Moderne tider

 I

Det offentlige tilskud til sygesikringskategorierne er seksdoblet siden 1995. Antallet af psykologer i ordningen er tredoblet. Ordningen har været til stor gavn for borgerne, 83.000 alene i 2012, og har overbevist om sin berettigelse. Hvad der blev til som et forsøg, ville vi i dag ikke undvære.

Vi og Danske Regioner har længe været enige om at analysere ordningens styrker og svagheder og modernisere den, hvor den trænger til det. Arbejdet blev iværksat forrige år og blev placeret i Moderniseringsudvalget, med deltagelse af Regionerne, Sundhedsministeriet og Psykologforeningen. Før jul barslede udvalget med sin rapport, der indeholder en række anbefalinger. Herunder fx, at reglerne for henvisninger skal være klarere og mere ensartede, end de er i dag, og at psykologer, sygehuse, praktiserende læger og andre behandlere i langt større omfang end hidtil skal samarbejde og udveksle relevante helbredsoplysninger om patienterne – under hensyntagen til fortrolighed og tavshedspligt, som et afgørende redskab for psykologernes arbejde, forstås.

En anden anbefaling går på at indarbejde evidensbaseret psykologisk praksis i overenskomstens vejledninger. Der henvises i rapporten til Psykologforeningens egen ”Principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis” – og det er værd at bemærke, at denne ikke er bundet op på anvendelsen af én bestemt metode. Friheden til at vurdere, hvad den enkelte klient har størst gavn af inden for den givne ramme, fastholdes, men det understreges, at valget naturligvis skal kunne begrundes og kvalificeres fagligt og med den eksisterende og aktuelle effekt- og metodeforskning in mente.

I Psykologforeningen har vi det grundsyn, at borgerne bør kunne få tilskud til psykologhjælp, hvis det er psykologbehandling, de har brug for. Det lyder ikke som hokuspokus, hvad det heller ikke er, eftersom det er præcis sådan, tingene fungerer på det somatiske område: Bræk en arm, eller fejl en vilkårlig sygdom – så træder sundhedssystemet til med gratis hjælp. Men fejler du så at sige en af de forkerte psykiske lidelser, må du desværre stadig selv til lommerne.

Er det moderne? Eller bare tidssvarende? Nej, det er det naturligvis ikke, og skal vi imødekomme Sundhedsministerens ønske om at ligestille fysisk og psykisk sundhed, kan opgøret med de stive kategoriseringer være et stort skridt på vejen.

Læs leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge