Fra DISPUK har psykologerne Anette Holmgren og Allan Holmgren med bogen STAFET udgivet en dejlig konkret vejledning til en metode til at udforske og perspektivere problemstillingers egentlige indhold i faglige drøftelser, kollegial sparring, supervision m.v.

Modellen er inspireret af en narrativ forskningsmetode, der åbner mulighed for at bringe det personlig i spil i faglige sammenhænge.

Metoden er dejlig enkel og konkret, den indeholder en samtaleskabelon med 6 undersøgelseskategorier / erkendelsesperspektiver som udfoldes i samspillet mellem en fokusperson, en interviewer og et evt. team.

STAFET-modellens seks kategorier:
Situationen
Temaet
Anliggendet
Forskningsspørgsmålet
Erfaringerne
Transporten

STAFET-modellen kræver ikke mere tid end andre former for kollegiale drøftelser. Den er udviklet, så den kan benyttes til intern sags supervision på 20 minutter, men den kan også danne baggrund for struktureringen af et fagligt dagsseminar. Det eneste, metoden kræver, er deltagernes forståelse af forskellen på en faglig drøftelse, der beskriver og konkluderer, og en faglig drøftelse, der udforsker og eksperimenterer

Bogens budskab er at skabe flere faglige drøftelser, hvor fokus ikke er på at finde enkle løsninger på komplicerede problemer, men mere en åbenhed for at skabe fokus på det kreative, guidet gennem refleksion og berigende faglig udforskning. Flytte fokus fra hurtige løsninger på faglige problemstillinger til faglig udforskning, hvor vi genfinder vores faglige værdi og ikke rammes af forkerthed- utilstrækkelighed eller fiaskofølelse.

Modellen åbner mulighed for at udnytte de iboende, faglige og alment menneskelige erfaringer, grupper eller teams har til rådighed, og på den måde være med til at skabe udvikling i stedet for, at det bliver hurtige faglige løsninger styret af “ Kloge-åger”. Den danske filosof Ole Fog Kirkeby skriver i bogen s. 8 ” Den nærværende (…) lytter således, at man overbevises om, at han ikke lytter for at lytte, men for at blive klogere”

Problemet for mange professionelle er, at de er så optaget af deres egen tankegang, deres teorier og metoder, at de mange gange glemmer at lytte til hinanden og de alment menneskelige refleksioner, som denne metode åbner mulighed for. Samtidig er den som model medvirkende til at fastholde fokus på de faglige problemstillingers væsentlige temaer og skabe udvikling gennem at undersøge og inddrage andres viden og erfaringer.

Ud over at modellen kan skabe grundlag for udvikling af de faglige samtaler, så de bliver bedre og mere interessante, udvikler den en mere omsorgsfuld, engagerende og udviklende praksis.
Metoden kan finde en bred anvendelse: i supervision, faglige drøftelser, klientkonferencer, sparring, bredt…. teamudvikling osv. Af samtlige faggrupper der arbejder med sparring, faglige drøftelser og supervision.

Det er min vurdering, at STAFET-modellen kan være medvirkende til at skabe bedre og mere interessante faglige samtaler, som inspirerer til en engageret, omsorgsfuld og eksperimenterende praksis. Arbejdslivet giver mange muligheder for at opleve, at ens arbejdsindsats ikke slår til. Det er let at blive ramt af fiasko-, forkertheds- eller utilstrækkelighedsfølelser. Krav om ”effektiviseringer” skaber vanskelige vilkår for arbejdsglæden.

STAFET er en model, der kan bruges i alle former for faglige drøftelser: sags-supervision, klientkonferencer, faglig udvikling, sparring, faglige ”runder”, faglige stop-op-dage, faglige refleksioner, teamudviklingsdage osv.

Ved at indføre STAFET-modellen og den form for bevidning kan man skabe et professionelt og samtidig omsorgsfuldt arbejdsrum og løfte de faglige drøftelser.

Styrken i bogen er, at den åbner mulighed for at løfte den faglige drøftelse ind i det alment eksistentielt fælles menneskelige, fjerne os fra det enkle og bevæge os ud i de udforskende. Begge forfattere har skrevet flere bøger, der er stor inspiration i det faglige narrative felt.
Med denne bog bringer de igen ny inspiratoren ind i det faglige rum. En bog, som kan anbefales som læsning, som narrativ guide til bedre faglige samtaler.

Af Lise Wiemann, privatpraktiserende psykolog, aut. specialist, med fokus på supervision

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge