Introduktion til psykometriske begreber

 I

Dansk Psykolog Forening har udgivet en vejledning om de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse med udvikling af psykologiske målemetoder, herunder psykologiske test.

Formålet med at anvende de fleste psykologiske test er at måle eller vurdere en persons psykiske egenskaber. Når man anvender test, er der en række problemer, hvoraf de fleste angår følgende tre grundlæggende spørgsmål:

  • Testens konstruktion drejer sig om problemer vedrørende testens opbygning. F.eks. udvælgelse af og sammensætning af de spørgsmål eller opgaver, som testen består af, hvilket svarformat der anvendes, og hvorledes testresultaterne skal gøres op.
  • Testens målepræcision drejer sig om problemer vedrørende nøjagtigheden af testresultaterne, dvs. testens reliabilitet.
  • Testens gyldighed drejer sig dels om spørgsmål vedrørende naturen af de psykiske egenskaber, som testen antages at måle. Dels om i hvor høj grad man kan regne med de tolkninger af personens egenskaber, der kan opstilles ud fra testresultaterne. Disse problemstillinger vedrører testens validitet.

Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Psykolog Forening.

Læs “Introduktion til psykometriske begreber – vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest” (2005) (PDF).

Dansk Psykolog Forening arbejder for, at der etableres en certificeringsordning for testbrugere i Danmark for at styrke kvaliteten og etikken i anvendelsen af personvurdering i arbejdsmæssige sammenhænge.

Ordningen bør bygge på kompetencekravene i EFPA’s testbrugerstandard med de dertil beskrevne krav til viden og færdigheder, testbrugere skal have for selvstændigt at kunne arbejde med erhvervstest.

DP har foreslået, at det er Videnscenteret for Professionel Personvurdering, der etablerer certificeringsordningen.

DP deltager desuden aktivt i EFPA med udvikling og implementering af standarderne samt i udvikling af en standard for procedurer og metoder i personvurdering i arbejdsmæssige sammenhænge i den internationale standardiseringsorganisation, ISO.

Endelig arbejder DP for at udbrede kendskabet til retningslinjerne og for at fremme god kvalitet og etik i testanvendelsen.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge