Information fra Sundhedsstyrelsen vedr. justeringer iht vaccinationsplan og skærpede kriterier for vaccination af personale i dele af sundheds-, social- og praksissektoren

 I

Myndighederne har vedtaget skærpede kriterier for vaccination af personale i dele af sundheds-, social- og praksissektoren, og vi er ligesom tidligere blevet bedt om at informere herom.

I forbindelse med at Sundhedsstyrelsen (SST) justerede vaccinationsplanen den 17. marts 2021 blev det udmeldt, at efter den 19. marts 2021 ville visitation til fremskyndet vaccination i målgruppe 4 kun kunne ske undtagelsesvist og efter særlig, fastlagte kriterier. Imidlertid var der allerede visiteret over 100.000 til vaccination i målgruppe 4, hvoraf mange også er blevet inviteret med brev i e-boks. Det er SSTs vurdering, at mange af disse personer ikke opfylder de kriterier for vaccination, som blev implementeret den 19. marts 2021. De 100.000 personer skal derfor som udgangspunkt visiteres i henhold til alder eller revisiteres til fremskyndet vaccination i målgruppe 4 i henhold til de nuværende kriterier.

I notat af 21. april beskriver Sundhedsstyrelsen håndteringen af det fremadrettede vaccinationsforløb for dem, der er visiteret til vaccination med Vaxzevria® (tidligere kaldet COVID-19 Vaccine AstraZeneca, hvilket har været pauseret), hvoraf nogen har modtaget 1. stik, og hvordan personale fremadrettet kan visiteres til fremskyndet vaccination i gruppe 4. Du finder notatet HER (indsæt det endelige notat).

De nye skærpede kriterier for fremskyndet vaccination er følgende:

Visitationskriterier for målgruppe 4 per 21. april 2021

Kriterier for henvisning af personer i gruppe 4 skærpes med følgende tillæg til nedenstående kriterier:

 • Personale skal være under 60 år, da personer med denne alder allerede er inviteret i henhold til alder eller forventes at blive det inden for få uger.
 • Der skal foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den pågældende ansatte i sundhedsældre- eller socialsektoren opfylder nedenstående kriterier

Personalet skal opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

 • Personale, der i deres arbejdsfunktioner ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
 • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene6 på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation ift. symptomer på COVID-19, fx personer med nedsat kognitiv funktionsevne.
 • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).
 • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

Tidsfrist for henvisning

 • Personale på 50-59 år (fødselsårgange fra 1971 til 1962 inklusiv) kan henvises, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 30. april 2021 (SST har efterfølgende ændret denne frist til den 11. maj 2021).
 • Personale under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 21.maj 2021.

Eksempler på personale, der er omfattet af de opdaterede visitationskriterier og kan henvises til fremskyndet vaccination i målgruppe 4

 • Personale med tæt patientkontakt, fx læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, bioanalytiker, ambulanceredder mv. der modtager patienter der ikke er visiterede, fx på akutmodtagelse samt i akutberedskabet.
 • Personale med tæt patientkontakt, fx læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, bioanalytiker, fysioterapeuter, tandlæger mv. der plejer og behandler patienter med COVID-19, fx på medicinsk afdeling, intensiv afdeling samt regional tandlægevagt og tand-mund-kæbekirurgiske afdelinger, der behandler COVID-19 patienter med akutte tandproblemer. Personale med tæt kontakt med patienter, der kan have symptomer, der er forenelige med symptomer på COVID-19, fx i almen praksis eller anden speciallæge
 • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en sufficient visitation ift. symptomer på COVID-19, fx personale i omsorgs- og specialtandplejen, visse speciallæger, handicaphjælpere, fx BPA-hjælpere, der udfører trachealsug, på borgere, der har svært ved at give udtryk for eventuelle symptomer på COVID-19 grundet fx nedsat kognitiv funktion.
 • Personale, der har behandlings-og plejeopgaver med tæt kontakt til uvisiterede borgere med akutte symptomer på sygdom, der er i særlig øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, fx i kommunale akutfunktioner, samt tilsvarende private tilbud.
 • Plejepersonale og andre sundhedspersoner, med arbejdsopgaver, der kræver tæt fysisk kontakt, på fx plejecenter, midlertidige pladser mv. samt sociale botilbud med beboere i særlig øget risiko, hvor der formodes at være en lav andel færdigvaccinerede blandt borger/beboere (under 80 pct.) eller hvor der gennem en perioder har været høj grad af smitteudbredelse lokalt.

 

Eksempler på personale, der er ikke omfattet af de opdaterede visitationskriterier og ikke kan henvises til fremskyndet vaccination i målgruppe 4

Det fremgår af SSTs notat, at personale i praksissektoren, der ikke har tæt kontakt med uvisiterede patienter/borgere med tegn på nyopstået akut sygdom, samt med personer med mistænkt eller konstateret COVID-19, fx fodterapeuter, dental laboranter, personale i tandlægepraksis samt kommunal børne- og ungdomstandpleje, kiropraktorer, apotekere, bandagister, osteopater, optometrister, fysioterapeuter, diætister, psykologer mv. IKKE er omfattet af kriterier for fremskyndet vaccination.

Psykologer vil derfor som udgangspunkt i stedet tilbydes vaccination i henhold til alder.

Yderligere information om visitationskriterier for målgruppe 4 og ret til fremskyndet vaccination finder du på side 3 i notatets Boks 1 ”Visitationskriterier for målgruppe 4 per 21. april 2021”.

Ligeledes finder du information om regionens henvisnings- og visitationsproces samt formularer HER (indsæt pdf ”Henvisnings- og visitationsproces” samt excelfiler ”Formular A” og ”Formular B”).

SST oplyser i mail af 26. april 2021, at henvisningsfristen for 50-59 årige (årgange fra 1971 til 1962 inklusiv) er meget kort i notatet, og at fristen derfor er ændret til 11. maj 2021.

Såfremt du har konkrete spørgsmål vedr. ovenstående, herunder særligt hvis du har spørgsmål vedr. hvorvidt du som psykolog alligevel har ret til fremskyndet vaccination, skal du kontakte SST direkte på tlf. 72 22 74 00.

 

Henvisnings- og visitationsproces for gruppe 4
Formular A_Kommunal Regional
Formular B_Øvrige Organisationer, praksis sektor mv
Notat vedr. præcisering af visitation til vaccination af målgruppe 4 SST 21042021

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge