Nyt til selvstændige psykologer: Sundhedsstyrelsen orienterer om afgrænsning og visitation af målgruppe 4

 I

Sammenfatning:

  • Sundhedsstyrelsen har udgivet notat om afgrænsning af målgruppe 4 og visitation til vaccination mod COVID-19.
  • Der skal særlige årsager til inklusion i gruppen, og det væsentligste kriterium for at blive tilbudt vaccination i kraft af arbejdsfunktion inden for målgruppe 4 er tæt fysisk borger- eller patientkontakt.
  • Sundhedsstyrelsen nævner som eksempel, at personale, der varetager samtalebaseret behandling hvor det er muligt at holde afstand, fx nogle praktiserende psykologer ikke vil være omfattet.
  • Det er dog en konkret og individuel vurdering, om den enkelte praktiserende psykolog er omfattet. Det er den enkelte privatpraktiserende, der skal vurdere, om vedkommende er inkluderet ud fra de beskrevne kriterier og dermed skal indmelde CPR-nummer til Statens Serum Institut med henblik på vaccination

Læs mere om kriterier samt hvordan visitationen foregår herunder.

 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en sundhedsfagligt prioriteret rækkefølge til vaccination mod COVID-19 bestående af 12 målgrupper rangeret ud fra en primær målsætning om at forebygge alvorlig sygdom med indlæggelse og død som følge af COVID-19.

Målgruppe nummer 4 omfatter personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren – privat såvel som offentlig ansat – med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, der er svært at erstatte.

Sundhedsstyrelsen udgav 16. februar 2021 notat om afgrænsning og visitation af målgruppe 4 i blandt andet praksissektoren. Sundhedsstyrelsen har bedt os om at videreformidle notatet til relevante medlemmer.

Med notatet præciserer Sundhedsstyrelsen

  • Ud fra hvilke kriterier gruppe 4 prioriteres i forhold til adgang til vaccination
  • Hvordan ansatte i praksissektoren skal visiteres til vaccination mod COVID-19

 

Kriterier for prioritering af gruppe 4 i forhold til adgang til vaccination

Sundhedsstyrelsen oplyser, at gruppen prioriteres efter nedenstående tre kriterier:

  • Hvor udsat en medarbejder personen er for smitte med ny coronavirus. Smitterisikoen er fx høj ved tæt kontakt med helt uvisiterede patienter eller patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19, medium ved tæt kontakt med visiterede patienter, lav når der kan holdes afstand og ikke relevant, når der ikke er patientkontakt.
  • Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har tæt kontakt med personer i særligt øget risiko, men lav, hvis den ansatte alene har kontakt med personer, som ikke kan forventes at blive særligt syge ved smitte, fx unge og raske.
  • Konsekvenser for arbejdsfunktionen, hvis den ansatte smittes og har fravær. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har en særligt specialiseret funktion og ikke umiddelbart kan erstattes.

 

Det er væsentligt at bemærke, at der skal være helt særlige årsager til inklusion i denne gruppe og derved tilbydes vaccination før ældre personer og personer, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Ansatte, som har lav eller ingen risiko på flere af ovenstående parametre, er i udgangspunktet ikke omfattet i målgruppen.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det væsentligste parameter er tæt fysisk borger- eller patientkontakt, og at dette kriterium skal være opfyldt for, at ansatte kan tilbydes vaccination i kraft af deres arbejdsfunktion inden for målgruppe 4.

Sundhedsstyrelsen giver i notatet en række eksempler på personer, der hhv. er omfattede og ikke-omfattede.

Som eksempel på personer, der ikke er omfattet nævnes ”Personale, der varetager samtalebaseret behandling hvor det er muligt at holde afstand, fx nogle praktiserende psykologer og kliniske diætister.”

Det er dog en konkret og individuel vurdering, om den enkelte praktiserende psykolog er omfattet.

Visitation til vaccination mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen oplyser, at det er den enkelte arbejdsgiver, der skal vurdere relevant personale jf. Sundhedsstyrelsens kriterier.

Da mange privatpraktiserende psykologer er enkeltmandsvirksomheder betyder det i praksis, at det er den enkelte privatpraktiserende, der skal vurdere, om vedkommende er inkluderet ud fra ovenstående kriterier og dermed skal indmelde CPR-nummer til Statens Serum Institut med henblik på vaccination.

Oplysningerne skal indskrives i en skabelon (template) udarbejdet af Statens Serum Institut. Indberetningerne sendes til Statens Serum Institut via en sikker mail-forbindelse.

Alle selvstændige psykologer har fået tilsendt Sundhedsstyrelsens notat om afgrænsning og visitation af målgruppe 4 i blandt andet praksissektoren samt den skabelon (template), der skal anvendes ved indmeldelse af CPR-nummer til Statens Serum Institut. Der er også link til notat herunder.

Spørgsmål til indsendelse skal rettes til Statens Serum Institut. Find kontaktinformation i notatet.

Notat: Afgrænsning og visitation af målgruppe 4 til vaccination mod COVID-19

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge