Foreningens kontingent, budget og regnskab

Foreningens kontingent, budget og regnskab

Det er Generalforsamlingen (GF), der vedtager foreningens budget for den kommende periode og i den forbindelse besluttes også kontingentets størrelse. Ligeså er det også GF, der vedtager Arbejdsprogrammet for perioden og foretager eventuelle justeringer i vedtægterne.

GF afholdes hvert 3. år. Sidste gang var i 2018, hvor mere end 500 medlemmer deltog. Næste gang er i 2021. Alle medlemmer har adgang til GF, som er foreningens øverste myndighed.

Efter en generalforsamling vælges ved urafstemning en formand og bestyrelse, som har til opgave at træffe nærmere beslutning om, hvordan foreningen forvaltes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger, indtil generalforsamlingen mødes næste gang.

I materialet til generalforsamlingen 2018 blev budgettet (side 79-92) præsenteret og gennemgået ved hjælp af noter og forklaringer af de enkelte poster. Det blev vedtaget som foreslået.

Se også Arbejdsprogrammet, som det blev vedtaget, Vedtægterne som de ser ud for perioden 2018-21, og bestyrelsen som blev valgt ved efterfølgende urafstemning. Og i her finder du det senest godkendte Årsregnskab 2017.

Kontingentet i forhold til de øvrige akademiske fagforeninger

Dansk Psykolog Forening er ligesom en række andre fagforeninger på det akademiske område også en standsforening.

Det betyder, at DP, udover de mere traditionelle fagforeningsopgaver, arbejder for fagets udvikling og position i samfundet og for at sikre psykologernes uddannelse, branding mv. Det giver en lang række aktiviteter, der koster ekstra.

Samtidig nyder Dansk Psykolog Forening ikke godt af de stordriftsfordele, som større foreninger opnår i en mere generelt baseret forening. En mindre forening skal investere i kvalitet på lige fod med en større forening og har de samme udgifter til fx medlems- og økonomisystemer, hjemmesider og medlemsblade, men færre medlemmer til at dække udgifterne.

Fagforeningen

Som fagforening arbejder Dansk Psykolog Forening som forhandler af en lang række aftaler på arbejdsmarkedet, aftaler for psykologer, der arbejder på offentlige arbejdspladser i statsligt regi, i regionernes psykiatri og øvrige sygehuse, i kommunernes PPR mv. og for psykologer, der arbejder i regi af den offentlige tilskudsordning samt psykologer, der er ansat privat.

Det giver sig udslag i en række overenskomster mellem arbejdsgivere og ansatte, såvel som et stort antal individuelle lønforhandlinger. På den bane bød 2018 på den store konflikt på det offentlige område og 2019 byder på igangværende forhandlinger om rammerne for praksisoverenskomsten.

Standsforeningen

Standsforeningen for professionen ”psykolog” er kendetegnet ved alle initiativer, der understøtter fagets og medlemmernes udvikling i relation til arbejdsmarkedet samt psykologernes placering i relation til andre faggrupper. Den omfattende kursusvirksomhed i både DP som hovedorganisation og i de decentrale enheder og specialistuddannelserne er en af hjørnestenene i denne del af foreningen. Det kommer endvidere til udtryk i alt fra aktiviteter i de decentrale enheder, over repræsentation i en række arbejdsgrupper i f.eks. Sundhedsstyrelsen aktuelt vedrørende indsatsen for at sikre psykologer behandlingsansvar i psykiatrien.

Herudover er der aktiviteter, der placerer sig mellem fagforening og standsforening. De senere års eksempler inkluderer interessevaretagelse af Psykologloven (titelbeskyttelse og autorisation), forhandlinger med forsikringsselskaberne om vilkår for psykologers arbejde for disse, en omfattende brancheanalyse af det liberale område, udviklingsarbejde på PPR-området med KL, interessevaretagelse overfor Regering, Folketing og Regioner om alt fra den aktuelle psykiatrihandlingsplan, over højere takster for psykologuddannelserne til en udvidelse af PPR’s virkefelt mv.

Læs mere nedenfor om medlemstal og kontingent for en række af de andre akademiske fagforeninger.

Årsregnskab 2017. Budget 2018-21

Årsregnskab 2017.

Budget 2018-2020. Se side 79-92 i GF-materialet, hvor budgettet blev præsenteret og gennemgået med noter og forklaringer af de enkelte poster. Det blev vedtaget som foreslået.

Q & A om kontingentet

Se spørgsmål og svar om kontingentet her.

Medlemskab

Se om medlemskab her.

Kontingent og medlemstal for øvrige akademiske fagforeninger

Kontingent fagforeninger1

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge