende (eller tidligere) supervisionsforløb til smågruppe- eller plenumdiskussion.

Efter kurset 
Du tilbydes efterfølgende deltagelse i et 20-timers praktisk kursus baseret på supervision af supervision, hvorved den viden, samt de færdigheder og kompetencer som du har erhvervet på dette teoribaserede kursus kan trænes i direkte supervisionsarbejde, og dermed opnå en højere grad af teori-praksis-integration.

De to kurser tilsammen dækker ”supervisionsprocessens teori og metode”, 30 timer og ”supervision af supervision” 20 timer.

Litteratur
Litteraturen som læses til forberedelse af kurset kan downloades fra "Mit DP" ca. 3 uger inden kursets start.

Evaluering 
Midtvejs- og slutevaluering internt på kurset, samt foruden den obligatoriske evaluering i fht. DP.

Godkendt til 
Fælles krav til alle supervisoruddannelserne: 19.2.4., 30 timer.

FAKTA

Navn

TR / AMR kurser – Almen supervisionsteori (for TR’er) København (fra DPs kursusprogram)

Ref.nr.

2018194

Sted

Dansk Psykolog Forening København
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

map