Bogen handler jf. titlen om adfærdsproblemer hos anbragte unge, henvender sig til en bredere faggruppe end blot psykologer (som fire af de fem forfattere er) og er praksisnær og konkret, uden at præsentere eller plædere for en given metode. Den er bygget op om 13 grundprincipper, der hver især handler om konflikter og hvordan, disse kan analyseres og forstås for fremover at forebygges.

Bogens forfattere argumenterer for det første for, at man med kritiske briller bør foretage en vurdering af, hvem, der egentligt vurderer den konkrete adfærd som problematisk, dvs. tage stilling til, ”for hvem, er adfærden et problem?”. Her udfordres den enkelte medarbejder så vel som institutioners rammer forventninger og håndtering af udfordrende adfærd hos de unge. Bogen udfordrer dermed både konkret og bredt forskellige fagprofessioners måde at håndtere unges ”problemadfærd”.

Der lægges endvidere vægt på at forebygge, at konflikter opstår, ved se på de udfordringer, de unge har med sig, for dermed ikke at skabe rammer, der konstant møder de unge i overkrav. Slutteligt er bogens fokus også en vægtlægning på medarbejderne som ansvarshavere for relationen og dermed samspillet, hvormed løsningen af problemerne også placeres her, således at afmagt, frustration og handlingslammelse søges håndteret og undgået.

Bogen er let og hurtigt læst, og dens opbygning er overskuelig med helt korte opsamlinger efter hvert kapitel samt et afsluttende afsnit, der gennemgår hvert kapitel som studiemateriale som inspiration til pædagogiske drøftelser af problematikker i arbejdet med anbragte børn og unge.

Bogens stærkeste side er for det første dens overskuelighed: korte, koncise og visuelle modeller og eksempler, der både hjælper med at huske det essentielle, når man enten skal anvende det i praksis som medarbejder eller i en supervision som fx psykolog. En anden styrke er det kontinuerlige afsæt i konkrete casebeskrivelser, som bevirker, at professionelle med arbejde inden for dette område kan genkende både de unges og egen adfærd i de beskrevne situationer. Dette bevirker, at man som professionel nemt kan relatere til lignende oplevelser fra eget virke, hjælpes til at analysere hændelsesforløbet adækvat og slutteligt hjælpes til at flytte fokus fra skyld og skam til ansvar og handling hos medarbejderen. Man må også se det som en relativ styrke, at bogen er hurtigt læst, hvilket dog også kan anskues som en relativ svaghed, idet den forbliver på et generelt og overordnet niveau og ikke går i dybden med hverken teori eller analyse. Men bogens fokus er dermed ikke at søge at give konkrete løsninger på pædagogiske problemstillinger, forfatterne plæderer derimod for, at de enkelte institutioner og medarbejdergrupper analyserer sig frem til, hvordan en given situation bør analyseres og vurderes – hvilket bogen giver normative anvisninger for.

Foruden psykologer eller andre professionelle, der har supervisionsopgaver inden for områder, der relaterer sig til børn og unge med udfordrende adfærd, vil bogen være anvendelig for pædagogisk personale samt plejeforældre. Bogen kan endvidere være relevant for omsorgspersonale, der arbejder med både anbragte voksne eller voksne, der modtager støtte i bredere omfang i hverdagen.

Af Susanne Hjort, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge