Nyt til psykologer med ydernummer om akkreditering

 I

Akkrediteringen af psykologer med ydernummer er godt i gang. Akkrediteringen løber i perioden januar 2020 til december 2021. I løbet af denne periode skal alle psykologer med ydernummer akkrediteres og derudover kan privatpraktiserende psykologer uden ydernummer selv vælge at blive akkrediteret.

Akkrediteringen er politisk bestemt og siden 2005 er størstedelen af det danske sundhedsvæsen blevet akkrediteret, og psykologerne er nu en af de sidste grupper i praksissektoren, der skal akkrediteres. Rammerne for gennemførelse af akkrediteringen er aftalt i Praksisoverenskomsten mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det er akkrediteringsinstitutionen IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) der gennemfører akkrediteringen. Dansk Psykolog Forening har arbejdet sammen med IKAS for at understøtte, at akkrediteringsforløbet så vidt muligt er fagligt og klinisk relevant.

 

Hvordan forløber akkrediteringsbesøget?

Du bliver varslet senest 5 mdr. før din akkreditering. Akkrediteringen gennemføres ved, at der kommer en autoriseret psykolog på besøg i klinikken og gennemfører et survey-besøg med afsæt i de akkrediteringsstandarder (standardsæt), der fremgår af IKAS’ hjemmeside. Standardsættet består af 10 temaer med forskellige konkrete indikatorer, der skal opfyldes eller gennemgås i forbindelse med akkrediteringsbesøget. IKAS udbyder introduktionskurser i forbindelse med akkrediteringen som vi anbefaler, at du deltager i. Du kan læse mere herom på IKAS’ hjemmeside.

Det er vigtigt at forberede sig i god tid på akkrediteringsbesøget. Dette skyldes blandt andet, at du som psykolog skal have gennemført en journalaudit (standard 03 – ”klientjournal”), en klientundersøgelse (se standard 06 – ”klienters oplevelse af kvalitet og klagemuligheder”) og et kursus i førstehjælp (se standard 07 – ”Førstehjælp”) før survey-besøget.

Det er IKAS der er ansvarlig for gennemførelsen af akkrediteringen og derfor også for den vejledning, der knytter sig til akkrediteringen. På IKAS’ hjemmeside er der kontaktoplysninger til konkret rådgivning. Du er også velkommen til at kontakte Dansk Psykolog Forening for øvrige spørgsmål vedrørende akkrediteringen.

 

Generelle erfaringer fra gennemførte akkrediteringsbesøg

I perioden januar 2020 til 8. juni 2020 har Akkrediteringsnævnet behandlet 74 akkrediteringsbesøg. Heraf er lidt under halvdelen blevet direkte akkrediteret mens lidt over halvdelen har skullet igennem en opfølgning på akkrediteringsbesøget. Det er vores oplevelse, at flere psykologer finder det omfattende og tidskrævende at forberede sig på akkrediteringsbesøget, og at nogle dele af akkrediteringen opleves mere vedkommende end andre. Samtidig et det vores oplevelse, at kontakten med de autoriserede psykologer fra IKAS (surveyor) forløber i øjenhøjde og med gensidig respekt, hvor der er en god balance mellem læring og udvikling. Det er vores oplevelse, at flere psykologer finder det omfattende og tidskrævende at forberede sig på akkrediteringsbesøget, og at nogle dele af akkrediteringen opleves mere vedkommende end andre. Samtidig et det vores oplevelse, at kontakten med de autoriserede psykologer fra IKAS (surveyor) forløber i øjenhøjde og med gensidig respekt, hvor der er en god balance mellem læring og udvikling. Du kan se konkrete evalueringer af surveybesøg på IKAS’ hjemmeside.

IKAS oplyser, at det særligt er følgende emner fra standardsættet, som der skal følges op på i forlængelse af survey-besøget: Korrekt klientidentifikation; klientjournal og journalføring; utilsigtede hændelser; klienters oplevelse af kvalitet; førstehjælp og hygiejne. På vores hjemmeside under overskriften ”erfaringer fra surveybesøg” kan du se, hvilke konkrete dele af standardsættet (dvs. hvilke indikatorer i standardsættet), der er fundet udfordringer ved. Du kan også se de løbende resultater fra akkrediteringen på forsiden af IKAS’ hjemmeside her. Vi anbefaler, at du læser standardsættet og vejledningen på IKAS’s hjemmeside for akkreditering af psykologer grundigt for at forberede dig bedst muligt på survey-besøget.

 

Dispensation for akkreditering

Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og takstnævn har den 3. juli 2020 indgået aftale om dispensation for akkreditering. Du kan få dispensation for akkreditering, hvis du inden en måned efter at være blevet varslet om dit akkrediteringsbesøg opsiger dit ydernummer med virkning senest 6 mdr. efter akkrediteringsdatoen. Vær opmærksom på, at du skal opsige dit ydernummer til udgangen af en måned, hvorfor du reelt skal opsige dit ydernummer med virkning 5-6 mdr. før akkrediteringsdatoen. Fristen på en måned gælder ikke for personer, der allerede er varslet på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvis du opsiger dit ydernummer i forbindelse med dispensation for akkreditering, skal du udfylde en tro- og loveerklæring. Du kan se aftalen og udskrive tro- og loveerklæringen her under overskriften ”Dispensation fra akkreditering”.

 

Yderligere information

Du kan læse mere om akkreditering for psykologer på IKAS’ hjemmeside, hvor du blandt andet finder vejledning, standardsæt og hjælpeværktøjer til gennemførelse af akkrediteringen.

Du kan også læse mere om akkrediteringen på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside. 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge