Udvalg og fagnævn

Publiceret 17.12.2021

Her finder du alle foreningens udvalg og fagnævn med oversigt over medlemmer og opgaver. Bestyrelsen har seks faste udvalg, der nedsættes af bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har desuden i perioden 2021 – 2024 nedsat to arbejdsprogramudvalg “Attraktive faglige og fagpolitiske tilbud” samt “Attraktivt medlemsengagement for flere”. Derudover kan bestyrelsen i perioden oprette midlertidige udvalg, nævn og arbejdsgrupper til løsning af afgrænsede ad-hoc opgaver. Endelig opretter bestyrelsen fagnævn indenfor områderne, hvor der er eller overvejes at etablere en specialistuddannelse.

 • Arbejdsmiljøudvalget er et fast udvalg under bestyrelsen.

  Arbejdsmiljøudvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf 1 medlem valgt af studentersektionen, samt mindst 1 bestyrelsesmedlem.

  Udvalget er sammensat af repræsentanter fra alle sektorer og relevante selskaber, herunder tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter.

  Udvalgets arbejdsområde er arbejdsmiljøspørgsmål for foreningens medlemmer i deres ansættelse og udøvelse af liberalt erhverv.

  AMU pr. 1. april 2023

  • Caroline Skjoldbirk Andersen, Bestyrelsen (formand for AMU)
  • Inga Endsleff, Netværk for Yngre Psykologer
  • Thea Friborg Skjellerup, Bestyrelsen (suppleant)
  • Rasmus Bjørn Henriksen, Studentersektionen
  • Louise Stauning, Ledersektionen
  • Mads Huse, KAPS (Kommunalt ansatte psykologers sektion)
  • Elin Andersen, Privatsektionen
  • Pernille Dorph, PPS (Pædagogisk Psykologisk Sektion)
  • Martin Bredstrup (AMR)
  • Astrid Fink (AMR)
  • Anna Simone Møller (AMR)
  • Tine Andreasen, Sekretær for udvalget (Dansk Psykolog Forening)

  Læs Arbejdsmiljøudvalgets kommissorium.

 • Der er 10 faglige selskaber, der har tilhørende specialistuddannelser, som de har det faglige ansvar for.

  Medlemmerne af fagnævnet rekrutteres fra medlemmer af det faglige selskab, der indstiller de valgte til Bestyrelsen. Bestyrelsen godkender indstillingerne ud fra foreningens krav til Fagnævnets sammensætning, som er beskrevet i Regelsættet. Der skal være mindst to fagnævnsmedlemmer pr. fagnævn.

  Fagnævnene varetager forskellige opgaver forbundet til de faglige godkendelser af kurser og uddannelser der indgår i specialistuddannelserne, samt træder til som faglige specialister ved tvivlsspørgsmål i forbindelse med retningslinjernes fortolkning og muligheder for dispensation.

  • Arbejds- og Organisationspsykologi: Hanne Anthony (Forperson) Bent Berthold Schultz, Hanna Arafa El-Kholy og Henrik Ankerstjerne Eriksen.
  • Klinisk Neuropsykologi med børn og unge: Lotte Fensbo (forperson) og Ditte Jeppesen.
  • Klinisk Børne- og ungepsykologi: Helle Gry Pedersen (forperson), Marlene Lübeck og Tove Langager Jespersen.
  • Gerontopsykologi: Anna Aamand (forperson), Sofie Nautrup Stisen og Susanne Bollerup Overgaard.
  • Neuropsykologi: Jens Østergaard Riis, Louise Gade, Louise Stauning og Mette Stylsvig.
  • Psykopatologi: Tine Wøbbe (forperson), Lars Bjerggaard Pedersen, Kristoffer Jul Paaske.
  • Psykotraumatologi: Berith Annette Bro (forperson), Hope Cedercrantz og Charlotte Mosbæk
  • Pædagogisk Psykologisk Psykologi: Janni Tønne-Olesen (forperson) og Pernille Dorph.
  • Sundhedspsykologi: Flemming Bang Rasmussen (forperson), Christina Grundgaard Pedersen og Beate Vesterskov.
  • Psykoterapi: Afventer udpegning af nyt fagnævn.

  Kontakt til fagnævnene kan ske ved at sende mail til specialistuddannelser@dp.dk

 • Bestyrelsen kan vælge nedsætte et forretningsudvalg. Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, fastlægger dagsorden og tidsmæssig prioritering af de enkelte punkter på dagsordenen. Forretningsudvalget holder hver 10 ordinære møder om året.

  Arbejdet i forretningsudvalget er fastlagt i Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening, som vedtages af bestyrelsen på et af de første bestyrelsesmøder i generalforsamlingsperioden.

  Medlemmerne er:

  • Dea Seidenfaden
  • Arne Grønborg Johansen
  • Joël C. Boukris
  • Rose-Marie Mollerup

  Referater af periodens forretningsudvalgsmøder

 • Dansk Psykolog Forenings årsregnskab revideres af 2 kritiske revisorer, som vælges ved urafstemning blandt alle medlemmer umiddelbart efter foreningens generalforsamling. De kritiske revisorer vælges for 3 år ad gangen.

  Til brug ved revisionen kan revisorerne afkræve samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktøren både skriftlige og mundtlige oplysninger, ligesom revisorerne har adgang til foreningens protokoller, korrespondance og arkiv.

  Udover de kritiske revisorer revideres foreningens årsregnskab også af en statsautorisret revisor.

  Læs mere

 • Specialistuddannelsesudvalget består af en bestyrelsesvalgt formand og én repræsentant fra hvert fagnævn. Udvalget forestår koordineringen af specialistuddannelserne under hensyntagen til rammen for specialistuddannelserne.

  Læs Specialistuddannelsesudvalgets kommissorium

  Medlemmer

  • Kristin Munch-Christiansen (formand)
  • Lotte Fensbo, Klinisk Neuropsykologi for børn og unge
  • Kirsten Rosenkrantz Grave, Psykoterapi
  • Anna Aamand, Gerontopsykologi
  • Berith Bro, Psykotraumatologi
  • Hanne Anthony, Arbejds- og Organisationspsykologi
  • Helle Gry Pedersen, Klinisk Børne- og ungepsykologi
  • Jens Bak Sommer, Klinisk Neuorpsykologi
  • Janni Tønne-Olesen, Pædagogisk Psykologisk Psykologi
  • Flemming Rasmussen, Sundhedspsykologi
  • Tine Wøbbe, Psykopatalogi

  Fra sekretariatet

  • Signe Groth-Brodersen, Uddannelseschef
  • Brita Lauritzen, Uddannelseskonsulent
 • Liberalt Forhandlingsudvalg (LFU) er et fast udvalg under bestyrelsen.

  Det Liberale Forhandlingsudvalg sammensættes således: Formanden for Dansk Psykolog Forening er formand for udvalget. Selvstændige Psykologers Sektion kan udpege op til 4 medlemmer, hvoraf ét medlem er fra det organisationspsykologiske område. Derudover kan udvalget suppleres med yderligere medlemmer efter beslutning i bestyrelsen

  Det liberale forhandlingsudvalg har til formål at arbejde for gode rammer og vilkår for udøvelse af liberalt erhverv blandt psykologer, herunder at arbejde for at fremme professionalisering blandt psykologer i liberalt erhverv.

  Medlemmer

  • Eva Secher Mathiasen (formand)
  • Joël C. Boukris
  • Hans Fonsbøl
  • Susie A. Kjær
  • Elin Andersen

  Fra sekretariatet

  Læs kommissorium for Liberalt Forhandlingsudvalg

 • Løn- og Stillingsstrukturudvalget (L&S) er et fast udvalg under bestyrelsen.

  Udvalget består af mindst 6 medlemmer, heraf mindst et bestyrelsesmedlem. Udvalget er sammensat af en repræsentant fra hver af de godkendte sektioner, to tillidsrepræsentanter, der er udpeget af bestyrelsen samt op til tre repræsentanter for ansættelsesområder, der ikke dækket af en sektion.

  Udvalgets arbejdsområder er løn- og alle øvrige ansættelsesvilkår for medlemmer i offentlig og privat ansættelse. L&S fungerer desuden som foreningens forhandlingsudvalg i forbindelse med de offentlige overenskomstforhandlinger.

  Medlemmer

  • Dea Seidenfaden (formand)
  • Mette-Sofie Arnvig
  • Caroline Skjoldbirk
  • Pernille M. Thorsen
  • Louise Margrethe Pedersen
  • Julie Lund Nørholt
  • Malene Hein Damgaard
  • Mads Huse
  • Matine Ladegaard
  • Pernille Dorph
  • Signe Rysbjerg Møller
  • Stinne Mølgård
  • Maja Nielsen
  • Søren Larsen

  Fra sekretariatet:

  Læs kommisorium for Løn- og Stillingsstrukturudvalget

 • NAC er en national tildelingskomité (National Awarding Committee), som administrerer EuroPsy ordningen.

  NAC mødes 4 gange årligt.

  Medlemmer

  • Pernille Hviid (formand)
  • Bendt Thorpegård Pedersen
  • Lars Larsen
  • Line Thatt Jensen
  • Rikke Schwartz

  Fra sekretariatet:

 • Uddannelses- og forskningsudvalgets arbejdsområde er uddannelses- og forskningsmæssige spørgsmål af betydning for psykologer i deres udøvelse af faget.

  Udvalget har især arbejdet med revision af autorisationsbestemmelserne og en undersøgelse af psykologers muligheder for at gennemføre autorisationsuddannelsen. Dertil kommer generelle universitetsmæssige forhold af betydning for kandidatuddannelserne i psykologi, bl.a. taxameterbevillingens størrelse.

  Endelig har udvalget i en årrække deltaget i et projekt under EU og EFPA med henblik på at udarbejde et europæisk psykologdiplom.

  Medlemmer

  • Caspar Christensen (formand)
  • Troels Børsholt Rudkjøbing
  • Katja Damgaard Andersen
  • Torben Bechmann Jensen
  • Rikke Truelsen
  • Thomas Szulewicz
  • Bendt Torpegaard Pedersen
  • Christian Gerlach
  • Tonny Elmose Andersen
  • Ane Søndergaard Thomsen
  • Mimi Yung Mehlsen
  • Nicklas Kristensen
  • Benita Rasmussen
  • Knud-Erik Sabroe

  Læs Uddannelses- og Forskningsudvalgets kommissorium