Den interne konsulent er en praksisnær og let tilgængelig bog om mange af de udfordringer og dilemmaer, man møder som konsulent. Bogens ærinde er at sætte særligt fokus på rollen intern konsulent, og det lykkes især godt i bogens del 3 (kapitel 7-11), som præsenterer en meget brugbar model med 4 ståsteder, man kan indtage som intern konsulent. Mange af bogens pointer er imidlertid relevante for alle, der arbejder konsultativt – ikke mindst, hvis man er ny i konsulentrollen. Begge bogens forfattere har arbejdet som interne konsulenter, og det er en af bogens klare styrker. Cases og eksempler er relevante, genkendelige og anskueliggør den interne (og eksterne) konsulents dilemmaer meget præcist.

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit.

Del 1 introducerer det værdiskabende konsulentarbejde. Kapitel 2 har meget relevante drøftelser af, hvad det vil sige at skabe værdi som intern konsulent. Kapitel 3 dvæler ved de særlige dilemmaer forbundet ved den interne konsulentrolle, herunder betydningen af gode relationer, sammenviklede og hastigt skiftende roller og etiske dilemmaer. De etiske dilemmaer kunne måske godt være foldet lidt mere ud – men bogen holder fast i sit ærinde som praksisrettet og er tro mod sit formål.

Del 2 er en gennemgang af de teoretiske perspektiver, som forfatterne selv betegner som styrende for deres blik på konsulentarbejde: Systemisk tænkning (kapitel 4), narrativ praksis (kapitel 5) samt kognitiv psykologi og aktør-netværksteori (kapitel 6). Der er ikke tale om en tilbundsgående gennemgang af de teoretiske perspektiver, og det er som bekendt heller ikke bogens ærinde. Der er snarere tale om en introduktion, som kan skærpe nysgerrigheden for læsere, der ikke tidligere har beskæftiget sig med disse teoretiske perspektiver, og det lykkes rigtig fint.

I Del 3 præsenterer forfatterne deres egen model – et meget nyttigt refleksionsværktøj, der kan bruges til at tydeliggøre den interne konsulents roller og dilemmaer (kapitel 7). Modellen præsenterer som beskrevet 4 ståsteder, man kan indtage som intern konsulent, og disse uddybes i hver sit kapitel: Stabsstrategen (kapitel 8), den interne-eksterne konsulent (kapitel 9), den strategiske rådgiver (kapitel 10) og den lokale udviklingsspecialist (kapitel 11). For hvert af de 4 ståsteder sættes der fokus på både potentialer og faldgruber og præsenteres konkrete praktiske greb og tjeklister, som er meget ”hands on” og direkte anvendelige i den interne konsulents hverdag.

Bogen er velskrevet og let at gå til. Den vil være en gave for alle, der er nye i konsulentrollen, i en HR-funktion eller som bare har sagt ja til mere eller mindre veldefinerede projekter, som kræver, at de anlægger en konsultativ tilgang. Den kan også tjene som anledning til refleksion for den mere erfarne interne konsulent, fordi den er en god påmindelse om vigtigheden af hele tiden at reflektere over og forhandle sit mandat og ståsted og at have øje for, hvordan man bedst skaber værdi for den organisation, man er ansat i. Alt i alt er bogen et rigtig fint eksempel på, at erhvervspsykologisk teori og metode sagtens kan gøres anvendelsesorienteret uden at forfalde til forsimplinger eller ”quick fixes”.

Af Rikke Vedel Brix, erhvervspsykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge