Notat fra Sundhedsstyrelsen om COVID-19 samt tilskud til handicapvenlig adgang

 I

Nyt notat fra Sundhedsstyrelsen vedrørende retningslinjer i forbindelse med COVID-19 

Sundhedsstyrelsen har den 30. juni udsendt notatet COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet. Notatet træder i stedet for det tidligere notat Håndtering af COVID-19: Omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, fraset almen praksis, speciallægepraksis og den private tandpleje.

Sundhedsstyrelsen formål med notatet er at beskrive rammerne for aktiviteten i et sundhedsvæsen, som nu er på vej mod en vanlig aktivitet som før epidemien. Sundhedsstyrelsen bemærker, at aktiviteten i sundhedsvæsenet fortsat skal ske under hensyn til minimering af risikoen for smittespredning og smittereducerende tiltag. I forlængelse heraf skriver Sundhedsstyrelsen, at telefon- og videokonsultationer fortsat bør anvendes, hvor det er fagligt forsvarligt og meningsfuldt. Samtidig skriver Sundhedsstyrelsen også, at der skal foretages en konkret vurdering af, om telefon- og videokontakt er den rette løsning for den enkelte klient i den givne situation.

Notatet beskriver en række generelle retningslinjer og vi anbefaler, at du læser notatet i sin helhed. Notatet forholder sig ikke konkret til de enkelte praksisområder og derfor heller ikke konkret til psykologpraksis, men vi vurderer at følgende punkter fra notatet er særligt relevante:

  • Det er forventningen i notatet, at alle aktører i sundhedsvæsenet nu varetager de aktiviteter og indsatser, som de gjorde før COVID-19
  • De grundlæggende og vigtigste midler til smitteforebyggelse er korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt 1 meters afstand, 2 meter for personer i øget risiko
  • Der skal generelt ikke anvendes værnemidler, hvor der ikke er mistanke om COVID-19. Dog kan der ved tæt ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 min. anvendes værnemidler ud fra et forsigtighedsprincip
  • Risiko for smittespredning i venteværelse bør minimeres ved smitteforebyggende tiltag, fx ved at sikre 1 meters afstand mellem siddepladser; fjerne aviser og blade; foretage hyppig rengøring samt sikre tilgængelighed af håndsprit
  • Der bør ophænges information på indgangsdøre mv. for at fremme hensigtsmæssig adfærd. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række plakater til formålet
  • Konsultationen bør afbrydes, hvis man får mistanke om COVID-19. Kontaktpunkter, som borgeren har berørt, afvaskes efterfølgende med vand og sæbe og desinficeres
  • Gruppeaktiviteter skal tilrettelægges, så der kan holdes 2 meters afstand mellem deltagerne

Du kan læse notatet i sin helhed her.

 

Mulighed for at søge Tilgængelighedspuljen til forbedring af tilgængelighed for handicappede i klinikken

I perioden 18. marts til 15. september 2020 kan de fleste klinikejere søge Tilgængelighedspuljen, hvor der er afsat 28,2 mio. kr. Formålet med tilgængelighedspuljen er at forbedre den fysiske tilgængelighed til eksisterende bygninger og dermed øge tilgængeligheden for borgere med handicap.

Der kan søges om tilskud til udgifter til materialer, arbejdsløn samt udgifter til projektering, der vedrører tilgængelighedsforanstaltningerne. Derudover kan der søges tilskud om etablering af automatisk døråbning, hvis den etableres i forbindelse med etablering af niveaufri adgang ved indgangsparti.

Du kan læse mere om puljen og procedure for ansøgning hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge