Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri

Velkommen til Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatris side. Her på siden kan du se styrelsen, referater fra møder og aktuelle arrangementer og kurser arrangeret af selskabet.

Medlemmer i selskabets styrelse

Formand
Inge Marie Plauborg Nielsen
ingemarieplauborg@hotmail.com

Næstformand
Kristine Eichler Staugaard
Kristinestaugaard@gmail.com

Kasserer
Daniel Klarskov Pagter
pagter@gmail.com

Klaus Pedersen
klauspedersen.dk@gmail.com

Suppleanter
Tau Risvang
risvang@hotmail.com

Lottesophia Gordon
lottesophia.gordon@rsyd.dk

Lene Bach Madsen
lenelb@gmail.com

Studentermedhjælp
Maja Dahlerup Aalbæk
specialpsykolog@dp-decentral.dk

Indmeldelse i selskabet/netværket

Du indmelder dig igennem MitDP unden fanen “Min Profil”. Her er et afsnit, der hedder “Indmeldelse i selskaber og netværk”, hvor du sætter flueben ud for det selskab/netværk, du gerne vil være medlem af.

Selskabets vedtægter

Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri

Vedtægter for Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne og Ungdomspsykiatri under Dansk Psykolog Forening

§ 1. Selskabets navn og afgrænsning

Selskabets navn er ”Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- Og Ungdomspsykiatri”.

Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love for Dansk Psykolog Forening § 18.

Stk. 3. Der skal I de samlede vedtægter bestemmes nærmere kriterier for selskabets faglige afgrænsning.

Stk. 4. Selskabet er landsdækkende.

§ 2. Formål

Selskabets formål er, indenfor sit faglige område, at virke for Dansk Psykolog Forenings formål, herunder især:

1. At samle specialpsykologer i hele Danmark for at fremme den psykologfaglige udvikling, særligt indenfor specialpsykologers virke.

2. At opsamle og udvikle viden og erfaring på området til brug ved faglig profilering og kvalificering af medlemmerne.

3. At fremme og styrke psykologien og specialpsykologers arbejde, samt indflydelse indenfor dansk psykiatri og andre relevante sammenhænge.

4. At initiere forskning og metodeudvikling indenfor selskabets område.

5. At bidrage til udvikling af specialpsykologuddannelsen, kurser eller anden videreuddannelse, relevant for specialpsykologer, afhængig af selskabets størrelse.

6. At være en støtte for medlemmernes faglige virke og udvikling.

7. At fremme samarbejdet mellem psykologer i selskabet og medlemmer af andre selskaber, samt på sigt at samarbejde med specialpsykologer fra andre lande.

8. At fremme samarbejdet mellem selskabets medlemmer og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og udvalg, herunder at være foreningens landsdækkende kontakt i psykologfaglige spørgsmål inden for specialpsykologers virke.

9. At repræsentere foreningen i eksterne organer (efter udpegning).

10. At bidrage til at repræsentere faglig viden og synspunkter i offentligheden i samarbejde med Dansk Psykolog Forening, herunder besvare journalistiske henvendelser mv. inden for selskabets område, som henvises til selskabet af foreningen.

11. At være sagsbehandlende i de sager, som bestyrelsen henlægger til selskabet indenfor selskabets område.

§ 3. Arbejdsmåde

Til opfyldelse af selskabets formål skal der:

1. Afholdes medlemsmøder i selskabet.

2. Iværksættes undersøgelser og informationsindsamling, når det, for et aktuelt eller kommende foreningsspørgsmål, er nødvendigt.

3. Afholde møder med andre selskaber om spørgsmål, der angår disses arbejdsområder.

4. Formidle oplysninger til medlemmer i selskabet og andre selskaber om aktuelle opgaver/aktiviteter.

5. Iværksætte og afholde arrangementer og kurser.

§ 4, Medlemmer af selskabet

Alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening, som er under uddannelse til eller færdiguddannet som specialpsykolog. Dette gælder både specialpsykologkandidater i ordinært uddannelsesforløb og under merit. Både SP og SPU kan opstille til selskabets styrelse. Dog skal pladsen som formand, næstformand og kasserer i selskabet være fordelt således at max 1/3 kan være SPU og minimum 2/3 skal være færdiguddannet specialpsykolog.

Stk. 2. Det påhviler det faglige selskab at opkræve særskilt kontingent fra selskabets medlemmer. Kontingentopkrævningen dokumenterer antallet af medlemmer over for Dansk Psykolog Forening og danner grundlag for udbetaling af tilskud.

§ 5. Selskabets generalforsamling

Selskabet holder en årlig generalforsamling inden udgangen af maj måned. Stk. 2. Varsling, indkaldelse og fastsættelse samt udsendelse af dagsorden følger i øvrigt reglerne for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love § 6.

Stk. 3. Selskabsgeneralforsamlingens dagsorden skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Fastsættelse af forretningsorden.

3. Beretning om selskabets virksomhed.

4. Aflæggelse af regnskab.

5. Fastlæggelse af forslag til driftsbudget.

6. Valg af selskabsstyrelse.

7. Eventuelt.

Stk. 4, Selskabets generalforsamlingsbeslutninger skal være i overensstemmelse med selskabets vedtægter og Dansk Psykolog Forenings love.

Stk. 5. Beslutninger træffes efter samme regler som for Dansk Psykolog Forenings ordinære generalforsamling, jf. Dansk Psykolog Forenings love, § 6 stk. 8.

§ 6. Selskabsstyrelse

Selskabets landsdækkende arbejde forestås af 5 styrelsesmedlemmer, som konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer samt op til tre suppleanter. En plads i styrelsen er forbeholdt et medlem uddannet i B&U psykiatri, men kan besættes til anden side, såfremt ingen repræsentant fra B&U ønsker at indtræde i styrelsen.

Stk. 2. Selskabsstyrelsen varetager det løbende samarbejde mellem selskabet og Dansk Psykolog Forenings bestyrelse.

Stk. 3. Selskabsstyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted efter selskabets generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Stk. 4. Regler for valg og opstillinger af kandidater bestemmes nærmere i kompletterende vedtægter

Stk. 5 Selskabsstyrelsen afholder møder efter behov.

§ 7. Opløsning

Opløsning af selskabet sker i medfør af Dansk Psykolog Forenings love § 32.