Bogen DPU i praksis har det pædagogiske redskab ’Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse’ som omdrejningspunkt. DPU er et redskab, der har til formål at kvalificere den pædagogiske indsats på småbørnsområdet (0-6 år). Redskabet er det næstmest anvendte i de danske dagtilbud. Med DPU’en sigter forfatterne efter at skabe beskrivelser af barnets udvikling, trivsel og læring, der har en relevant detaljegrad, samtidig med, at det forstås ud fra et kontekstuelt og helhedsorienteret perspektiv. Beskrivelserne laves ud fra systematiske observationer af barnet i den pædagogiske kontekst. På baggrund af pædagogens observationer, udfyldes et digitalt spørgeskema, som tapper ind på ni forskellige udviklingsområder. Ud fra besvarelserne genereres en udviklingsprofil som angiver barnets faktiske alder, og den udviklingsmæssige alder. Udviklingsprofilen skal herefter omformuleres til kvalitative beskrivelser af barnet, med fokus på barnets nærmeste udviklingszone.

Forfatternes ærinde med bogen er til dels at give en introduktion til relevant udviklingspsykologisk teori, og nærmere bestemt den del, som DPU’en er baseret på. Samtidigt gives der et overblik over de forskellige videnskabsteoretiske positioner og epoker, der har været inden for udviklingspsykologien, og hvordan de på hver deres måde har haft indflydelse på DPU’en. I overvejende grad har bogen dog til hensigt at give en praktisk viden om DPU’en. Det handler om de metodiske overvejelser ved observationer og besvarelse af spørgeskemaer, samt om didaktisk planlægning ud fra udviklingsprofilen. Bogen indeholder også cases, hvor forløbet omkring DPU’en belyses.

Overordnet set er bogen relevant for alle, der arbejder med børn i dagtilbud (0-6 år). Idet der er et stort fokus på selve udarbejdelsen af udviklingsprofilen og den efterfølgende didaktiske planlægning, synes den at henvende sig i særligt høj grad til pædagogisk personale i dagtilbud. En af bogens styrker er, at den er utrolig nem at gå til. Den er skrevet i et behageligt sprog, og bogens struktur er intuitiv og meningsfuld. Som PPR-psykolog, der møder DPU’en i mit arbejde, har jeg igennem bogen fået et fint indblik i DPU’ens metode og anvendelse, samt de teoretiske forudsætninger DPU’en hviler på.

Bogen kan dermed være med til at give fagpersoner inden for småbørnsområdet et fælles sprog omkring barnets udvikling, trivsel og læring, og i sidste ende kan den være med til at kvalificere den tværfaglige indsats. En svaghed ved bogen er dog, at den har et meget ensidigt blik på DPU’en. I bogen fremhæves de ambitioner, man har haft i udarbejdelsen af redskabet, og de potentialer, redskabet rummer. Jeg mangler en kritisk stillingtagen til redskabet. Hvor har redskabet sine begrænsninger? Hvad kan man bruge det til, og hvad kan man ikke bruge det til? Gennemgangen af de udviklingspsykologiske teorier er temmelig kortfattet, og formodentligt vil de fleste psykologer, på samme måde som mig, opleve, at man ikke kommer nok i dybden med emnerne. Igen savner jeg også en mere nuanceret udlægning af teorierne, samt argumentation for, hvorfor man har valgt én tilgang, fx den neuroaffektive, frem for en anden.

Overordnet set kommer forfatterne fint i mål med deres bog. Grundet sproget, strukturen og længden på bogen, er den en lettilgængelig måde at få viden om DPU’en på. Samtidigt kan bogen fungere som et fint udgangspunkt for en videre udforskning af feltet.

Af Lydia Samuel, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge