Indsatsområder i DP: Sundhedspsykologi og hjerneskaderehabilitering

 I

Sundhedspsykologi og Hjerneskaderehabilitering er to af i alt fire særligt prioriterede områder i DP’s arbejdsprogram, som blandt foreningens mange politiske opgaver får ekstra fokus i den kommende generalforsamlingsperiode. Læs nyt fra de to arbejdsprogramudvalg, der driver indsatsen i Sundhedspsykologi og Hjerneskaderehabilitering.

Behov for flere psykologer i sundhedsvæsnet
Psykologer i hospitalsvæsnet anses for flødeskum på kagen. Den myte skal forskning og dokumentation af effekten af psykologernes arbejde nu ændre på.

”Flere psykologer skal arbejde med somatisk syge borgere”. Det var generalforsamlingens formål med at nedsætte et arbejdsprogramudvalg indenfor sundhedspsykologi, og arbejdet blev skudt i gang med to kick-off-møder i Aarhus og København for i første omgang at kortlægge det sundhedspsykologiske felt og undersøge tendenser og politiske muligheder.

På møderne deltog både forskere og praktikere fra flere sundhedspsykologiske felter, og den overordnede konklusion på mødet i København blev, at der er stort behov for flere psykologer og deres kompetencer i sundhedsvæsnet.

Men forsamlingen fastslog samtidig, at det er en stor udfordring for psykologerne i somatikken at gøre sig selv berettiget i sundhedsvæsenet.

– Psykologien bliver i hospitalsvæsenet anset som flødeskum på kagen, og det er en myte, vi skal gøre op med, sagde oplægsholder Dorthe Sund From blandt andet.

Det blev foreslået, at det som løsning på den udfordring er nødvendigt at tale ’lægeverdenens sprog’ gennem mere forskning i både de sundhedspsykologiske og sundhedsøkonomiske elementer. Effekten af psykologernes arbejde i sundhedssektoren skal dokumenteres bedre, og i den sammenhæng savnes der evidens, efteruddannelse og sundhedsøkonomiske analyser, var nogle af buddene fra forsamlingen.

Der bliver nu udarbejdet et kommissorium og nedsat en arbejdsgruppe.

Neuropsykologernes position skal styrkes
24.500 voksne estimeret rammes årligt af en hjerneskade, og Sundhedsstyrelsen beskriver inddragelsen af neuropsykologer både under indlæggelse og i det efterfølgende rehabiliteringsforløb som nødvendig.

Det er baggrunden for, at hjerneskaderehabilitering er blevet et af de fire politisk prioriterede nedslagspunkter, der nedsættes et arbejdsprogramudvalg til.

Udvalgets skal arbejde for, at mennesker med erhvervet hjerneskade får adgang til psykologernes kompetencer for at sikre kvalificeret udredning og rehabilitering, og det arbejde blev indledt med to ekspertgruppemøder, hvor praktikere og forskere inden for både børne- og voksenområdet var repræsenteret. Her blev det diskuteret, hvilke problemstillinger neuropsykologer står over for, samt hvilket fokus arbejdsprogramudvalget skal have fremadrettet.

Konklusionen var, at der er behov for at definere neuropsykologens rolle i rehabiliteringsprocessen, og via det styrke neuropsykologens position og berettigelse. Det blev samtidig konkluderet, at en analyse af de samfundsøkonomiske gevinster ved inddragelse af neuropsykologer ved behandling af mennesker med erhvervet hjerneskade er nødvendig.

– Min forhåbning er, at vi starter en proces, hvor vi gennem målrettet arbejde kan få opdyrket et samarbejde med relevante patientorganisationer og italesat nogle af de vigtigste dagsordener over for medier og politikere, samt at man af den vej kan styrke neuropsykologernes position i samfundet, siger formand for arbejdsprogramudvalget Camilla Wulf-Andersen om de ønskede resultater af arbejdsgruppens arbejde.

Hun siger i samme forbindelse, at de indledende møder har været meget værdifulde i frembringelse af information på feltet både praktisk og forskningsmæssigt.

Også her bliver der nu udarbejdet et kommissorium, der skal besluttes i bestyrelsen og derefter nedsat en arbejdsgruppe.

FAKTA: ARBEJDSPROGRAMMETS FIRE INDSATSOMRÅDER

Medlemmerne besluttede på Dansk Psykolog Forenings generalforsamling i marts 2016 at oprette fire arbejdsprogramudvalg til at løfte særligt politisk prioriterede opgaver.

De fire områder for perioden frem til 2018 er Gerontopsykologi, Hjerneskaderehabilitering, Børns Udvikling og Sundhedspsykologi.

Der indledes med at indhente input fra både forskere og praktikere indenfor forskellige grene af det psykologfaglige felt. På baggrund af ekspertgruppemøderne bliver der udarbejdet et kommissorium, og derefter nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil herefter arbejde mod kommissoriets mål i perioden frem til næste generalforsamling i 2018.

Nyhedsbrevet vil løbende komme med statusopdateringer fra de fire udvalg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge