Ole Vedfelt har i maj 2017 udgivet endnu et værk om drømme: A Guide to the World of Dreams – an Integrative Approach to Dreamwork. Denne udgivelse er blevet til på baggrund af en opfordring fra det ansete internationale forlag Routledge, som blandt mange andre udgivelser har trykt Jungs samlede forfatterskab.

Vedfelt har tidligere udgivet en række værker blandt andet Drømmenes Dimensioner, Bevidsthed og Ubevidst Intelligens. I 2012 udgav han Din guide til drømmenes verden. Selvom A Guide to the World of Dreams har næsten samme titel adskiller den sig, udover at være skrevet på engelsk, dog også på væsentlige områder: først og fremmet ved at indeholde mere end 200 sider med den nyeste forskning, herunder den seneste hjerneforskning om drømme, udvidet teori og metode samt flere praktiske eksempler og øvelser. Den rummer således en mere dybtgående behandling af drømmeforskning end udgivelsen fra 2012. Endvidere adskiller den sig fra Din guide til drømmenes verden ved ikke at indeholde et drømmeleksikon over forslag til mulige tolkninger af de mest almindelige drømmesymboler.

I A Guide to the World of Dreams – an Integrative Approach to Dreamwork præsenteres en dybdegående forståelse af drømme i psykoterapi. Bogen giver et solidt overblik over nuværende klinisk viden og videnskabelig forskning, herunder nutidens neurovidenskab. Endvidere beskrives essentielle aspekter af jungiansk, psykoanalytisk, eksistentiel, oplevelsesmæssig samt kognitiv tilgang til drømme og forståelsen af meningen med drømme. I de to tidligere værker Bevidsthed og Ubevidst Intelligens udformer Vedfelt en kybernetisk psykologi og netværksteori som et velunderbygget og overskueligt redskab til metodeintegration. I A Guide to the World of Dreams er denne teori fuldt udfoldet i forhold til drømme. Den kybernetiske tilgang er en tidssvarende syntese af valid viden om drømme, som også rummer en samlet personlighedsteori, samt en samlet teori om bevidsthed og det ubevidste.

Vedfelts tilgang til drømme er således baseret på den kybernetiske netværksteori, som er en model for, hvordan information og energi bliver reguleret i den menneskelige psyke. Der præsenteres en banebrydende forståelse af bevidstheden, som danner forudsætning for en række kerneegenskaber ved drømme. Bevidstheden beskrives som bestående af mange niveauer. Den kan virke i forskellige tilstande og udtrykker sig gennem forskellige oplevelsesmåder fx kropssansning, følelseserkendelse, billeddannelse og tanker. Denne tilgang giver en mere nuanceret bevidsthedsforståelse, som også rummer de ovenfor nævnte mere traditionelle drømmeskolers tilgange til at arbejde med bevidstheden ved brug af fx frie associationer og mere oplevelsesorienterede perspektiver med dramatisering, rollespil, tegning og kropssansning.

Karakteristisk for Vedfelts tilgang til drømme er, at kreativitet ses som en central egenskab ved drømme. Drømmene er således langt hurtigere og bedre end den normale vågne bevidsthed til at skabe metaforer og fortællinger, som giver mening i forhold til en given persons liv. Drømmene ses som intelligent, ubevidst informationsbehandling, og Vedfelt integrerer moderne klinisk forskning i den kybernetiske teori.

Vedfelt har et dybt forankret positivt syn på drømme og deres funktion, som går igen i hele bogen. Et positivt menneskesyn er grundlæggende. Baseret på drømmeforskning og den kybernetiske netværksteori præsenteres 10 kerneegenskaber udførligt og underbygget af eksempler fra praksis. Nævnt i flæng er disse kerneegenskaber ved drømmene, at drømme handler om det, som er vigtigt for os. Drømme ”taler” i symboler, de personificerer og er prøvehandlinger i en sikker kontekst. Drømme er en ”online-forbindelse” til den ubevidste intelligens, som kommunikeres på et højt niveau i form af mønstergenkendelse og fortættet information. Drømme er endvidere helhedsoplevelser og beskriver ”psykiske energilandskaber”.

Vedfelt beskriver således klart og letforståeligt disse 10 kernegenskaber ved drømme og fremlægger en ressourceorienteret praktisk vejledning til, hvordan der kan arbejdes med drømme. Disse kreative og inspirerende øvelser til drømmearbejdet giver klare og let anvendelige anvisninger trin for trin på forskellige niveauer af ekspertise.

I A Guide to the World of Dreams koges essensen vedrørende drømme fra tidligere værker sammen og bliver til en fortættet syntese af Vedfelts omfattende viden om drømme. Den kan således bedst beskrives som kronen på værket i rækken af Vedfelts udgivelser og samler den viden, Vedfelt har opsamlet igennem mange års arbejde med drømme og udviklingsprocesser.
Det er lykkedes for Vedfelt at skabe en tidssvarende, velunderbygget og overskuelig teori, som udmøntes i en række praktisk anvendelige redskaber til alle, der vil arbejde med drømme. Vedfelt formår at formidle denne komplekse viden på en enkelt og let tilgængelig måde, hvor essensen fremstår klar og tydelig, så interesserede kan tilegne sig dette komplekse stof til hjælp til egen eller andres personlige udviklingsprocesser.

Selvom bogen er skrevet på engelsk, er den skrevet i et klart og letforståeligt sprog, som således ikke bør afholde uøvede i læsning af engelske tekster fra at læse den.

Det fremgår af Vedfelts bog, at drømme kan hjælpe os til at agere mere konstruktivt og kreativt på livets udfordringer. Drømme kan øge livskvaliteten samt relationerne til andre og til omgivelserne. At arbejde med drømme kan således være med til at ændre den måde, den enkelte er i verden på. Drømme kan, endvidere, som det beskrives i bogens mange eksempler, hjælpe alle uanset alder til modning og opsamling af visdom.

Nøgleord: ressourceorienteret drømmearbejde, personlig udvikling og drømme, integration af drømmeteori. Drømmeforskning. Drømmenes neuropsykologi. Drømmetolkning.

Vedfelts seneste værk har som målgruppe psykologer, psykiatere, psykoterapeuter og rådgivere, men også psykologistuderende, undervisere på eksempelvis voksenuddannelser. Også den almene læser kan have glæde af og finde inspiration i bogen.

Som det fremgår af ovenstående er jeg meget begejstret for bogen og sender den mine varmeste anbefalinger med på vejen.

Af Karin Dons, cand.psych., autoriseret og specialist i klinisk psykologi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge