Ny satspuljeaftale på sundhedsområdet

 I

Torsdag aften den 2. november blev satspuljepartierne enige om, hvordan en halv milliard kroner til sundhedsområdet skal fordeles over de næste fire år.

Det store indsatsområde i satspuljen er børn og unge med psykiske lidelser. Der er blandt andet afsat penge til en forsøgsordning med gratis psykologhjælp for unge mellem 18 og 20 år og en fremskudt regional psykiatri for børn og unge, der viser tidlige tegn på psykiske lidelser.

– Helt overordnet er det positivt, at man bl.a. har fokus på den indsats, der ligger udenfor børne- og unge-psykiatrien, fordi der er et stort behov for at vi sætter tidligere og tættere ind i nærmiljøet hos de børn, unge og familier, der er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

– Det er også rigtig relevant, at der sættes fokus på de 18-20-åriges mulighed for at få psykologbehandling, og at politikerne til næste år vil se nærmere på den samlede psykologordning, for den kan løse mange flere problemer, end den bruges til aktuelt, siger Eva Secher Mathiasen.

 

Fakta om satspuljen på sundhedsområdet:

Der er afsat 500 mio. kr. til satspuljen på sundhedsområdet, der gælder for 2018-2021. I aftalen er der fokus på en styrket indsats for mennesker med psykiske eller kroniske lidelser.

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Med en samlet investering på 215 mio. kr. fordelt over de næste fire år er dette initiativ det største og mest omfattende for satspuljen på sundhedsområdet.

Initiativet skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser, men også tidligere for de unge som er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Denne tidligere indsats og organiseringen heraf er den samme, som Dansk Psykolog Forening i flere år har foreslået.

Organiseringen bliver nemlig fokuseret på tidligere behandling i nærmiljøet i et samspil mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser fx Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, mens aftalen også nævner Headspace. Der er fokus på terapeutiske behandlingsformer, såsom familieterapi, dialektisk adfærdsterapi og mindfulness.

Det tværsektorielle samarbejde skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats som både kan inddrage skole, forældre og socialforvaltningen.

Ligeledes er indsatsen ikke afgrænset af en aldersgrænse på 18 år, men i stedet på de unges behov. Et vigtigt fokus, der sætter behov over et system, som bl.a. har være præget af udfordringer i overgangen mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Initiativet vil sideløbende blive evalueret, med fokus på at indsamle gode erfaringer, som kan videreføres efter projektets udløb i 2021.

Forsøgsordning med gratis psykologbehandling i psykologordningen til unge ml. 18-20 år med depression og angst

Med gratis psykologbehandling til 18-20 årige i de kommende fire år bliver det nu muligt at række ud til de unge, som tidligere ikke selv har haft råd til psykologbehandling.

Der er til gratis psykologbehandling til depression- eller angstramte 18-20 årige afsat 2,2 mio. kr. i 2018 og i hvert af de tre følgende år: 4,3 mio. kr.

De 4,3 mio. kr. svarer ca. til den årlige egenbetaling, som de 18-20 årige i dag betaler i psykologordningen. Man må forvente, at det vederlagsfri behandlingstilbud, betyder at flere angst- eller depressionsramte unge vil tage imod tilbuddet om psykologbehandling. Forligskredsen har da også forpligtet sig på, at hvis midlerne ikke er tilstrækkelige, så vil der komme supplerende finansiering herfra. Ligeledes er der afsat 600.000 kr. til evaluering af det gratis behandlingstilbud, hvor der vil være fokus på både den kliniske og samfundsøkonomiske effekt af ordningen.

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade

Den styrkede indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade skal ses i sammenhæng med initiativet om en fremskudt regional funktion i børne- og unge-psykiatrien.

Den særlige indsats for mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade indeholder etableringen af tilbud til patienter med anoreksi, bulimi og selvskadende adfærd. Indsatsen skal sikre en specialiseret rådgivning, rettidig hjælp og specialiseret behandling.

Helt konkret skal der først indhentes viden om indsatser for mennesker med selvskade, fordi det nationale vidensgrundlag ikke er tilstrækkeligt. Herefter skal midlerne anvendes til en pulje målrettet kommuner og regioner, såvel som private aktører. Målet er at få udvidet behandlingskapaciteten og få kvalitetsudviklet de eksisterende behandlingstilbud, med fokus på terapeutiske behandlingsretninger, såsom familieterapi og dialektisk adfærdsterapi. Herudover skal der iværksættes initiativer, der skal hjælpe til tidlig opsporing i kommunalt regi og i almen praksis, eksempelvis gennem forsøg med screeningsredskaber.

Der er afsat i alt 53 mio. kr. til initiativerne. Investeringen udmøntes primært i udvidelse af behandlingskvalitet og kvalitetsudvikling (40 mio. kr.) og indsatsen for bedre tidlig opsporing (10,5 mio. kr.)

Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge

Der er en forventning om, at de gode erfaringer fra Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) til voksne, kan videreføres til unge i alderen 11-18 år. Derfor er der afsat 13 mio. kr. til uddannelse af fagpersoner i kommunerne, som arbejder med netop denne aldersgruppe. Uddannelsen og superviseringen af den videre brug af MBSR, forankres hos Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Kommuner, som tager imod tilbuddet om efteruddannelsen af fagmedarbejdere, forpligter sig samtidig på den videre forankring og implementering heraf. Det forventes, at ca. 250 personer kan blive uddannet for de afsatte midler. Indsatsen er endnu et godt eksempel på, at der arbejdes mod et sundhedsvæsen, hvor tidligere indsatser skal have en langt mere central placering.

Andre områder i satspuljeaftalen

Udover ovenstående fire fokuspunkter, er der under overskriften: En styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser, følgende fire initiativer:

  • Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
  • Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling
  • Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
  • Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger

Endelig konstaterer satspuljepartierne, at den samlede psykologordning skal tages op i forbindelse med næste års satspuljeforhandlinger, hvor også midlerne til psykologbehandling af depressionsramte over 37 år og angstramte i alderen 29 – 38 år udløber (slut 2018).

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge