Ny konstitueret næstformand med delvist frikøb

 I

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse har med virkning fra 1. september 2015 konstitueret Merete Strømming som næstformand i stedet for Rie Rasmussen. Det er samtidig besluttet, at næstformandsposten honoreres med et delvist frikøb på 15 timer ugentligt frem til generalforsamlingen i marts 2016.

Beslutningen er truffet på baggrund af en indstilling fra Forretningsudvalget, hvor der gives udtryk for et behov for flere politiske ressourcer i dagligdagen, pga. mange store politiske opgaver, herunder behov for at frigøre flere af formandens ressourcer til ekstern politisk interessevaretagelse samt for, at den nuværende næstformand, Rie Rasmussen ikke har mulighed for at være mere til stede.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at frikøbet af næstformanden skulle iværksættes nu fremfor at afvente næste generalforsamling med henvisning til, at det er nu, der er behov. Det delvise frikøb finansieres af de midler, der i budget 2014 – 2015 blev afsat til bestyrelsens kompetenceudvikling på 300.000 kr. pr år, og som ikke er blevet brugt i indeværende periode.

Næstformanden overtager pr. 1. september 2015 det daglige politiske ansvar for:

  • Hele kursus- og specialistuddannelsesområdet, herunder politiske prioriteringer mellem bestyrelsesmøder i forhold til udvikling af Kursusprojektet og udvikling af specialistuddannelserne i dialog med Specialistuddannelsesudvalget m.fl.
  • Psykologkampagne 2, herunder formandsskabet i Social- og Sundhedspolitisk udvalg og politiske prioriteringer af projektets fremgang mellem bestyrelsesmøder.
  • Internetunderstøttede psykologydelser, herunder deltagelse i konference og kontakt til onlinepanelet.
  • Politiske prioriteringer og netværksdannelse i forhold til forskningsaktiviteter på de privatpraktiserendes område. Herunder kontakt til Københavns Universitet og rekruttering af Ph.d.-aspiranter til forskning i områder, der har særlig strategisk relevans for de privatpraktiserende psykologer.
  • Pladsen i DIGNITY’s bestyrelse.
  • I samarbejde med formanden at være i kontakt med de decentrale enheders formænd, med henblik på at understøtte dialogen om forslag til generalforsamlingen, herunder arbejdsprogram og eventuelle vedtægtsændringer mv.
  • Generelt at være tilgængelig i dagligdagen for fælles dialog mellem formand og næstformand om politiske prioriteringer mellem bestyrelsesmøder.

Det delvise frikøb af næstformanden bliver evalueret forud for generalforsamlingen i 2016 for at tage kvalificeret stilling til, om det skal indstilles at videreføre og budgettere midler til fortsat frikøb af en næstformand.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge