Bogen er skrevet af en række fagprofessionelle med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, der i forskellige organisationer arbejder med børn og unge i sorg.

Det overordnede vigtige budskab i bogen er, at vi som professionelle og/eller pårørende skal turde bryde tavsheden og italesætte sorgen hos børn og unge igen og igen. Også selvom det ikke er let og også selvom, de måske afviser os i første omgang. Det understreges, at de professionelle og andre i netværket omkring barnet/den unge som oftest ikke gør den sorgramte mere ked af det ved at spørge til tabet, hvilket mange fejlagtigt tror. Tværtimod. Er man ramt af sorg, er man nemlig allerede ked af det indeni, og det er blot denne sorg, der kommer frem i lyset, hvis vi spørger ind til og udviser interesse for at tale med barnet/den unge om deres sorg. Når vi italesætter sorgen, forsvinder den ikke, men bliver ofte lettere og fremfor alt mindre ensom at bære.

Bogen er strukturelt inddelt i 3 dele.

Del 1: Sorg.
Her defineres sorg og den akutte krise. Sorgens forløb beskrives, også set i forhold til barnets alder/udvikling, og desuden introduceres begrebet kompliceret sorg, hvilket giver læseren en idé om, hvornår et barn/en ung i sorg har brug for yderligere professionel og terapeutisk hjælp for at undgå en potentiel fejludvikling. Det forklares, hvorfor sorg hos børn og unge kan være alvorligere og anderledes end hos voksne, og hvordan børn og unge i sorg derfor er mere sårbare og i risiko for fejludvikling, hvis de rammes af sorg.

Del 2: Om den professionelles møde med børn og unge i sorg.
Her nuanceres opfattelsen af sorgreaktionen til også at være en reaktion på de ændrede livsvilkår, et tab fører med sig. Vigtigheden af at barnets/den unges ansvarlige professionelle voksne tager hånd om situationen understreges. Det angives, at dette ansvar med fordel kan løftes ved i samråd med barnet/den unge i sorg at danne en struktur omkring skole/hjem-samarbejdet og lave aftaler om tilbagevenden til skole/institution. Der gives eksempler på handlingsplaner, og det påpeges, at det er vigtigt at lave aftaler sammen med barnet/den unge, som man som professionel skal kunne overholde og følge op på løbende og vedholdende over hele den periode, barnet/den unge er tilknyttet pågældende institution /skole. Der tales desuden om sorggrupper i skoleregi og hjemme-besøg fra de professionelle omkring barnet/den unge som mulige og ofte givtige tilbud. Sundhedsprofessionelles opgaver i forhold til barnet/den unge i sorg på fx hospitalet gennemgås også.

Del 3: Om at tale med sørgende børn og unge.
I denne del af bogen gives gode råd til, hvordan der hos barnet/den unge kan skabes et narrativ omkring tabet og relationen til den mistede. Gode råd, metoder og eksempler fylder her kapitlet med betragtinger om, hvordan man på nænsom, kompetent og omsorgsfuld vis kan tale med og “være i sorgen med” det sorgramte barn/den sorgramte unge. Målet er ikke at få sorgen til at forsvinde, men at hjælpe til med, at barnet/ den unge kan bære den.

Bogen Jeg vil gerne tale om min sorg udgør i sig selv et vigtigt yderligere skridt i retningen af at tage os endnu bedre af de børn/unge, der er ramt af sorg. Den rummer viden, der i den grad kan hjælpe og støtte professionelle og alle andre omkring barnet/den unge til at blive endnu mere modige og kompetente, når de taler med børn/unge om deres sorg. Den rummer i virkeligheden essentiel og nyttig viden for alle, der møder et barn/en ung i sorg, og det gør de fleste af os på et tidspunkt i livet. Den viden, der på fineste vis fremlægges af bogens bidragsydere, kan give betydningsfulde indsigter, der bevirker at flere professionelle og pårørende til børn/unge i sorg tør “tage den sorgramtes tomme, ledige hånd” i en periode, hvor barnet/den unge i den grad har brug for støtte fra voksne i netværket. Med barnet/den unge i den ene hånd og denne bog i den anden vil man som professionel og/eller pårørende være klædt rigtig godt på til at løfte den betydningsfulde og meningsfulde opgave, det er at hjælpe børn/unge, der er ramt af sorg.

Bogen er sprogligt forholdsvis nemt tilgængelig og logisk opbygget. Den både kan (og bør!) læses af alle i målgruppen professionelle og pårørende til børn og unge i sorg.

Jeg vil gerne tale om min sorg skulle, hvis det stod til mig, sættes på Finansloven og derefter uddeles gratis på alle skoler, institutioner, sygehuse, fritidsklubber, sportsklubber og til alle forældre/familier. Det er en vellykket bog med et yderst vigtigt budskab og et ædelt formål. Tusinde tak for den!

Af Christel Wilms, cand.psych.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge