Organisationer bag psykiatrien: – Nej tak til mere tvang

 I

Regeringens arbejdsgruppe tager fejl, når den tror, at mere tvang løser problemerne med vold på de socialpsykiatriske bosteder. Det mener en bred alliance af 29 organisationer i og omkring psykiatrien, PsykiatriAlliancen. Alliancens løsningsforslag er sendt til alle relevante ordførere i Folketinget og til socialministeren og sundhedsministeren.

På socialpsykiatriske bosteder har der længe været alvorlige problemer med enkelte beboeres vold mod andre beboere og ansatte. Derfor er det godt, at regeringen har fået en arbejdsgruppe af embedsmænd til at se på sagen. Men det er et skuffende og utilstrækkeligt resultat, når arbejdsgruppen forslår en ny tilbudsform med eget lovgrundlag og helt nye tvangsbestemmelser. Det hedder blandt andet:

”En ny tilbudsform kan oprettes som et delvist lukket tilbud, hvor personalet i afgrænsede perioder og med et klart tilsigtet formål for øje kan gøre brug af besøgsrestriktioner, åbning og kontrol af post, undersøgelse af beboerens opholdsrum og ejendele, kropsvisitation, tilbageholdelse, tilbageførsel, personlig skærmning, tvungen opfølgning og aflåsning af yderdøre samt værelsesdøre.”

Et forkert skridt
Men udbredelse af tvangsformer, som i dag kun anvendes på lukkede psykiatriske afdelinger til et nyt botilbud og en ny personkreds, vil være et helt forkert skridt, mener PsykiatriAlliancen.

Det kan komme til at modarbejde de senere års gode udvikling, hvor man har været stærkt fokuseret på at minimere anvendelsen af tvang. Tvang i form af fastholdelse eller tvungen medicinering bør, så vidt det er muligt, helt undgås og kun finde sted på en psykiatrisk afdeling.

Man skal kunne gribe tilstrækkeligt ind
PsykiatriAlliancen, der repræsenterer en bred skare af patienter, pårørende, brugere og fagpersoner, anerkender behovet for at kunne gribe tilstrækkeligt ind i de situationer, der ellers kan ende helt galt, men for os at se opstår situationerne især, fordi en række borgere er visiteret til de forkerte tilbud, fordi indlæggelsestiderne i mange tilfælde bliver for korte, og mennesker, der er syge, kommer hjem for tidligt uden at være klar til det – ofte til et personale, der ikke har ressourcer til at håndtere borgeren i den tilstand og situation.

Lap på lap
De forslag, der er på bordet nu, ligner lappeløsninger, mener vi. Lappeløsninger, der ikke får fat i de egentlige problemer: Vi mangler tilstrækkelige behandlingstilbud, og vi mangler smidig og fleksibel kommunikation om borgeren mellem region, kommune og andre enheder. Vi mangler en klar ansvarsfordeling mellem regionspsykiatrien og tilbuddene, og vi må se på samarbejdet med kriminalforsorg og politi – er det godt nok? Derudover håber PsykiatriAlliancen, at man undersøger, om alle de muligheder, den gældende lovgivning rummer, også bliver brugt. Det gælder fx udskrivningsaftaler, som vi mener kan udnyttes væsentligt bedre end i dag.

Hvad er PsykiatriAlliance?
PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer i og omkring psykiatrien. Medlemsorganisationerne repræsenterer en bred skare af patienter, brugere, pårørende og faggrupper inden for forebyggelse, behandling og sociale tilbud.

Det, der er brug for, er kort sagt

  • at de mennesker, som har brug for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, kan blive det – og at de ikke udskrives for tidligt og i for dårlig tilstand, som vi har set mange eksempler på de senere år.
  • at de socialpsykiatriske bosteder bliver mindre enheder med højere specialisering. Der skal både være institutioner med stoffri og trygge forhold og institutioner med ressourcer og kompetencer til beboere med både misbrug og udadreagerende adfærd.
  • at regionernes psykiatriske hospitaler og kommunernes socialpsykiatriske bosteder samarbejder bedre. Blandt andet bør man udveksle nødvendige informationer om borgeren.
  • at de mange muligheder, der er i de eksisterende rammer, udnyttes. Det er afgørende at lave udskrivningsaftaler og systematisk opfølgning, have øget fokus på recoveryforløb og rehabilitering og at man prioriterer at skabe en meningsfuld tilværelse for mennesker, der har deres hjem på et socialpsykiatrisk bosted.
  • at man lægger vægt på uddannelse af personale og beboere i strategier og omgangsformer mellem beboere og personale, der kan nedtrappe de konflikter, som opstår, og dermed undgå, at de ender i vold eller drab.

PsykiatriAlliancen har udarbejdet et politikpapir, som fortæller om alle de punkter inden for psykiatrien, man vil samarbejde om.

PsykiatriAlliancen består p.t. af 29 organisationer omkring psykiatrien i Danmark, heriblandt Dansk Psykolog Forening, Psykiatrifonden, Dansk Psykiatrisk Selskab, SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed m.fl. Se dem alle her.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge