Med barnet i centrum

 I

Mange steder i udlandet har man gjort erfaringer med børnehuse, altså institutioner, som på tværs af fag og sektorer kan yde støtte til særligt udsatte børn, hvor den enkelte faggruppe eller sektor kommer til kort.

Og nu bliver børnehusene måske en realitet i Danmark. I en netop udkommet rapport anbefaler en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen, at kommunerne i hver af de fem regioner etablerer og driver fælles børnehuse som en del af indsatsen i sager om overgreb mod børn.

I børnehusene vil man skulle håndtere sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og sundhedsvæsen. Indsatsen i børnehuset kan fx bestå af børnefaglig, psykosocial eller psykologisk undersøgelse, udredning og behandling samt krisestøtte til barnets nære relationer.

Ud fra et både fagligt og medmenneskeligt synspunkt leverer rapporten opløftende læsning. Det er indsatsen over for barnet og dets familie, som vægtes, og ikke – som man kunne have frygtet – hensynet til opklaring af sagen, henholdsvis en medicinsk problemforståelse. Overgreb på et barn er nemlig et psykosocialt problem og ikke et sundhedsfagligt. De psykiske skader og følgevirkninger i kølvandet på overgrebene vejer langt tungere end de fysiske.

Børnehustanken forudsætter, at man etablerer sig i en kultur, hvor institutioner på tværs af regioner og kommuner samarbejder. Det giver den tværfaglige indsats bedre vilkår end i et mere konventionelt regi, hvor der ofte er tale om hensigtserklæringer, som ikke realiseres på grund af kassetænkning i instansernes kamp om pengene. Det er sund fornuft og fin etik, at et barn, der har været offer for eksempelvis seksuelt misbrug, ikke også må blive offer for en mislykket psykosocial indsats.

Anbefalingerne bør give inspiration til opstramning af også servicelovens tilgang til disse børn. Loven tillader fortsat børnefaglige undersøgelser på et tyndt fagligt grundlag. Da den obligatoriske handleplan blandt andet lægger den børnefaglige undersøgelse til grund, burde vi nu nå dertil, hvor disse undersøgelser alene kan gennemføres af autoriserede psykologer med en baggrund inden for sager om misbrug eller vold mod børn. Ellers bliver handleplanen derefter.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge