Modernisering af specialistuddannelsen som besluttet ved GF2018

 I

Nu er sidste fase af arbejdet med at modernisere specialistuddannelserne ved at være afsluttet.
Målet er at skabe et enklere og mere ensartet indhold i de 10 forskellige specialistuddannelser, en mere digital ansøgningsprocedure og administration og et bedre overblik over, hvad der godkendes uden lang ventetid på sagsbehandling.

Beslutningen om at modernisere specialistuddannelserne blev vedtaget på generalforsamlingen i 2018. Siden GF2018 er der derfor arbejdet intenst med opgaven, og en vigtig milepæl er nu nået. Undervejs i processen har mange medlemmer i fagnævn og udvalg været involveret. Det har været nødvendigt med en lang proces, da specialistuddannelserne er vigtige for mange medlemmer.

Vi er i bestyrelsen tilfredse med resultatet, og vi glæder os til at invitere jer indenfor i ”dit nye digitale specialistuddannelsesoverblik”. Systemet er udviklet til at favne alle behov, hvad enten man er i gang med en specialistuddannelse, leverandør af ydelser til specialistuddannelsen i form af supervisor eller kursusarrangør eller arbejder med administrationen som medlem af et fagnævn. Vi vil her præsentere jer for de næste skridt:

Lancering af det nye digitale specialistuddannelsesoverblik 1. oktober
1. oktober 2020 overgår vi til det nye digitale specialistuddannelsesoverblik, og det gamle ansøgningssystem til specialistuddannelserne i MitDP lukkes endegyldigt.

Hvis du i gang med din specialistansøgning og gerne vil aflevere den i det gamle system, skal du være opmærksom på, at du skal aflevere senest 30. september 2020. Af hensyn til fagnævnenes mulighed for at vurdere det indsendte, skal ansøgningen være gennemført med mindst 300 timer.

Har du mindre end 300 timer i din specialistansøgning, opfordrer vi til, at du lader din ansøgning konvertere til det nye system. Konverteringen indebærer, at alle dine uploadede dokumenter overføres til det nye digitale specialistuddannelsesoverblik. Dine registreringer i ansøgningen overføres desværre ikke, og du vil derfor skulle registrere f.eks. din deltagelse på kurser, modtaget supervision m.m. på ny.

Vi beklager det ekstraarbejde, det vil medføre, men det har desværre ikke været muligt at overføre alle data. Til gengæld vil det nye system fremover lette ansøgningsproceduren betydeligt. Det nye specialistuddannelsesoverblik indeholder bl.a. bedre funktionaliteter og en helt ny brugerflade, som alt sammen har til formål at understøtte en god oplevelse af ansøgningsprocessen.

Kig ind i dit digitale specialistuddannelsesoverblik og giv os feedback
Allerede fra 1. september 2020 kan du udforske det nye digitale univers og få adgang til dit digitale specialistuddannelsesoverblik. I hele september har du nemlig adgang til en testversion i MitDP. Vi håber, at du har lyst til at kigge ind i universet, og vi vil meget gerne have din feedback.

Fra 1. september finder du testversionen under menupunktet ”specialistuddannelse” i MitDP. Alt, hvad du registrerer i testversionen, er helt uforpligtende og vil blive overskrevet, når det endelige digitale univers lanceres 1. oktober.

Hvad kan det nye digitale specialistuddannelsesoverblik?
Dit nye digitale specialistuddannelsesoverblik giver dig et bedre og hurtigere overblik over din specialistuddannelse, og det vil lette ansøgningsproceduren for dig, når du søger specialistgodkendelse.

På baggrund af dine registreringer af kursusdeltagelse, supervision osv. genererer systemet automatisk et overblik over, hvor langt du er i specialistuddannelsen. Du har mulighed for at få vist et overblik for alle 10 specialistuddannelser, hvilket gør det enklere for dig at tage stilling til, hvilken specialistuddannelse, du ønsker at søge. Når du er så langt, at du opfylder kravene til specialistuddannelsen, giver systemet dig automatisk besked om, at du kan indsende dit specialistoverblik til godkendelse.

Specialistuddannelsesoverblikket letter også din registrering af kurser. Har du f.eks. deltaget på et kursus i Dansk Psykolog Forenings centrale kursusudbud, vil kurset automatisk fremgå af dit specialistuddannelsesoverblik, uden at du behøver at registrere noget.

Vi opfordrer alle eksterne kursusudbydere til at søge kurser godkendt til specialistuddannelserne, sådan at din deltagelse på kurser uden for Dansk Psykolog Forenings centrale kursusudbud også automatisk fremgår af dit specialistuddannelsesoverblik. Alt sammen for at din vej mod at blive specialist bliver så enkel som mulig.

Nye retningslinjer for specialistuddannelsen
Der er samtidig vedtaget nye retningslinjer for specialistuddannelserne. Fra 1. oktober vil du på DP’s hjemmeside kunne læse om de nye retningslinjer for specialistuddannelserne. Inden årets udgang lanceres desuden en ny hjemmeside for hele Dansk Psykolog Forening. De nye forenklede retningslinjer for specialistuddannelserne kommer på den nye hjemmeside.

Målet med moderniseringen af retningslinjerne har været dels at forenkle og ensarte dem på tværs af de 10 specialer og dels at forbedre formidlingen af dem.

Der vil komme en overgangsordning, så alle, der har planlagt forløb efter de nuværende retningslinjer, kan afslutte specialistuddannelsen som planlagt. Det vil vi informere jer om senere på året.

Vi vil gerne allerede nu løfte sløret for nogle af de overordnede ændringer, der følger af de ændrede retningslinjer:

Forskningsmodulet ændres, så der er flere muligheder for godkendelse af forskningsprodukt, bl.a. som en integreret del af kurset i forskningsmetode.

  • De længerevarende uddannelsesforløb, der godkendes til specialistuddannelsen i Psykoterapi, kan fremover påbegyndes, før man er autoriseret. Supervisionstimerne skal fortsat gennemføres som en integreret del af undervisningen og må fortsat ikke indgå som en del af autoriseringsgrundlaget.
  • Aktualitetskravet eksisterer fortsat, men med halvering af timekrav og forlænget tid til at opnå det.
  • Kompetencekrav til supervisorer og terapeuter i forbindelse med supervision og personligt udviklingsarbejde er ensrettet og forenklet. Det er ligeledes tydeliggjort, hvor mange timer der skal være gennemført med en supervisor med specialistgodkendelse inden for den specialistuddannelse, man er ansøger til.
  • Supervisionsbeviset udfases og erstattes af en digital godkendelse af supervision og personligt udviklingsarbejde. Systemet håndterer også godkendelse af forskningsprodukt på denne måde.
  • Det fleksible valg ophører med en passende overgangsperiode. Fremover vil enten Voksenmodulet eller Børnemodulet være obligatoriske moduler.
  • Tværgående modul bliver 60 timers frit valg af kurser, der er godkendt til modulet.
  • Krav til praksis er forenklet for de neuropsykologiske specialer.
  • Specialistdiplomet udstedes digitalt. I den forbindelse ændres titlerne på specialistuddannelserne på børneområdet, så de kommer til at hedde børne- og ungeuddannelser.
  • Gruppestørrelse til personligt udviklingsarbejde ensartes og ændres fra 12 personer til 8 personer

Der vil som nævnt komme mere vejledning og kommunikation forud for 1. oktober, og så er du som altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Vi håber, du vil tage godt imod det nye specialistuddannelsessystem og ønsker dig en rigtig god sommer.

På vegne af Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening
Merete Strømming

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge