Bogen her forsøger og lykkes i at samle al den nyeste information om personlighed og personlighedsforstyrrelse. Den inkluderer bidrag fra mange forskellige forfattere og er delt op i 3 dele: 1) Baggrund og definitioner, 2) Personlighed og psykisk sygdom, og 3) Behandling. Bogen inkluderer dermed både den relevante historie om personlighed og personlighedsforstyrrelser igennem psykologiens historie, definition og klassifikation af personlighed og personlighedsforstyrrelser, samt behandling af de forskellige personlighedsforstyrrelser. Bogen er omfattende i ikke kun at inkludere de forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, men også viden om komorbiditet.

Bogen starter med et forord dedikeret til Theodore Millon pga. hans store bidrag til udviklingen af personlighedspsykologien. Forfatterne til bogen mener stadig, hans tænkning omkring personlighed er aktuel, hvorfor bogens første kapitel også er en introduktion til hans grundlæggende tanker om sammenhængen mellem personlighed og psykopatologi, hans udviklingsteori og hans overordnede psykopatologiske model. Millon så personlighed som en mulig sårbarhed med betydning for udviklingen af både psykiske og somatiske lidelser. Hans evne til at bygge bro mellem klinisk psykologi og psykiatri bliver fremhævet som hans vigtigste bedrift. Dette gjort gennem en teori, der kunne favne både de kognitiv-adfærdsmæssige, psykodynamiske, fænomenologiske og biofysiske tilgange til forståelse af psykopatologi. Derved leverede Millon en systematik til at kunne integrere de forskellige perspektiver og dermed uddybe forståelsen af vores patienters grundlæggende problemer og udfordringer.

Som baggrund for personlighedspsykologien gennemgås i kapitel 2 evolutionens betydning for udvikling af personlighed. Forstyrrelser er personligheden præsenteres her som repræsentationen af forskellige typer af maladaptiv funktion, der kan skyldes mangler, ubalancer eller konflikter, når en art skal forholde sig til sine omgivelser. På den måde giver bogen også en forklaringsmodel for udviklingen af personlighedsforstyrrelser.

Tænkningen fra Millon går igen i den efterfølgende gennemgang af de forskellige personlighedsforstyrrelser, hvorved man får det hele menneske med i de diagnostiske overvejelser og betydningen heraf i bogen. Der inkluderes aspekter som kost, motion og rygning udover personlighedstræk. Man får på den måde ikke kun viden om klassifikation og behandling af personlighedsforstyrrelser, men en dybdegående forståelse af udviklingen heraf.

Hvis man selv udreder klienter for personlighedsforstyrrelser, er særligt kapitel 5 givende. Kapitlet giver en god konceptualisering af, hvordan man differentierer normale personlighedstræk fra personlighedsforstyrrelser, og gennemgår kriterierne fra både ICD og DSM. Der inkluderes endda et afsnit om den nye klassifikation af personlighedsforstyrrelser i ICD-11. Der gives også forslag til mulige udredningsværktøjer, samt kritik heraf.

Overordnet må dette siges at være en vellykket grundbog, der kommer godt omkring relevant baggrunds- og forskningsmæssig viden om personlighed og personlighedsforstyrrelser. Bogen kan både læse fra ende til anden og give en dybdegående viden til emnet, men kan også bruges som opslagsværk, hvis man leder efter specifik viden, fx ift. bestemte klienter eller specifikke spørgsmål ift. personlighed og personlighedsforstyrrelser. Jeg anbefaler dog at læse hele bogen, ellers går man helt sikkert glip af interessant og værdifuld viden.

Af Josefine Schmidt, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge