Psykolog Karen Pallesgaard Munk har skrevet en kvalitativ forskningsmanual til udforskning af stress- og copingrelaterede processer.

Bogen er opdelt i seks kapitler. De først to kapitler er introducerende i forhold til baggrund, begreber og teori. De efterfølgende kapitler har overvejende fokus på selve metoden; interviewet, analyse og publicering af resultater.

Metoden er baseret på Lazarus’ stressteori suppleret med emotionsfokuseret teori samt mindre tilføjelser af forfatteren selv. Forfatteren har med denne bog omsat teorien til et kvalitativt forskningsværktøj.

Lazarus teori betragter som bekendt stress fra et relationelt perspektiv, hvor der ses på det dynamiske forhold mellem person og miljø, hvor den personlige perception fremhæves. Der lægges op til en analyse af hele processen; situationen, tolkningen af situationen, tolkningen af truslen, de emotionelle reaktioner, ressourcer. Kardinalpunktet er copingprocessen, der her defineres som skiftende kognitive og adfærdsmæssige indsatser for at håndtere specifikke eksterne eller interne krav, der tolkes som overstigende personens ressourcer. Der præsenteres i den forbindelse seks typer af copingstrategier, der ifølge forfatteren er gensidigt udelukkende og udtømmende.

Analyser opnår dybde, når de forklarer eller åbenbarer noget mere end det umiddelbare. Coping-analysen sigter således også mod at forstå den dynamik, der ligger til grund for, at der overhovedet sker en copingproces; med andre ord, analysen sigter mod at identificere motivet. Følelserne har her en central placering i analysen, idet de giver information om det personlige værdihierarki, der er i spil.
Bogen er præget af en grundighed og omhu, som karakteriserer god metodelitteratur. Det gælder dels ift. den måde, som hvert enkelt niveau er konceptualiseret ned til mindste enhed. Men også i den overordnede opbygning og fremgang, hvor man som læser tages sikkert i hånden og indføres i alt fra teori, interview, analyse og sågar til publicering af data. Hertil gives der løbende konkrete eksempler på udførslen af analysen.

Selvom bogen er relativt kort, føltes den indimellem lidt langtrukken. Dette skyldes dels en del gentagelser. Herudover er visse kapitler på et meget basalt niveau – bl.a. beskrives flere almene dyder i kvalitativ metode. Ligeledes er der en længere passage omkring hukommelse, begrundet med at interviewet (om minder med coping) baserer sig herpå. Emnet er forsøgt konkretiseret ift. coping, men starter helt fra scratch med generel præsentation af de forskellige typer af hukommelse for at nå frem til pointen om, at copingrelaterede minder må forventes at være relativt robuste. Kapitlet om interviewet fungerer bedst i de passager, hvor der på mere direkte vis relateres til analysen.

Bogen er tiltænkt forskere, som undersøger negative eller udfordrende begivenheder oplevet af individer eller grupper. Den er systematisk, struktureret og eksplicit i sin tilgang. Dette er væsentligt for at kunne bruge bogen som manual til forskning, men giver samtidig en meget konkret fremstilling af fænomener som bl.a. coping og følelser. Ud fra den betragtning kan den også være interessant læsning for andre fagpersoner (eksempelvis klinikere), som beskæftiger sig med stress og coping og ønsker sig en koncis og håndgribelig forståelsesramme.

Bogen lader ikke noget stå uklart, og metoden forekommer let at applicere.

Af Tobias Holst, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge