Ny PPR-undersøgelse om praksis og visioner for børn med psykiske problemstillinger

 I

Ny PPR-undersøgelse er et led i en samlet strategi i Dansk Psykolog Forening, der handler om at øge kvaliteten og sammenhængen i indsatsen for børn og unge med psykiske vanskeligheder

Af Line Natascha Larsen, cand.psych., ph.d. og psykologfaglig konsulent i DP

Dansk Psykolog Forening har i december 2017 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets PPR-psykologer og PPR-ledere, der undersøger nuværende praksis og fremtidige visioner for det psykologfaglige arbejde i PPR.

Undersøgelsen peger på, at der er et uudnyttet potentiale for styrkelse af den tidlige indsats i forhold til forebyggelse og behandling af mistrivsel og psykiske problemstillinger og lidelser hos børn og unge i PPR.

90 procent af de adspurgte psykologer ønsker at påtage sig (flere) behandlingsopgaver og i højere grad udnytte den kapacitet af psykologfaglighed, der er i PPR. Flertallet af psykologerne vurderer, at de allerede har kompetencerne til at løfte lettere behandlingsopgaver, og de resterende mener, at de forholdsvist let vil kunne opkvalificeres til dette gennem kortere kurser målrettet PPR-psykologer, supervisionsforløb med psykologer med behandlingserfaring i forhold til psykiatriske problemstillinger eller efteruddannelse.

Undersøgelsen udspringer af foreningens ønske om at opnå en præcis og nuanceret viden om PPR-psykologernes (og ledernes) nuværende erfaringer og praksis samt deres perspektiver i forhold til fremtidige muligheder for PPR’s funktion og opgaveløsning.

Den indsamlede viden skal kvalificere foreningens politiske indsats vedrørende indhold, arbejdsopgaver og rammer i PPR-psykologernes arbejde og bredere set sikre en forbedret og mere rettidig og relevant indsats over for børn og unge med psykiske problemstillinger.

Tidlig og sammenhængende indsats for børn og unge

Der er i øjeblikket stor politisk bevågenhed på forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge og bred politisk opbakning til at sikre bedre sammenhæng i indsats og behandling på tværs af enheder og sektorer. Dette ses bl.a. afspejlet i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer om børn og unge, hvis formål er at understøtte regioner, almen praksis og kommuners samarbejde om en sammenhængende og koordineret indsats til børn og unge med psykiske vanskeligheder. I denne sammenhæng står PPR som et centralt omdrejningspunkt i den kommunale børn- og ungesektor.

Dansk Psykolog Forening har løbende deltaget aktivt i den politiske proces på området for at sikre gode sektorovergange for børn og unge og en bedre psykologfaglig indsats i børnenes nærmiljø. Et styrket samarbejde og bedre brug af og udvikling af kompetencer hos psykologer i PPR kan sikre både tidligere og mere relevant indsats og samtidig nogle langt mere sammenhængende forløb for de børn og unge, der får behov for videre behandling af psykiske lidelser.

Foreningen har arbejdet målrettet på at tilvejebringe information på området og udviklingspotentialer for en forstærket indsats til de politiske beslutningstagere. Dansk Psykolog Forening har i den forbindelse bl.a. haft fokus på at styrke kommunernes anvendelse af psykologer i PPR-indsatsen, så denne også i højere grad inkluderer klinisk psykologhjælp til børn i deres nærmiljø, når der er tale om lettere problemstillinger og forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge.

Derfor har det også været afgørende at få medlemmernes erfaringer, holdninger og perspektiver for PPR-arbejdet i spil med undersøgelsen. PPR-psykologernes praksisnære og specialiserede viden på området kan gøre foreningen klogere på, hvordan PPR arbejder og er organiseret forskelligt rundt omkring i landet, hvad psykologernes holdninger til og erfaringer er med forskellige opgavetyper og evt. ønske om yderligere opkvalificering i denne sammenhæng, nuværende og ønskede fremtidige samarbejdsrelationer m.m. Ved at anvende den omfattende viden fra undersøgelsen kan vi i foreningen målrette og kvalificere vores politiske initiativer, strategi og udspil på området yderligere.

Dansk Psykolog Forening har på det seneste bl.a. deltaget i udarbejdelse af forløbsprogrammerne for børn og unge med psykiske lidelser i regi af Sundhedsstyrelsen, samarbejdet med KL om et projekt vedrørende fremtidens psykiatri, været i kontakt med Danske Regioner om et muligt samarbejde om et fælles kommende udspil omkring børn og unges mentale sundhed, haft møder med forskellige politikere og andre beslutningstagere og bidraget til at få afsat satspuljemidler til udvikling af området.

Se Dansk Psykolog Forenings præsentation af PPR-undersøgelsens resultater her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge