Høring over fornyet forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

 I

I november 2020 sendte regeringen udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) i høring. Dansk Psykolog Forening afgav høringssvar, som både foreningens Corona-ekspertpanel og bestyrelse var inde over udarbejdelsen af.

Regeringen har efterfølgende revideret deres lovudkast og sendt det nye udkast i høring med frist 15. januar 2021, og igen har foreningen afgivet høringssvar. Ligesom sidste gang har DP’s Corona-ekspertpanel bidraget til høringssvaret, som bestyrelsen efterfølgende godkendte.

De væsentlige ændringer i den nye version af lovudkastet beskrives i høringsbrevet som følgende:

 • Indførelse af bestemmelser om parlamentarisk kontrol med udmøntning af en række ministerbemyndigelser, der er særligt indgribende, som fx
  forsamlingsforbud og restriktioner for f.eks. erhvervslivet.
 • Styrkelse af Epidemikommissionens rolle og sammensætning.
 • Krav om, at bemyndigelser, som omfattes af den parlamentariske kontrol, som udgangspunkt maksimalt kan have en tidsmæssig gyldighed på 4 uger ad gangen.
 • Muligheder for tvang over for en flerhed af personer begrænses.
 • Muligheden for at påbyde vaccination udgår.
 • Der indføres en automatisk domstolsprøvelse ved individuelle påbud om
  foranstaltninger, som har karakter af frihedsberøvelse.
 • Der indføres pligt til løbende at efterprøve (revurdere) påbud om
  tvangsforanstaltninger med henblik på at sikre, at et påbud om f.eks. behandling fortsat er relevant og proportionalt.
 • Oprettelse af Ankenævnet for Epidemiloven.

 

DP forholder sig i høringssvaret positivt over for en række af disse ændringer, herunder begrænsninger ift. tvang, indførelse af parlamentarisk kontrol, en styrket epidemikommission, samt at muligheden for påbud om vaccination udgår. DP stiller sig dog fortsat kritisk ift. mulighederne for at anvende tvang over for enkeltpersoner samt overfor nødvendigheden af yderligere hjemlende lovgivning ift. den allerede gældende psykiatrilov.

Som ved det første høringssvar har det været højt prioriteret af foreningen at bidrage med solid og underbygget psykologfaglig og forskningsmæssig viden i forhold til så vigtig, alvorlig og kompliceret en problematik som fremlægges i loven og behandles i høringssvaret. Samtidig er det et signal til befolkningen om, hvad psykologer mener og finder evidens for om epidemiloven og især de invasive tvangsforanstaltninger.

Høringssvaret italesætter endnu en gang de potentielt alvorlige samfundsmæssige og psykologiske konsekvenser af pandemien samt af tvangsforanstaltninger som sådan og peger på nødvendigheden af at anlægge og inddrage psykologfaglige og folkesundhedsmæssige perspektiver i lovgivning, restriktioner og respons for at imødegå de mulige konsekvenser for den mentale sundhed.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge