De fik DP’s Juniorforskerpris og Seniorforskerpris 2019

 I

Psykotraumatologien løb med priserne i 2019. Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris 2019 går til Karen-Inge Karstoft, mens foreningens Seniorforskerpris 2019 går til Ask Elklit. Se hvorfor og mød dem på Dansk Psykolog Forenings Årsmøde.

Juniorforskerprisen 2019

Karen-Inge Karstoft er modtager af Dansk Psykolog Forenings Junioforskerpris 2019.

Karen-Inge Karstoft er cand.psych., ph.d., forsker ved Veterancentrets videncenter og affilieret forsker ved Københavns Universitet.

Hun forsker inden for psykotraumatologi og  beskæftiger sig med, hvorfor mennesker reagerer forskelligt på traumatiske oplevelser, hvordan disse reaktioner kommer til udtryk i symptomer, samt hvordan vi kan blive bedre til at måle og forudsige, hvem der vil udvikle psykopatologi efter et traume.

Bl.a. har hun undersøgt hvordan veteraner reagerer efter udsendelse, og hvordan deres symptomer kommer til udtryk, når de søger behandling.

Karen-Inges forskning har både medvirket til den daglige screeningspraksis i det danske forsvar samt illustreret at en one-size-fits-all behandling er et for unuanceret syn på traumebehandlingen.

BEDØMMELSEN

Karen-Inge Karstoft modtager prisen som årets juniorforsker for sin forskning inden for psykotraumatologi, et felt som hun allerede nu har markeret sig nationalt såvel som internationalt.

Hendes omfattende internationale samarbejder vedrørende PTSD og psykotraumatologi har ført til en række store studier. Hendes forskning i feltet og de metodiske tilgange, der anvendes, spænder vidt. Forskningen har været medvirkende til at validere redskaber til at kunne undersøge posttraumatiske stressreaktioner. Ligesom hun har vist, hvordan symptomer kommer til udtryk individuelt, samt fluktuerer over tid, efter traumatiske hændelser, samt undersøgt hvordan fysiologien hænger sammen med disse forskelle.

Endelig har hun gennem avanceret statistisk metode, machine-learning, forsket i, hvordan man kan forudsige udviklingen af psykopatologi efter en traumatisk hændelse.

Hendes forskning har været med til at udvikle psykologien som videnskab, gennem hendes resultaters udfordring af diagnoseforståelsen, der har bidraget til en bedre konceptualisering af traumereaktioner. Dette har indflydelse på kvaliteten i psykologers praksis, da resultaterne peger mod, at der ikke er en type behandling, som passer til alle former for traumereaktioner. Endeligt er meget af hendes forskning knyttet til veteraner og har bidraget konkret til det danske forsvars nuværende screeningspraksis.

Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris er på 25.000 kr.

Seniorforskerprisen 2019

Ask Elklit er modtager af Dansk Psykolog Forenings Seniorforskerpris 2019

Ask Elklit er cand.psych., professor og leder af Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet.

Hans forskning spænder bredt inden for psykotraumatologien med særligt fokus på ASD, PTSD, kompleks PTSD, dissociation og posttraumatisk vækst efter forskellige traumetyper.

Hans forskning har bidraget til øget viden om, hvilke processer der har betydning for symptomudvikling efter eksponering for potentielt traumatiske begivenheder, herunder tilknytning, personlighed, dissociation, appraisal, coping, social støtte m.fl.

Som leder af Videnscenter for psykotraumatologi ved SDU er han drivkraft for udviklingen af det psykotraumatologiske forskningsområde i dets brede omfang.

BEDØMMELSEN

Ask Elklit modtager prisen som årets seniorforsker for sit omfattende og stadige bidrag til psykotraumatologien. Hans forskning i området er blandt de førende på den internationale scene og på nuværende tidspunkt omfatter hans bidrag mere end 350 publicerede forskningsartikler, 11 bøger, 22 bogkapitler og 63 videnskabelige rapporter.

Hans forskning er med til at løfte og give psykologiens rolle centralt på traumeområdet. Han bidrager til udviklingen af kvaliteten i psykologernes praksis gennem samarbejder med en lang række centre som tilbyder behandling til traumeoverlevere, heriblandt Mødrehjælpen, Center for Seksuelt Misbrug, Dansk Stalking Center og mange flere, ligesom han var initiativtager til det første center for voldtægtsofre i Danmark.

Som leder af Videnscenter for psykotraumatologi ved SDU er han drivkraft for udviklingen af det psykotraumatologiske forskningsområde i dets brede omfang, heriblandt akut stressforstyrrelse, posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation og posstraumatisk vækst efter forskellige traumetyper.

Dansk Psykolog Forening Seniorforskerpris er på 25.000 kr.

ÅRSMØDE 2019

Mød modtagerne af Dansk Psykolog Forenings Junior- og Senorforskerpris 2019

Karen-Inge Karstoft og Ask Elklit holder forelæsninger om deres forskning på Dansk Psykolog Forenings Årsmøde den 21. september 2019 i Odense.  Det sker under årsmødets parallelsessioner.

Se mere om programmet på Årsmødet og tilmeld dig, hvis du ikke allerede er det.

BAGGRUND OM PRISERNE

Formålet med priserne er at sætte fokus på og fremme kvalitets- og forskningsbaseret udvikling inden for det psykologfaglige felt.

Psykologforeningen ønsker med priserne at anerkende og opfordre både yngre og erfarne forskere til at bidrage til udviklingen af psykologfaget og at fremme psykologisk forskning på internationalt niveau.

Juniorforskerprisen går til en psykolog, der er blevet kandidat inden for de seneste 10 år. Seniorforskerprisen går til en psykolog, der har været kandidat i minimum 10 år. Begge forskeres forskning skal have ført til en eller flere artikler i et anerkendt tidsskrift.

Et bedømmelsesudvalg lægger følgende fire kriterier til grund for deres valg:

  • bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer
  • bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis
  • anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Prisvinderne modtager hver, udover æren, 25.000 kr. samt et diplom. Modtagerne forpligter sig desuden til at holde en forelæsning i foreningen om sit forskningsområde efter nærmere aftale.

Bedømmelsesudvalget består af

  • Jens Rickardt Møllegaard, Seniorforsker i Forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri, Glostrup.
  • Vilhelm Borg, Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Esben Hougaard, Professor, Aarhus Universitet
  • Lene Tanggaard, Professor Aalborg Universitet

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge