Konferencer, netværksmøder og ny efteruddannelse til PPR

 I

Forebyggelse, tidlig indsats og samarbejde er positive buzzwords i PPR-indsatsen i disse år. Og mens medarbejdere i seks kommuner har været inddraget i undersøgelsen af, hvordan samarbejdet om børnene og de unge kan forbedres, ruster PPR-psykologerne sig til fremtiden på konferencer, netværksmøder og snart også ny efteruddannelse.

Over 200 psykologer var på PPR-konference i den forgangne uge. I oplæggene blev der først og fremmest fokuseret på styrkerne, som oplægsholder og cand.psych. Vibe Støier i en PPR-kontekst omtalte som PPR-psykologernes tre faglige ben: det kliniske arbejde og samarbejdet med psykiatrien, det pædagogisk-psykologiske arbejde med forståelsen for udvikling og læring og endelig det organisatoriske arbejde – alt sammen områder, som PPR-psykologen bidrager med i sit arbejde, som der er stort behov for og som stiller nye krav til opkvalificering af psykologer.

Alle oplæg fokuserede på behovet for, at psykologerne skal tage rollen som tværfaglige brobyggere for at få netværkene til at fungere bedre. Og så var psykologens konsultative rolle i fokus sammen med behovet for at få positioneret og forankret den faglige viden i organisationen.

Men også udfordringerne blev i de følgende debatter adresseret: Fx at ikke alle universiteter uddanner lige godt til PPR, og at ikke alle chefer magter eller har rammer for at sikre et arbejdsmiljø, der gør det muligt at have fokus på kerneopgaven, fastholde arbejdsglæden og forhindre udbrændthed og personaleudskiftninger blandt de relativt unge psykologer, der ofte har PPR som deres første job.

Nævnt blev det også, at ikke alle tilbydes et fælles fagligt fundament i form af efteruddannelsesbudgetter og gode autorisationsforløb. At mange psykologer ikke søger ledelsesopgaverne i PPR. Samt at det kommunale selvstyre, der på den ene side giver frihed, også besværliggør landsdækkende løsninger via lovgivning som det fx sker i psykiatrien.

Bud på løsninger skulle komme fra psykologerne og Dansk Psykolog Forening med fælles bud på, hvordan man skaber rammerne for den konsultative praksis i forhold til eksterne parter. Og på hvilke kompetencer psykologerne skal have i fremtiden.

Så blev der efterspurgt kreative og modige chefer, der tør spørge deres medarbejdere, hvad de skal efteruddannes i, fordi de selv ved det. Og chefer, der tør lave interne udviklingsforløb forestået af de psykologer, der er ansat i forvejen i stedet for at bruge eksterne undervisere.

Men der skulle også findes løsninger på, hvordan man hjælper andre til at lykkes med opgaverne, når det nu gavner resultaterne at arbejde på tværs. Og hvordan man ledelsesmæssigt og kollegialt forholder sig på de steder, hvor man ”brænder psykologer af” ved at give dem og lade dem sige ja til for mange opgaver.

Endelig fandt flere, at der skal evalueres på, om PPR skaber reel mening for de borgere, som skal hjælpes, fordi det er den værdi, som kommunerne skal levere.

Debatten afspejler de behov og udfordringer, Dansk Psykolog Forening har fundet i forskellige PPR-undersøgelser i samarbejde med med blandt andet Kommunernes Landsforening og illustrerer den kontekst, som de mange forandringer i opgaverne og løsningen af dem skal fungere indenfor.

Netværksmøder og ny efteruddannelse

Udover de to netop afholdte konferencer, holder Dansk Psykolog Forening i samarbejde med Kommunernes Landforening netværksmøder for ledere og tillidsrepræsentanter på PPR-kontorerne. Møderne afholdes regionalt i Faaborg, Helsingør, Hobro, Køge og Aalborg.

Og så er en ny efteruddannelse lige om hjørnet for PPR-psykologer, der skal imødekomme nogle af de nye muligheder og krav, som psykologerne skal ruste sig til (læs mere i boksen til højre).

Dansk Psykolog Forening har fokus på PPR-området og har deltaget i udarbejdelse af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser i regi af Sundhedsstyrelsen, samarbejdet med KL om et projekt vedrørende fremtidens psykiatri, udarbejdet et fælles udspil med Danske Regioner om børn og unges mentale sundhed, haft møder med forskellige politikere og andre beslutningstagere og bidraget til at få afsat satspuljemidler til udvikling af området.

Se et udpluk af resultater nedenfor.

NY EFTERUDDANNELSE PÅ VEJ

Dansk Psykolog Forening udbyder 3-årig efteruddannelse målrettet psykologer i PPR under overskriften: PSYKOLOGEN I ROLLEN SOM KONSULENT I PPR

Uddannelsestemaerne i den nye uddannelse er:

  • Forebyggelse, tidlig indsats og inklusion i læringsfællesskaber
  • Hvordan psykologen i samarbejde med vigtige aktører i barnets liv kan bidrage til at skabe nye muligheder i lærings- og udviklingsfællesskaber omkring børnene
  • Børn og unges udvikling gennem deltagelse i fællesskaber
  • Styrkelse af psykologens faglighed i de ofte meget komplekse og til tider modsætningsfyldte konsultationer med mange interessenter

Efteruddannelsen er godkendt til specialiseringsmodulet i pædagogisk psykologi med 150 timer.

HOLD ØJE med annoncering i næste udgave af Fagmagasinet, der udkommer 21.-22. september.

LÆS MERE om uddannelsen i KompetenceNyt, der (hvis du er tilmeldt) lander i din mailboks primo oktober. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her.

BØRNS UDVIKLING OG TRIVSEL I FOKUS

Første punkt i Psykologforeningens arbejdsprogram for 2018-2021 er BØRNS UDVIKLING OG TRIVSEL .

Her står der:

“Børns udvikling er et kerneområde for psykologien og et område, der har megen politisk bevågenhed.

Foreningen har de seneste år fået knæsat ideen om at sikre bedre sammenhæng mellem den tidlige indsats i kommunalt (PPR) regi og indsatsen i psykiatrien. Der er imidlertid fortsat et stort potentiale både i de tidligste børneår og i overgangen fra barn til ung og voksen.

En fokuseret indsats på området skal bidrage til at sikre psykologien og psykologernes plads og anerkendelse, når viden skal bringes dels til andre faggrupper og dels til offentligheden og det politiske system. Indsatsen skal også sikre børn og unge en bedre psykologfaglig indsats i børnenes nærmiljø”.

Undersøgelser om praksis, visioner, krav og kompetencer

PPR-undersøgelse om "Praksis og visioner for børn med psykiske problemer"

Se Dansk Psykolog Forenings PPR-undersøgelse om praksis og fremtidige visioner for det psykologfaglige arbejde i PPR:

Du finder undersøgelsen her.

Læs omtalen af PPR-undersøgelsen her.

Artikelhæfte om "Fremtidens krav til psykologer i PPR" - bud fra 8 forskere

I ”Fremtidens krav til psykologer i PPR” giver 8 forskere deres bud på kravene til psykologer.

Artikelhæftet er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening og KL.

Du finder artikelhæftet her.

Publikation om "Fremtidens krav til psykologer i PPR" - bud fra 6 kommuner

Hvordan er psykologernes praksis i danske kommuner? Hvilke kompetencer kræves af psykologerne?

KL og DP har spurgt PPR i seks kommuner.

Du finder hovedpointerne her.

Fælles udspil om "Nyt behandlingstilbud til børn og unge"

Forslag fra Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Bedre Psykiatri og
Danske Regioner om nyt behandlingstilbud til psykisk sårbare børn og unge.

Se det fælles udspil her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge